עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ניתוח כלכלי למשפט, אחריות אתרי אינטרנט בענין תוכן מזיק (עבודה אקדמית מס. 10573)

‏290.00 ₪

45 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10573
סמינריון ניתוח כלכלי למשפט, אחריות אתרי אינטרנט בענין תוכן מזיק

תוכן עניינים

א. מבוא 

1. שאלת המחקר

2. הפתרונות השונים בענין תוכן מזיק

 3. מדוע ההיזקקות לניתוח הכלכלי למשפט?

4. התשתית התיאורטית ומפת הדרכים של הסמינריון

ב. שוק תוכן משתמשים: מבנה וכשלים

1. הערך החברתי של הפעילות בתוכן משתמשים

2. על קיומו של כשל החצנה בשוק תוכן המשתמשים

ג. על הסדרה עצמית כמכניזם לתיקון כשל ההחצנה

1. על הסדרה עצמית לפעילות בתוכן משתמשים והיחס בינה לבין הסדרה ציבורית

2. היעדר הנכונות של האתרים לנקוט במנגנון של הסדרה עצמית: מישור אמפירי

3. היעדר הנכונות של האתרים לנקוט בהסדרה עצמית: המישור העיוני

4. על הצורך בהסדרה ציבורית: מתווה להסדרה אופטימאלית

ד. משטר של אחריות מוחלטת, ניתוח כלכלי

1. אחריות מוחלטת: מהות ותכלית

2. כיצד האתרים צפויים להתנהג תחת משטר אחריות מוחלטת

3. השפעת משטר אחריות מוחלטת על התועלת המצרפית

ה. משטר הודעה והסרה, ניתוח כלכלי

1. אחריות בהודעה והסרה, אימתי?

2. כיצד האתרים צפויים לנהוג במשטר של הודעה והסרה

3. תוחלת הנזק במשטר של הודעה והסרה

ו. משטר של רשלנות

1. הטלת אחריות על האתרים לתוכן משתמשים מזיק במשטר של רשלנות, אימתי?

2. כיצד האתרים צפויים לנהוג תחת משטר של רשלנות?

ז. המשטר המועדף- רשלנות

1. משטר של רשלנות יעיל ממשטר הודעה והסרה

2. משטר של רשלנות יעיל ממשטר של אחריות מוחלטת

3. משטר הרשלנות הוא ההסדר אליו היו מגיעים הצדדים בעולם ללא עלויות עסקה

4. כיצד ניתן לשפר את היעילות של משטר רשלנות

ח. סיכום ומסקנות

 

 

השאלה שהסמינריון דן בה, הינה: האם ניתן להטיל על אתרי האינטרנט אחריות לנזק שנגרם על ידי תוכן משתמשים מזיק? שיטות משפט שונות סיפקו פתרונות שונים לשאלה זו. ניתן לחלק את משטרי האחריות המונהגים בשיטות המשפט השונות, לארבעה סוגים עיקריים: (1) משטר אחריות מוחלטת, לפיו הטלת האחריות על האתר אינה מותנית בתנאים מיוחדים כלשהם; (2) משטר רשלנות, לפיו הטלת האחריות על האתר מותנית בהתרשלות מצדו של האתר בכל הנוגע לפרסום התוכן המזיק; (3) משטר הודעה והסרה, לפיו הטלת האחריות על האתר מותנית בכך שהאתר לא פעל על פי מנגנון המכונה "הודעה והסרה", לאחר שידע על פרסומו של התוכן המזיק;  (4) פטור מוחלט מאחריות לתוכן משתמשים. הפטור איננו מותנה בתנאי כלשהו. השוני בין הפתרונות מקורו בשוני המשקל היחסי שכל אחת משיטות המשפט מייחסת לערכים ולאינטרסים הנאבקים על הבכורה בסוגיה זו: חופש הביטוי וחופש העיסוק, מחד, מול הזכות לשם טוב ולפרטיות, מאידך. הכרעה משפטית המבוססת על המשקל היחסי של כל אחד מהאינטרסים, הינה הכרעה סובייקטיבית במהותה, דבר שמקשה על קיומו של קונצנזוס רחב סביבה. על רקע זה נזקקתי לעיסוק בשאלה זו מנקודת המבט של הגישה הכלכלית למשפט. גישה זו מספקת אמת מידה אובייקטיבית, השאת הרווחה המצרפית, לשם בחירת המשפט המועדף. בסמינריון זה ניסיתי להראות, כי מבין ארבעת המשטרים לעיל, משטר הרשלנות הוא המשטר היעיל ביותר, שכן יש בכוחו למזער אובדן הרווחה הנגרם על ידי תוכן משתמשים מזיק.

בישראל טרם נקבע הסדר חקיקתי לשאלה זו. על שולחנה של הכנסת הונחו שתי הצעות חוק המבקשות להחיל משטרי אחריות שונים: מחד, הצעת החוק הממשלתית (הצעת חוק מסחר אלקטרוני) אשר מבקשת להחיל משטר אחריות המשתייך לסוג השלישי, קרי משטר של הודעה והסרה. מאידך, הצעת החוק הפרטית של ישראל חסון המבקשת להחיל על האתרים אחריות מוחלטת לתוכן משתמשים מזיק. כאמור, מנקודת מבטו של הניתוח הכלכלי למשפט, שני המשטרים אינם יעילים, ולמצער, יעילים פחות מאשר המשטר החלופי המבוסס על רשלנות. ההשלכה המעשית שיש למסקנה זו, כי על המחוקק, למשוך את ידו מלקבוע הסדרים ספציפיים לסוגיה זו, ולהותיר לבתי המשפט לפתח את כללי האחריות שיחולו על האתרים מכוחה של עוולת הרשלנות, באמצעות חקיקה שיפוטית, לפחות בעתיד הנראה לעין. הניסיון המעשי של השנים האחרונות מוכיח, כי בתי המשפט אכן השכילו לקבוע כללי אחריות יעילים, ולמצער, יעילים יותר מהכללים המוצעים בשתי הצעות החוק המונחות על שולחנה של הכנסת.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אמל ג'בארין "הקניונים הווירטואליים כשומרי הסף במסחר האלקטרוני בראי הניתוח הכלכלי למשפט" מחקרי משפט כה 

קרין ברזילי-נהון וגד ברזילי "חופש הביטוי המעשי והמדומיין באינטרנט: על בטלותה והולדתה המחודשת של הצנזורה" שקט, מדברים!: התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל, (בירנהק מיכאל עורך).

 

בר"ע מור נ' ידיעות אינטרנט מערכות אתר Ynet – מערכת פורומים, תק-מח (2), 1837, 1853 

 

Anthony M. Ciolli, Chilling Effects: The Communications Decency Act and the Online Marketplace of Ideas, 63 U. Miami L. Rev. 137, 165 - 179העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת