עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סביבה חינוכית והישגים לימודיים,האקלים הכיתתי-מידת ההשפעה של שיטות הוראה ואקלים הכיתה על הישגי התלמידים, כמותני שאלונים, (עבודה אקדמית מס. 10421)

‏390.00 ₪

 23 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10421

סמינריון האקלים הכיתתי - מידת ההשפעה של אקלים הכיתה על הישגי התלמידים, אקלים בית ספר

תוכן העניינים:

מבוא

 ספרותית סקירה

 אקלים כיתה

 הישגים לימודיים

 סיכום אקלים והישגים

 רציונל

 - המחקר שיטת

 אוכלוסיית המחקר

 משתני המחק ר

 כלי המחקר

 הליך ומהלך המחקר

 בעיות אתיות

 ממצאים

 - דיון

ביבליוגרפיה

נספחים

 

חלק מהממצאים של המחקר הנוכחי עומדים בסתירה למחקרים אחרים אשר מלמדים כי

לבית הספר ולכיתה על כל מרכיביה ולתהליך הייחודי המתרחש בתוכה קשר להישגי
התלמידים מעבר לקשר המיוחס לגורמי הרקע ולגורמים האישיים והמשפחתיים.
חקר מורים בשמונה חטיבות ביניים בשוודיה, ומצא מתאמים מובהקים Grosin
העלה Grosin . סטטיסטית בין אקלים בית הספר לבין הישגי התלמידים והתנהגותם
במחקרו שאקלים בית הספר הוא גורם חזק יותר בשיפור הישגים בבית הספר מאשר
הרקע החברתי- כלכלי של התלמידים. במילים אחרות, באקלים בית ספרי "טוב"
תלמידים מרקע חברתי- כלכלי חלש יכולים להגיע להישגים לימודיים טובים יותר מאשר
תלמידים מרקע חברתי- כלכלי חזק הלומדים בבתי ספר שבהם אקלים בית ספרי "לא
טוב".
בטענתו כי האקלים הלימודי הבונה יכול להיות כל - Grosin לאור ממצאי המחקר צדק
כך חשוב עד כי עלינו לשנות את סדר העדיפויות שלנו בשעה שאנו רוצים להעלות את
לאחרים שרן Riorden היעילות ורמת ההישגים הלימודיים בבית הספר. בכך מצטרף
בר הטוענים כי בשעה שהמנהל, המפקח או מעצבי מדיניות החינוך מעונינים
למצוא את הדרכים לשיפור הישגי התלמידים, עליהם לייחס מידה רבה יותר של חשיבות
לאקלים כיתה.
שינוי סדר העדיפויות יכול לבוא לידי ביטוי באופנים שונים, החל ביצירת מודעות לתרומה
החשובה של האקלים הבית- ספרי וכיתתי ולאופן תפיסתם של התלמידים לשיפור
ההישגים, וכלה בהפניית משאבים ומאמצים רבים יותר לשיפורו. מניס קובע במחקרו כי
התמונה המתקבלת על האקלים הכיתתי במהלך השנה מעיד על כך שהתלמידים מרוצים
מהאווירה בכיתה שהלימודים אינם קשים במיוחד, ובעקבות האקלים הנוח והיחס
האוהד של המורה ישנה מוטיבציה גבוהה להישגים גבוהים, מכאן שהאווירה החברתית
מקרינה קשר חיובי וחזק על רצון להישגיות.
ניתן לסכם ולומר כי באופן כללי יש לתפיסת התלמיד את האקלים הכיתתי קשר חזק
להישגים בלימודים. למרות שבמחקר הנוכחי לא נמצאו קשרים מובהקים גבוהים.
המלצות להמשך מחקר:
לאור הממצאים של המחקר הנוכחי מומלץ לערוך מחקר נוסף בהיקף רחב יותר של
תלמידים אשר משקפים את כל האוכלוסייה הכללית בארץ.
 
דוגמא לשאלות בשאלון
קרא את ההיגדים הבאים וסמן את התשובה המתאימה לדעתך :
1 התלמידים משקיעים מרץ רב במה שהם עושים בכיתה. נכון/לא נכון
2 המורים מקדישים זמן מועט לשיחות עם תלמידים. נכון/לא נכון .
3 רוב השיעור מוקדש לחומר הלימודים. נכון/לא נכון .
4 הכיתה מאורגנת היטב. נכון/לא נכון
5 כללי ההתנהגות והלימוד בכיתתנו ברורים מאוד. נכון/לא נכון
6 בכיתה זו יש מעט מאוד כללים לפיהם יש לנהוג. נכון/לא נכון
7 תמיד מנסים כאן רעיונות חדשים בהקשר ללימודים. נכון/לא נכון
8 תלמידי הכיתה לא מתעניינים בחבריהם באופן אישי. נכון/לא נכון
9 המורים בכיתה מתעניינים בתלמידים באופן אישי. נכון/לא נכון
10 התלמידים בכיתה זו חייבים לעסוק אך ורק בחומר הלימוד. נכון/לא נכון
11 התלמידים כאן משתדלים מאוד להשיג את הציון הגבוה ביותר . נכון/לא נכון
12 התלמידים בכיתה זו שקטים כמעט תמיד. נכון/לא נכון
13 בכיתה זו הכללים משתנים די הרבה. נכון/לא נכון
14 בכיתתנו התלמידים מחכים בקוצר רוח לסיום השיעור. נכו /ן לא נכון
15 בכיתה זו נוצרו הרבה קשרי ידידות. נכון/לא נכון ....
 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

צדקיהו ש' . "מדידת האקלים החברתי בכיתה", בתוך: ש' צדקיהו (עורך) אקלים

כיתה: מהות ומעשה. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

קלדרון ג' . הקשר בין תפיסת התלמיד את איכות החיים בבית הספר לבין הישגיו

בבחינות הבגרות. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן

1. Anderson G.J .Effects of Classroom social climate on individual

learning. American Educational Research Journal.7 pp. 135-152

 

בקובץ PDF


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות