עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דיני הפקעות מקרקעין ביהודה ושומרון לעומת הפקעה לצרכי ציבור במדינת ישראל (עבודה אקדמית מס. 10477)

‏290.00 ₪

47 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10477
עבודה אקדמית דיני הפקעות מקרקעין ביהודה ושומרון לעומת הפקעה לצרכי ציבור במדינת ישראל

העבודה האקדמאית לא הוגשה מעולם 

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

הפקעת מקרקעין ביהודה ושומרון 4

ביצוע הפקעות באזור יהודה והשומרון 4

פסיקה בנושא הפקעה של מבנה דג'אני 5

מהו "בינוי" הטעון היתר בנייה בשטחים המוחזקים?. 7

המסגרת הנורמטיבית להפקעה בשטחים.. 8

פירוש המונח "הקמת בנין". 9

ערר לדוגמא נגד החלטת קצין רישום מקרקעין במנהל האזרחי לפסול בקשה לרישיון עסקה. 10

תשלום דמי שימוש בגין תפיסת מקרקעין באיו"ש.. 11

תשלום דמי שימוש בגין תפיסת מקרקעין באיו"ש.. 12

בג"ץ דחה עתירה שעניינה מניעת גישה למקרקעין בשטחים.. 13

עבודת הצוות לתיחום אדמות המדינה (צוות "קו כחול") 14

רקע היסטורי וכינון הדינים השונים ביו"ש.. 16

ימי השלטון העות'מאני 16

המרשם בימי השלטון הבריטי 19

המרשם בימי השלטון הירדני 19

פרשות מכוננות. 23

תקדים ימית. 23

בג"ץ בית אל. 23

בג"ץ אלון מורה. 24

פועלה של עו"ד פליאה אלבק מפרקליטות המדינה. 26

תיאור המצב המשפטי הקיים היום בשטחי יו"ש.. 27

תיאור המרשמים השונים ביו"ש.. 30

המרשם של המנהל האזרחי והממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי 30

המרשם הירדני 32

סמכות משפטית. 33

המרשם של החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. 34

מאפייני המרשמים.. 36

השוואה להפקעת קרקע בשטחי מדינת ישראל. 37

הנדרש כדי הפעיל את סמכות ההפקעה הניתנת בפקודה שומה על ידי שר האוצר. 37

הכרה ב"מטרה ציבורית". 39

היש מקום לביקורת שיפוטית ?. 39

הגדרת המטרה הציבורית בסעיף 2. 41

סיכום.. 43

רשימה ביבליוגרפית. 46

 

עקרונות ההפקעה באזור יהודה והשומרון הם שלושה: על ההפקעה להיעשות על-פי הדין המקומי; על ההפקעה לעמוד במבחן הצורך הציבורי ומבחן המידתיות; על הליך ההפקעה להיעשות בהתאם לכללי היסוד של המשפט המנהלי הישראלי. 

הדין המקומי מכוחו נעשית הפקעתם של מקרקעין באזור הוא חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס' 2 , כפי שתוקן בצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה והשומרון) (מס' 321) (להלן: "חוק הרכישה").

 שלבי ההפקעה הקבועים בחוק הירדני כוללים מספר שלבים:

א. פרסום הודעה על כוונה להפקיע ובדבר הצורך הציבורי שבבסיס הפרויקט.

ב. החלטת מפקד כוחות צה"ל באזור לאשר את הפרויקט לאחר שהשתכנע בנחיצות ההפקעה, היתכנותה ובהיותה לטובת הציבור.

 ג. פרסום החלטת מפקד כוחות צה"ל באזור.

ד. יידוע בעל הקרקע המיועדת להפקעה בדבר החלטת מפקדת כוחות צה"ל באיזור על-ידי רשם המקרקעין.

ה. רישום הערה בגין ההפקעה בספרי המקרקעין כי ההחלקה מיועדת להפקעה הרשם. הרשם לא ירשום עסקאות כלשהן בחלקות אלה לאחר רישום ההערה. 

 ו. קיום משא ומתן עם הבעלים על-ידי המקים, במטרה להגיע להסכם לרכישת הזכויות המועדות להפקעה.

 ז. תפיסה מיידית של המקרקעין אפשרית במקרים חריגים בהם מחייבות זאת.

ח. בהיעדר הסכמה בין הצדדים, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט על-מנת לקבוע את שומת הפיצויים בגין ההפקעה.

ט. רישום הקרקע המופקעת על שם הרשות המפקיעה, לאחר תשלום הפיצויים לבעלים.

 

מכוחן של הוראות חוק זה, מוסכמות רשויות האזור לרכוש זכויות שונות במקרקעין בכפייה, ובלבד שהדבר הינו לצורכי ציבור.

 הפקעה לצורך ציבורי פורשה בפסיקה (בפרשת ג'מעית אסכאן אלמעלמון) כהפקעה שמשרתת את תושבי האזור הפלסטינים, בהתאם לתקנה 43 לתקנות בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשת , הנספחות להסכם האג הרביעי . בהתאם לקביעות בית המשפט העליון, ניתן להפקיע מקרקעין לשם מימוש תכלית מעורבת (לדוגמה, לצורך סלילת כביש המשרת גם את הציבור הפלסטיני וגם את התושבים הישראלים).

 בדומה למצב המשפטי בישראל, במסגרת בחינת האפשרות להפקיע מקרקעין באזור, נבחנת גם מידתיות הפגיעה

שתיגרם לקניין הפרטי כתוצאה מההפקעה.

 


כפי שעולה מתוך סקירת פסיקת בתי המשפט בישראל אשר פורטה לעיל, הגדרת המונח "הקמת בנין" היא רחבה מאוד וכוללת בתוכה קשת רחבה של מקרים. עם זאת, ייתכנו מקרי ביניים בקשת האמורה אשר מתעוררים לרוב ביחס למבנים בעלי אופי ארעי, אשר הוקמו זמן קצר לפני איתורם.

 

המדובר בקו גבול דק מאוד, המעלה קשיים רבים והמחייב בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו, הן בהיבטים האובייקטיביים והן בהיבטים הסובייקטיביים, וזאת בשים לב למבחנים שאומצו על-ידי בתי המשפט במקרים השונים. כאמור לעיל, לשאלה זו השלכות ישירות על אמצעי הפיקוח והאכיפה בהם ניתן יהיה לנקוט ביחס לאותם מבנים.

 

תשלום דמי שימוש בגין תפיסת מקרקעין באיו"ש

ככלל, דיני התפיסה הלוחמתית של המשפט הבינלאומי המנהגי אוסרים על מעצמה כובשת להחרים רכוש פרטי של האוכלוסייה המקומית בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית על-ידה. החריג המרכזי לכלל זה במצב של תפיסה לוחמתית מעוגן בתקנה 52 לתקנות הנספחות לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת 1907, שנוסחה כדלקמן:

 

"Requisitions in kind and services shall not be demanded from municipalities or inhabitants except for the needs of the army of occupation […]

 

Such requisitions and services shall only be demanded on the authority of the commander in the locality occupied."

 

"Contributions in kind shall as far as possible be paid for in cash; if not, a receipt shall be given and the payment of the amount due shall be made as soon as possible."

 

בהתאם להוראות הרישא של התקנה, למפקד האזור נתונה סמכות ליטול חזקה במקרקעין פרטיים, אם קיים צורך צבאי בכך. הפעלת סמכות זו אינה מפקיעה את זכות הבעלות מידי בעלי המקרקעין, אם כי מונעת מהם החזקה ועשיית שימוש במקרקעין באורח זמני.

 

מכוח הסיפא של התקנה, הכירה הפסיקה הישראלית בזכותם של בעלי מקרקעין שנתפסו לצרכים צבאיים באיו"ש לקבל דמי שימוש עיתיים כפיצוי בגין התפיסה - הן בגין השימוש במקרקעין והן בגין הנזקים שיארעו למקרקעין, עקב התפיסה והשימוש (לדוגמה: בג"ץ מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל).

 

דמי השימוש המשולמים בגין תפיסת מקרקעין מוערכים בהיקש מאופן קביעת שיעור הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין בישראל.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 חגי ויניצקי והראל ארנון דיני מקרקעין ומשפט בינלאומי ביהודה ושומרון (הוצ' בורסי)‏

ת' סעיד וא. יוספי, חקיקה נבחרת בדיני מקרקעין באזור יהודה ושומרון  המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

E. Dowson, V.L.O. Sheppard, Land Registration (London) 98.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה