עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מיזוגים ורכישות, השפעה על מעמד העובדים, מיזוג ומשאבי אנוש, פיטורי עובדים אחרי חילופי הנהלה (עבודה אקדמית מס. 10629)

‏390.00 ₪

127 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10629
עבודה אקדמית מיזוגים ורכישות, השפעה על מעמד העובדים, מיזוג ומשאבי אנוש, פיטורי עובדים אחרי חילופי הנהלה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת מיזוגים ורכישות על כח אדם ?

תוכן עניינים

תקציר                                                                                                                                 רשימת טבלאות                                                                                                                   רשימת תרשימים                                                                                                                       1. הקדמה                                                                                                                        

2.        סקירה מדעית                                                                                                              4

2.1      מיזוגים ורכישות                                                                                                        Merger & Acquisitions

2.1.1    מיזוגים ורכישות - גישות,מניעים ומודלים                                               

2.1.1.1     גישות תיאורטיות                                                                   

2.1.1.2     מניעים                                                                                  

2.1.1.3     מודלים                                                                                  

2.1.2    מדיניות הממשלות ביחס למיזוגים ורכישות                                             

2.1.2.1      מדיניות הרגולציה                                                                

2.1.2.2      הליברליזציה במדיניות הממשלות                                        

2.1.2.3      יחסן של הממשלות למיזוגים ורכישות                                   

2.1.2.4      ההשלכות על מדיניות שוק העבודה                                        

2.2      השפעת מיזוגים ורכישות על כח אדם                                                                   

2.2.1       צמצום כח אדם                                                                                    

2.2.1.1     פרישה מרצון ומאי רצון של עובדים                                        

2.2.1.2     ההשפעה על צמצום כח אדם                                                  

2.2.2       תפוקות כח אדם                                                                                   

2.2.2.1     מדדים                                                                                 

2.2.2.2     ההשפעה על תפוקות כח אדם                                                 

2.2.3       איגודי עובדים                                                                                      

2.2.3.1      גישות תיאורטיות                                                                  

2.2.3.2      תפקיד האיגודים וחשיבותם                                                  

2.2.3.3      ירידת כוחם של האיגודים                                                     

2.2.3.4      מודלים של הסכמי עבודה                                                      

2.2.3.5      השפעת קיום איגוד עובדים על כח אדם                                  

2.2.3.5.1      ההשפעה על צמצום כח אדם                              

2.2.3.5.2      ההשפעה על תפוקות כח אדם                             

2.2.4       סקטורי פעילות                                                                                    

2.2.4.1     ההשפעה על צמצום כח אדם לפי השיוך הסקטוריאלי 

2.2.4.2     ההשפעה על תפוקות כח אדם לפי השיוך הסקטוריאלי 

3.        מבנה המחקר                                                                                                               3.1     סיכום והשערות המחקר                                                                                    

3.1.1     סיכום                                                                                                 

3.1.2     השערות המחקר                                                                                   

3.2     מערך המחקר                                                                                                    

3.2.1       קבוצת המחקר                                                                                     

3.2.2       משתני המחקר                                                                                     

3.2.3       שיטת המחקר                                                                                      

3.2.4       כלי המחקר ואיסוף הנתונים                                                                 

3.2.5       שיטת ניתוח הנתונים                                                                            

4.        ממצאים                                                                                                                      54

4.1        השפעת מיזוגים ורכישות על צמצום כח אדם                                                       

4.2        השפעת מיזוגים ורכישות על תפוקות כח אדם                                                      

4.3        השפעת קיום איגוד עובדים על כח אדם בעת מיזוגים ורכישות                              

4.3.1      השפעת קיום איגוד עובדים על צמצום כח אדם                                     

4.3.2      השפעת קיום איגוד עובדים על תפוקות כח אדם                                    

4.4        השפעת מיזוגים ורכישות על כח אדם לפי השיוך הסקטוריאלי                              

4.4.1      ההשפעה על צמצום כח אדם לפי השיוך הסקטוריאלי                            

4.4.2      ההשפעה על תפוקות כח אדם לפי השיוך הסקטוריאלי                           

5.        מסקנות ודיון                                                                                                                

הערות                                                                                                                                    רשימה ביבליוגרפית                                                                                                                 

נספחים                                                                                                                                 

 

מאמצע שנות ה - 80 חלה עליה דרמטית במס׳ המיזוגים והרכישות בעולם, הנובעת בעיקר מרצונן של החברות הרב-לאומיות למקסם את רווחיהן ולהרחיב את פעילותן ברמה הגלובלית. המיזוגים והרכישות הן חלק מתהליך הגלובליזציה, שהשפיע רבות ויצר כללי משחק חדשים, שלפיהם מדינות הלאום לא יכלו להמשיך לפעול בשוק המקומי במנותק מהמערכת הבינלאומית ונוצרה מערכת אינטראקציה מורכבת בין הכוחות הכלכליים הגלובליים והמוסדות הפוליטיים והחברתיים ברמת המדינה.

קיימים מניעים רבים ומורכבים למיזוגים ורכישות כדוגמת: סינרגיה, הגדלת נתח שוק, ועוד, כשאחד המניעים הבולטים הוא הרצון להתייעל ולצמצם בעלויות וזאת דרך תהליך אופייני של איחוד מערכות ופעילויות המתבצע בעת מיזוג או רכישה, שמטרתו איחוד החברות מהיבט ההון, התפעול, כח האדם, וכיו״ב, תהליך המשפיע באופן ישיר ועקיף על כח האדם.

מחקר זה בוחן את ההשפעה של מיזוגים ורכישות על צמצום כח אדם ותפוקות כח אדם, דרך השוואה של שיעור השינוי במס׳ העובדים ובתפוקות כח אדם לאורך שלוש תקופות זמן: שנה טרום המיזוג או הרכישה, השנה שבה בוצע המיזוג או הרכישה והשנה שלאחר המיזוג או הרכישה וזאת בקרב 405 חברות ציבוריות שהתמזגו או רכשו במהלך שנת 2001. כמו כן, המחקר בוחן את ההשפעה המתערבת של קיום איגוד עובדים על כח אדם בעת מיזוג או רכישה, דרך השוואה של שיעור השינוי במס׳ העובדים ובתפוקות כח אדם לאורך תקופת המחקר בין מיזוגים ורכישות כשלפחות באחת מהחברות שהתמזגו או רכשו קיים איגוד עובדים לבין מיזוגים ורכישות כשבאף אחת מהחברות שהתמזגו או רכשו לא קיים איגוד עובדים. בנוסף, המחקר בוחן את ההשפעה של מיזוגים ורכישות על כח אדם לפי השיוך הסקטוריאלי, תוך השוואה בין חברות שהתמזגו או רכשו לבין כלל החברות באותם סקטורים.

 

להלן ההשערות שנבחנו במחקר:

1.   מס׳ העובדים בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה ובשנה שלאחריה יהיה קטן יותר ביחס
למס׳ העובדים בשנה טרום ביצוע המיזוג או הרכישה.

2.   תפוקות כח האדם בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה תהינה נמוכות יותר ביחס
לתפוקות כח האדם בשנה טרום ביצוע המיזוג או הרכישה.

 

3.    תפוקות כח האדם בשנה שלאחר ביצוע המיזוג או הרכישה תהינה גבוהות יותר
ביחס לתפוקות כח האדם בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה.

4.    שיעור הירידה במס׳ העובדים בקרב חברות שהתמזגו או רכשו שקיים בהן איגוד
עובדים יהיה גדול יותר ביחס לשיעור הירידה במס׳ העובדים בקרב חברות שהתמזגו
או רכשו שלא קיים בהן איגוד עובדים.

5.    תפוקות כח האדם בקרב חברות שהתמזגו או רכשו שקיים בהן איגוד עובדים
תהיינה נמוכות יותר בהשוואה לתפוקות כח האדם בקרב חברות שהתמזגו או רכשו
שלא קיים בהן איגוד עובדים.

6.    שיעור הירידה במס׳ העובדים בסקטור מסוים בקרב חברות שהתמזגו או רכשו יהיה
גדול יותר ביחס לשיעור הירידה במס׳ העובדים באותו סקטור בקרב כלל החברות.

7.    תפוקות כח האדם בסקטור מסוים בקרב חברות שהתמזגו או רכשו תהיינה נמוכות
יותר בהשוואה לתפוקות כח האדם באותו סקטור בקרב כלל החברות.

 

להלן עיקרי תוצאות המחקר בהתייחס להשערות המחקר:

1.    הממצאים הראו, שמיזוגים ורכישות אכן משפיעים לשלילה על מס׳ העובדים, אולם רק
בהתייחס לשנת ביצוע המיזוג או הרכישה. בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה חלה ירידה

ממוצעת של 2.2% (0.05 > P) במס׳ העובדים ואילו בשנה שלאחריה חלה עליה ממוצעת

של 4.5% (0.05 > P).

2.    הממצאים הראו שבניגוד למצופה, בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה חלה עליה בתפוקות
כח האדם. בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה, חלה עליה ממוצעת של 2.2%

(0.1 > P) במדד ההכנסה לעובד.

3.    הממצאים הראו, שבשנה שלאחר המיזוג או הרכישה אכן חלה עליה ממוצעת של 16.5%
במדד ההכנסה לעובד, אולם הנתונים בהתייחס לשני מדדי התפוקות לא היו מובהקים
מבחינה סטטיסטית.

4.    הממצאים הראו, שבניגוד למצופה, קיום איגוד עובדים אינו משפיע לשלילה על צמצום
כח האדם. בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה חלה ירידה ממוצעת של 4.7%    (0.1 > P)
במס׳ העובדים בקרב המיזוגים והרכישות שלא קיים בהם איגוד עובדים ואילו בקרב
המיזוגים והרכישות שקיים בהם איגוד עובדים חלה עליה ממוצעת של 2.4% (0.1 >

P). הממצאים הראו על הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה (0.1 > T = 1.621 ,P ) לעומת זאת, בשנה שלאחר המיזוג או הרכישה, חלה עליה ממוצעת של 3.1% (0.1 > P) במס׳ העובדים בקרב המיזוגים והרכישות שלא קיים

 

בהם איגוד עובדים ואילו בקרב המיזוגים והרכישות שקיים בהם איגוד עובדים חלה עליה ממוצעת של 7.0% (0.1 > P) . לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות בהתייחס לשנה שלאחר המיזוג או הרכישה.

5.   הממצאים הראו, שבניגוד למצופה, קיום איגוד עובדים אינו משפיע לשלילה על תפוקות
כח האדם. בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה, חלה עלייה ממוצעת של 2.1%     במדד
ההכנסה לעובד בקרב המיזוגים והרכישות שקיים בהם איגוד עובדים ואילו בקרב
המיזוגים והרכישות שלא קיים בהם איגוד עובדים חלה עליה ממוצעת של 4.3% (0.1 >
P). לעומת זאת, בשנה שלאחר המיזוג או הרכישה, חלה עליה ממוצעת של 16.6% (0.1

> P) במדד ההכנסה לעובד בקרב המיזוגים והרכישות שקיים בהם איגוד עובדים ואילו בקרב המיזוגים והרכישות שלא קיים בהם איגוד עובדים חלה עליה ממוצעת של 16.4%. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות .

6.   הממצאים הראו, ששיעור הירידה במס׳ העובדים בסקטור מסוים בקרב חברות
שהתמזגו או רכשו אכן גדול יותר ביחס לשיעור הירידה במס׳ העובדים באותו
סקטור בקרב כלל החברות, אולם רק בהתייחס לשנת ביצוע המיזוג או הרכישה.
ב - 18 סקטורים חלה ירידה גדולה יותר בשיעור מס׳ העובדים בקרב חברות
שהתמזגו או רכשו בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה, שנעה בטווח של 30.6% - 0.6%
וזאת בהשוואה ל- 5 סקטורים, שבהם חלה ירידה גדולה יותר במס׳ העובדים בקרב
כלל החברות, שנעה בטווח של 0.6% - 11.6%.

7.   הממצאים הראו, שתפוקות כח האדם בסקטור מסוים בקרב חברות שהתמזגו או רכשו
אכן נמוכות יותר בהשוואה לתפוקות כח האדם באותו סקטור בקרב כלל החברות. ב -
22 סקטורים תפוקות כח האדם היו נמוכות יותר בקרב חברות שהתמזגו או רכשו בשנת
ביצוע המיזוג או הרכישה וזאת בהשוואה ל - 3 סקטורים בקרב כלל החברות. לעומת
זאת, ב - 24 סקטורים תפוקות כח האדם היו נמוכות יותר בקרב החברות שהתמזגו או
רכשו בשנה שלאחר המיזוג או הרכישה וזאת בהשוואה לסקטור אחד בלבד בקרב כלל
החברות.

 

לאור המחקר ותוצאותיו להלן המסקנות העיקריות:

•    מיזוגים ורכישות משפיעים לשלילה על מס׳ העובדים בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה.

•    מיזוגים ורכישות משפיעים לחיוב על מס׳ העובדים בשנה שלאחר ביצוע המיזוג או הרכישה.

•    מיזוגים ורכישות משפיעים לחיוב על תפוקות כח האדם בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה.

•    קיום איגוד עובדים משפיע לחיוב על מס׳ העובדים בשנת ביצוע המיזוג או הרכישה.

•    צמצום כח אדם בסקטור מסוים בקרב חברות שהתמזגו או רכשו גדול יותר בהשוואה לצמצום כח האדם בקרב כלל החברות באותו סקטור.

•    תפוקות כח האדם בסקטור מסוים בקרב חברות שהתמזגו או רכשו נמוכות יותר בהשוואה לתפוקות כח האדם בקרב כלל החברות באותו סקטור.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Aldrich, Howard & Sproule, Clare P. The Impact of Corporate Mergers on Industrial and Labor Relations. In Mergers Edited by Goldberg,Walter H. New York: Nichols.

Bendiner, Burton.  International Labor Affairs. USA: Oxford University Press.

 

Boland, Richard.  Merger Planning: How Much Weight Do Personnel Factors Have?. Personnel, 47: 8-13.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות