עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

אחריות חברתית בעסקים, אחריות תאגידית CSR עבודה סמינריונית בקורס חשבונאות ניהולית (עבודה אקדמית מס. 10443)

‏390.00 ₪

29 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10443
עבודה אקדמית אחריות חברתית בעסקים, עבודה סמינריונית בקורס חשבונאות ניהולית


תוכן עניינים

 

1. מבוא

 

2. סקירת ספרות

2.1 המאמר המרכזי

2.2 מדוע חברות יוזמות פעילות CSR

 3. השערות המחקר

3.1 השערה ראשונה: שיפור בשביעות רצון הלקוחות

3.2 השערה שניה: שיפור בביצועים הכלכליים והעסקיים של הפירמה

3.3 השערה שלישית: שיפור במוטיבציה של העובדים

 

4. דיון, סיכום ומסקנות

 

5. ביבליוגרפיה


בעבודה זו בחנתי האם יישום אסטרטגיות של אחריות חברתית תאגידית (CSR – Corporate Social Responsibility) משפיעה על ביצועי החברה.

השערות המחקר הן:

  1. פעילות CSR מגבירה את שביעות רצון הלקוחות של החברה
  2. פעילות CSR משפיעה באופן ישיר וחיובי על הביצועיים הכלכליים של החברה
  3. פעילות CSR משפיעה לחיוב על המוטיבציה של עובדי הארגון

באמצעות סקירה נרחבת של ספרות אקדמית מחקרית בנושא CSR הצגתי הגדרות שונות של אחריות חברתית תאגידית, מגמות שחלות בתחום בשנים האחרונות ומוטיבציות של חברות ליישם פעילות CSR לאור ההשפעות השונות על החברה.

באופן כללי הצלחתי להראות כי פעילות CSR מיטיבה עם החברה, או לכל הפחות אינה מזיקה לה. הצלחתי לאשש את השערות המחקר 1 ו-3, אולם לא הצלחתי להוכיח את השערת המחקר השנייה. לדעתי, הסיבה לכך נובעת מצורת המדידה, שכן מחקרים שונים מגדירים CSR באופן שונה ומודדים אותו בדרכים שונות. כך גם לגבי ביצועים כלכליים של הפירמה. כמו כן, אישוש השערות המחקר לגבי ההשפעה החיובית של פעילות CSR על שביעות רצון הלקוחות של החבר ועל המוטיבציה והמחויבות של העובדים, תומכת בהשערה כי ההשפעה של פעילות CSR על ביצועים כלכליים ועסקיים של הפירמה היא אמנם חיובית אך אינה ישירה ונובעת מהשפעות פעילות CSR על גורמים עקיפים התומכים בביצועים העתידיים של חברות. 

מטרת עבודה זו הייתה לבחון האם פעילות של חברות בתחום אחריות חברתית תאגידית (CSR) משפיעה על הביצועים והתוצאות שלהן, באמצעות סקירה נרחבת של הספרות האקדמית המחקרית סביב סוגיה זו.

הביסוס התיאורטי למחקר הינו מאמרם של Gu and Zhang (2012) אשר מצא כי פעילות CSR באופן כללי תורמת לביצועים הכלכליים של החברה. החוקרים חילקו את פעילות ה-CSR לשבע קבוצות, לפי מחזיקי העניין בחברה והפעילות הנוגעת אליהם. הם מצאו כי מבין קבוצות מחזיקי העניין, לפעילות CSR שנגעה לבעלי המניות, העובדים וארגוני איכות הסביבה הייתה ההשפעה המהירה ביותר על התוצאות הכלכליות. לקבוצת הלקוחות, נותני האשראי והקהילה הייתה השפעה מאוחרת יותר על תוצאות הפירמה בטווח הארוך, ורק לפעילות CSR הנוגעת לספקים הייתה השפעה ארעית על ביצועים כלכליים.

השערת המחקר הראשונה הייתה כי פעילות CSR משפיעה על שביעות הרצון של לקוחות החברה. המחקרים שהוצגו מסייעים לקבלת השערה זו.

החוקרים Luo and Bhattacharya בדקו אף הם במחקרם האם פעילות CSR משפיעה על ביצועי החברה. הם השתמשו בהגדרה רחבה יותר של CSR, הכוללת למעשה כל פעילות סביבתית או חברתית שהינה מעבר לחובות ולאינטרסים הצרים של הפירמה. החוקרים מצאו כי קיים קשר עקיף בין CSR לביצועים הכלכליים וכי הלקוחות הינם המתווכים בין ה-CSR לעליה בערך החברה, כלומר עליית ערכה הכלכלי של החברה הינו תוצאה ישירה של עליה בשביעות הרצון של הלקוחות, הנובעת מאימוץ של מדיניות אחריות חברתית תאגידית.

מחקרם של Melo and Galan בדק את ההשפעה של CSR על ערך המותג של חברות, ומצא כי ה-CSR הינו גורם המשפיע באופן מובהק על ערך המותג בעיני הצרכנים. ממצא זה תומך בהשערת המחקר, שכן עליה בערך המותג מצביעה על שביעות רצון ונאמנות לקוח. שביעות רצון ונאמנות הלקוחות, לטענת החוקרים, היא שמביאה בטווח הארוך לשיפור בביצועים הכלכליים של החברה.

מחקרם של Abu-Aish, El-Bassiouny and Kolkaila מחזק טענה זו גם עבור חברות בשווקים מתפתחים. החוקרים בדקו את תגובת הציבור כלפי תאגידים שאימצו מדיניות CSR ומצאו כי קיימת מודעות בקרב הלקוחות באשר למדיניות החברתית התאגידית, וכי זו השפיעה על תפיסתם החיובית כלפי החברה וכוונות הקניה שלהם.

השערת המחקר השניה והמרכזית בעבודה זו, הינה כי פעילות CSR משפיעה באופן ישיר על הביצועים הכלכליים של החברות. לא הצלחתי להוכיח השערה זו, שכן תוצאות המחקרים שהובאו אינן חד משמעיות.

המחקר של Font and Garay בדק את סוגיית ההשפעה של אחריות חברתית על עסקים קטנים והתמקד בתחום המלונאות בספרד. התוצאות העולות מן המחקר מראות כי מדיניות ה-CSR  שאימצו חברות קטנות הינה בעיקר בתחום הסביבתי ונוגעת למחזור ולחיסכון אקולוגי. פעילות זו הביאה לחיסכון בעלויות ולפיכך השפיעה ישירות על הרווחיות.

מחקרם של Brown-Liburd, Cohen and Zamora הראה השפעה ישירה של פעילות CSR על מחיר המניה של החברה, הנובע מעליית הערך של החברה בעיני משקיעים פרטיים בעקבות פעילות ה-CSR של החברה. החוקרים מצאו כי אפקט זה מתחזק ככל שעולה רמת הדיווח סביב פעילות החברה בתחום האחריות החברתית התאגידית.

באופן דומה הממצאים במחקרם של Ioannou and Serafeim ) מראים כי חברות ציבוריות בעלות פעילות CSR מקבלות יותר המלצות קניה למניותיהן מאנליסטים. מחקר זה, שנערך בקרב למעלה מ-1,000 חברות ציבוריות בארה"ב על-פני 16 שנים, מראה כי טרנד זה הולך וגובר בשנים האחרונות. שני המאמרים למעשה מציגים תמונה של ביקוש הולך וגובר מצד משקיעים ואנליסטים בשוק ההון לפעילות CSR מצד חברות ציבוריות. בתמורה המשקיעים והאנליסטים "מפצים" את החברה באמצעות עלייה במחירי המניות.

מאמרם של Lev, Petrovits and Radhakrishnan מצא כי קיימת ההשפעה של הגידול בתרומות החברה על הצמיחה במכירות החברה על-פני זמן ועל רווחי התאגיד העתידיים. זוהי למעשה עדות לאופן שבו פעילות מסוימת של CSR משפיעה על הערך הכלכלי הריאלי של החברה בטווח הארוך, ולמעשה ההשקעה של החברה בפעילות תרומה היא סוג של השקעה כלכלית הנושאת תשואה.

בניגוד למחקרים אלו, מחקרם של Becchetti, Giacomo and Pinnacchio , אשר בדק האם הכללת חברות במדד החברתי Domini Index משפיע על מדדים פיננסיים, מצגי תמונה פחות חד משמעית באשר לתרומת ה-CSR לביצועי החברה. מצד אחד ממצאי המחקר מראים כי מניות שנכללו במדד דומיני באופן עקבי הציגו נתוני מכירות גבוהים יותר ואילו מניות שיצאו ממנו הציגו ירידה. מצד שני, החוקרים מצאו כי לחברות הנכללות במדד דומיני היו נתוני רווחיות נמוכים יותר מאשר לחברות שלא נכללו במדד.

השערת המחקר השלישית הייתה כי פעילות CSR משפיעה על המוטיבציה בקרב העובדים. המחקרים שהובאו מאשרים השערה זו.

 Aguilera, Ganapathi and Rupp מתארים את ההיבט התיאורטי שממנו נובעת השערת המחקר. לפי התיאוריה הפסיכולוגית וסולם הצרכים של מאסלו, מקום העבודה אינו משמש רק כבסיס להשתכרות ולקבלת תמורה גשמית, אלא ממלא גם צרכים פסיכולוגיים אחרים כמו תחושת שייכות, צורך בהכרה וסיפוק עצמי. לפי התיאוריה ה-CSR לתרום לכך.

החוקרים Ali, Ali, Rehman, Yousaf and Zia , בראו במחקרם כי קיימת השפעה חיובית של פעילות ה-CSR על תחושת המחוייבות של העובד כלפי הארגון ועל ביצועים ארגוניים.

מחקרם של Grigore, Rosca and Stancu מצא כי העובדים מצאו כי פעילות ה-CSR הרלוונטית ביותר עבורם הינה בתחום זכויות העובד, שכר הוגן ובטיחות בעבודה. אלמנטים אלו קיבלו את הדירוג הגבוה ביותר בתור הקריטריונים שמדגישים את תחושת העובדים כי מעסיקם נוהג באחריות. בנוסף, המחקר הראה כי רוב העובדים היו מעורבים בפעילויות CSR בעיקר בתחום הסביבה והקהילה.

Davis and Evans בדקו במחקרם כיצד תפיסת "האזרחות התאגידית" משפיעה על המשיכה של הארגון בעיני מועמדים לעבודה ועובדים בחברה. הם מצאו כי ההשפעה של ה-CSR   על העובדים הינה חיובית וכי האחריות החברתית של הארגון משפיעה במידת מה על האחריות של העובדים במסגרת מילוי תפקידם.

מחקרם של El-Akremi, Gond, Igalens and Swaen מאשש במידת מה את הממצא הזה. מחקר זה עסק בניתוח ההשפעות של אחריות חברתית תאגידית על עובדי הארגון. החוקרים מצאו כי באופן כללי קיים קשר בין תפיסת העובדים כלפי CSR לבין מידת ההזדהות האישית של העובד, וכי מאפייניו האישיים של העובד, כגון מידת המודעות שלו לפעילות CSR, תפיסתו הכללית כלפי החברה וערכיה והמתאם בין ערכים אלו לערכיו האישיים, משפיעים על מידת אפקט ההזדהות.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


דו"ח אחריות תאגידית בישראל, חברת טבע, מתוך אתר החברה:

http://www.teva.co.il/CorpResponsibility/Pages/SocialReport.aspx 

Abou Aish E, El-Bassiouny N, Kolkailah S. K, The impact of corporate social responsibility initiatives on consumers’ behavioural intentions in the Egyptian market, International Journal of Consumer Studies, Vol. 36, 369–384

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות