עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מוענק על כל האתר 7 אחוז הנחה בעת "חרבות ברזל". קוד קופון: "מלחמה"

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

פרסמו את עבודותיכם הישנות אצלינו וקבלו הכנסה פסיבית נהדרת!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

סמינריון התניית שירות בשירות, ריכוזיות הבנקים, סע' 7 חוק הבנקאות, תאגידים בנקאיים, (עבודה אקדמית מס. 10279)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10279

סמינריון התניית שירות בשירות, ריכוזיות הבנקים, סע

תוכן עניינים

מבוא

הגדרת "שירות"

מהי התניית שירות בשירות?

כיצד פירשו בתי המשפט את ס' 7 לחוק הבנקאות הקובע איסור להתנות שירות בשירות?

הפעולות שהמדינה מפעילה על מנת לצמצם את הריכוזיות

ביטויי הריכוזיות בתחום הבנקים בישראל

עמלות הבנקים

חקירת תיאום עמלות הבנקים

פסיקה בנושא התניית שירות בשירות

משפט משווה -ארה"ב ואירופה

ארה"ב

אירופה

סיכום

ביבליוגרפיה

נספח: פסיקה מעניינת בתחום התניית שירות בשירות

ריכוזיות כלכלית חריגה גורמת להיעדר תחרות במשק ובכך עלולה להגביר את יוקר המחיה. ע"פ הטענה, במשק הישראלי קיימת ריכוזיות לכאורה והיא מעסיקה את הציבור הישראלי. על פי דו"ח הבנק העולמי 12.0% משווי השוק הישראלי מוחזק בידי פירמידות שליטה (מקום 17 מבין 45 המדינות שנבדקו) ו-23.3% משווי השוק הישראלי מוחזקים בידי חברות החזקה (מקום 20 מבין 45 המדינות שנבדקו) .‏

בעבר הקימה ממשלת ישראל את הוועדה להגברת התחרותיות במשק (שכונתה גם ועדת הריכוזיות) כדי לבדוק את הנושא לעומק ולגבש פתרונות כיצד להתמודד עם בעיית הריכוזיות במשק.‏ במהלך דיוני הוועדה עלו טענות כי הריכוזיות בישראל אינה חריגה, אך הן היו טענות מיעוט. הוועדה הגישה את המלצותיה הסופיות ובעקבות המלצתה חוקק חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראש הבנק עומד נגיד בנק ישראל.תפקידיו המרכזיים של בנק ישראל הם שמירה על יציבות המחירים באמצעות קביעת שער הריבית ונקיטת אמצעים משלימים במסגרת המדיניות המוניטארית, פיקוח ורגולציה על הבנקים, וניהול יתרות המט"ח הלאומיות.

התניה של שירות בשירות היא נוהג נפוץ למדי, שהמחוקק מתמודד עמו בכל מקום שהוא רוצה להבטיח זמינות של מוצרים ושירותים או למנוע ניצול לרעה של כח עודף. התופעה של התניית שירות בשירות אינה מיוחדת דווקא לתחום היחסים שבין בנק ללקוחו. המחוקק הישראלי התייחס לסוגיה זו במספר חיקוקים, כגון: בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, ועוד.

עם זאת נראה, כי בכל הנוגע ליחסי בנק-לקוח מקבלים הדברים ממד נוסף.

ס' 7 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) (להלן: "חוק") קובע כי:

7.         (א)        לא יתנה תאגיד בנקאי מתן שירות בקניית שירות אחר או נכס ממנו או מאדם אחר שהתאגיד ציין, אלא אם קיים קשר עסקי סביר בין השירות המבוקש לבין קיום התנאי.

            (ב)         בלי לגרוע מדרכי הוכחה אחרות בדבר הסבירות של קשר כאמור, רשאי תאגיד בנקאי להודיע למפקח על מדיניות עסקית שקבע לעניין התנאת מתן שירות בקניית שירות אחר או נכס כאמור בסעיף קטן (א), ואם אישר המפקח, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, את המדיניות האמורה, ייחשב קשר בין שירות מבוקש לבין קיום התנאי כקשר סביר אם הוא נובע מאותה מדיניות.

 מלשון החוק עולה, כי כדי שיתקיימו הוראותיו, יש צורך בקיום היסודות הבאים:

א-      שירות של בנק ללקוח.

ב-      התניה של שירות זה.

ג-       התנאי למתן שירות הוא קבלת שירות אחר.

ד-       העדר קשר עסקי סביר בין שני השירותים, שהאחד הוצב כתנאי לרעהו.

בכל מקום שמתקיימים ארבעת התנאים האמורים- דהיינו קשירת קשר על ידי התאגיד הבנקאי בין השירות שאותו מבקש הלקוח לבין שירות אחר, שהתאגיד הבנקאי מעוניין בשיווקו- אם אין קשר עסקי סביר בין שני השירותים הרי שבפנינו התניה אסורה של שירות בשירות. יש להדגיש כי במקרה בו הלקוח הוא היוצר את הקשר בין השירותים השונים, הדבר אינו סותר את הקבוע בחוק ואין מדובר בהתניה אסורה.

ההיגיון העומד בבסיס הוראה זו, נובע מכך שתאגיד בנקאי הוא הגורם היחיד המוסמך להעניק שירותים בנקאיים. הסמכה ייחודית זו מעניקה עוצמה לבנקים כלפי ציבור הלקוחות, הנזקק לשירותים בנקאיים. על כן, המחוקק ביקש למנוע שימוש לרעה בעוצמה זו, ולמנוע מן התאגידים הבנקאיים להתנות מתן שירותים אלה בשירותים אחרים, שבהם יש לבנק עניין.

סעיף זה נועד להבטיח הוגנות עסקית, שהריי התניית שירות בשירות מייקרת עבור הלקוח את העסקה, שהוא באמת מעוניין בה.

והנה כך בדברי ההסבר להצעת החוק:

"מאחר שעסקי בנק הוצאו מתחולת הצעת חוק הגנת הצרכן, התש"ם- 1980, מוצע בזה לקבוע לגבי תאגידים בנקאיים הוראות מקבילות המותאמות לסוג זה של העסקים... התאגידים הבנקאיים נהנים מהיתרון שהשירותים שהם נותנים נתייחדו להם ואסור לאחר לתיתם".

יתרונו של הבנק מתבטא בשני היבטים: בבינה חישובית בהירה ביחס למשמעויות הכלכליות של ההתניה ובכח הכלכלי הנעוץ בעובדה שהלקוח זקוק לאשראי מן הבנק. המחוקק ביקש לרסן כוח כלכלי עודף זה ואסר על התניית שירות בשירות, בעיקר לנוכח העובדה כי לא ייתכן שהבנק יביא בדרך עקיפין, שמשמעותה אינה נהירה ללקוח, לייקור במחיר האשראי.

מותרו של סעיף 7 לחוק, על פני הנורמות הכלליות החלות על הבנק, ובמיוחד עקב חובת האמון שהבנק חב ממילא כלפי לקוחותיו, הוא בעיקר בכך שפעולה הסותרת להוראות סעיף זה היא בטלה מעיקרה, ואינה זקוקה למתן הודעת ביטול בתוך זמן סביר, בהתאם להוראת סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973. ס' 10 לחוק מטיל עונש על מי שהפר מהוראות פרק ב' (סעיף 7 לחוק מצוי בפרק ב') ומכאן שהתניית שירות בשירות אינה רק עניין אזרחי, המזכה בפיצוי כספי את מי שסבל נזק עקב ההתנאה , אלא גם מעשה האסור על פי חוק והגורר סנקציות עונשיות.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) 

רות פלאטו-שנער "רגולציה בנקאית בישראל - יציבות מערכתית מול הגנה צרכנית" בספר אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה (מרכז חזן לצדק חברתי, מכון ון-ליר בירושלים, יצחק גלנור ואיל טבת, עורכים. תשע"ז - 2017).

מאיר חת הבנקאות בישראל במנהרת הזמן : הוצאת ראובן מס, 2015.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה