חפש

קטגוריות

עבודת סמינריון רגולציה על דיווח במיזוגים לאור חוק ההגבלים העסקיים, המצב בישראל ומשפט משווה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

34 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  9668.

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים

לשאלות נוספות: דניאל, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

daniel.berkovich.tlv@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית, אצל ד"ר גושן.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי רגולציה על דיווח במיזוגים לאור חוק ההגבלים העסקיים?

תוכן עניינים

מבוא. 

מבט משווה -ארה"ב ואירופה. 

פיקוח על מיזוגים.

עיסקאות עליהן חל החוק. 

הודעת המיזוג ותוכנה : רגולציה. 

ההליכים הרגולטיביים הנוגעים להחלטת הממונה. 

פירוט הנימוקים להחלטת הממונה. 

שיקולים מהותיים בהחלטות הממונה בקשר למיזוגים.. 

מיזוגים אנכיים, בין ספק ורוכש.. 

הרגולציה ותפקיד בית-הדין להגבלים עסקיים.. 

סיכום.. 

ביבליוגרפיה. 

פקודת הנזיקין [נוסח חדש] 

ספרים.. 

חיבורים.. 

פסיקה. 

פסיקה זרה. 

שונות. 

26. מונופולין ובעל מונופולין 

27. הגבלות לגבי בעל מונופולין 

28. ערר על הגבלת מונופולין 

29. סירוב בלתי סביר. 

29א ניצול מעמד לרעה [תיקון: תשנ"ו] 

 

עבודה זו זה עניינה חובת דיווח במיזוגים של תאגידים לאור חוק ההגבלים העסקיים עם דגש על מבט משווה למשפט העולם.

 

מטרתו העיקרית של חוק ההגבלים העסקיים[1] היא הבטחת מירב ההתחרות האפשרית והגנה עליה. תחרות חופשית במשק המודרני משיגה מכלול מטרות וביניהן: הקצאת משאבים אופטימלית, מזעור עלויות והוצאות , ייעול הייצור והשיווק, עידוד חדשנות טכנולוגית ומניעת ניצול לרעה של כוח כלכלי לשם פגיעה בצרכן או בעסק מתחרה.

על מנת להגשים את המטרות הללו יש צורך ,בין היתר, לפקח על מבנים כלכליים בעלי עוצמה מונופוליסטית ובעיקר בעת מיזוגים. מונופולין הוא אחד מארבעת הסוגים[2] של ההגבלים העסקיים שבכוחם לצמצם או למנוע את התחרות. ריכוז עוצמה מונופוליסטית עלול לגרור עיוות בהקצאת המקורות והעברת חלקים מהעושר החברתי אל המונופולים.

השימוש לרעה בעוצמה המונופוליסטית גורם הפסד חברתי-כלכלי. באם לא יתקיים פיקוח נאות על פעילות המונופולים והללו ינצלו את כוחם לרעה החברה תהיה עניה יותר, תהיה ירידה ברמת העושר הכלכלי והאינטרס החברתי יפגע פגיעה אנושה[3].

חשיבות הסדרת הפיקוח על המונופולים באמצעות חקיקה נובעת מכך שהפגיעה הנגרמת מניצול עוצמה מונופוליסטית נעשית בכלכלת המדינה ובחברה בכללותה.

הפיקוח על הגבלים עסקיים מחולק לשני תחומים עיקריים:

  1. פיקוח על המבנה הענפי- שמטרתו למנוע היווצרותם של גופים בעלי עוצמה מונופוליסטית או לפרק את אלה שכבר צברו עוצמה כזו.
  2. פיקוח על התנהגות מונופוליסטית-שמטרתו הגדרת ההתנהגות שמותרת או אסורה לגוף בעל עוצמה מונופוליסטית.

 

בסמינריון זה אתמקד בתחום השני, דהיינו, פיקוח על התנהגות מונופוליסטית.

 

חוק ההגבלים העסקיים (להלן בפרק זה: החוק החדש) מגביר את הפיקוח על בעלי מונופולין ואף משנה את הליכי הפיקוח. על פי חוק ההגבלים העסקיים (להלן: החוק הישן) שר התעשייה והמסחר היה רשאי לקבוע את הקריטריון להגדרת מונופולין לגבי מצרך או שירות מסוים. כך בצו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), קבע השר כי שליטה על יותר מ- % 50 מכלל אספקת סוגי נכסים מסוימים מהווה מונופולין. בצו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין) נקבע , כי במקרים חריגים בלבד ניתן להגדיר מונופולין גם שליטה של פחות מ- % 50 מהשוק. כיום, קביעת מונופולין כריכוז של יותר מ- % 50 מהאספקה אינה טעונה צו מיוחד, אלא מעוגנת בחוק עצמו בס' 26. על פי החוק הישן אם לא נקבע ב"צו שיעורים" קיומו של מונופולין יכל להיווצר מצב שבו מונופולין החולש על רוב השוק לא ייחשב למונופולין כמשמעותו בחוק.

החוק החדש כולל את מבחן קבוצת הריכוז-אוליגופול- אשר לא היה קיים בחוק הישן. לפי החוק הישן הדרכים היחידות להתמודד עם מצבים בהם נשלט השוק על ידי אוליגופול היו בדרכי עקיפין, כגון על ידי הגדרת שוק צרה או על ידי קביעת סף שליטה נמוך לצורך הגדרת מונופולין. בכך לא היה די בכדי לכסות את כל המקרים בהם נשלט השוק על ידי קבוצת ריכוז. כיום, באמצעות ס' 26 (ד) לחוק החדש, אשר קובע את החלופה השלישית להגדרת בעל מונופולין, יצר המחוקק כלי נוסף ומשוכלל להתמודד עם צמצום התחרות במצבים של ריכוזיות גבוהה בשוק. כך, לפי הס' גם דואופול וגם אוליגופול -קבוצת ריכוז- יכול שיחשבו מונופולין. זה מהווה הרחבה משמעותית של הגדרת מונופולין בחוק.

החוק החדש גם העביר חלק מסמכויות שר התעשייה והמסחר לבית הדין להגבלים עסקיים ולממונה על ההגבלים העסקיים. כך למשל, הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן: הממונה) הוא שמוסמך להכריז על קיומו של מונופולין בהודעה ברשומות על פי ס' 26 (א) לחוק. הודעה כזו נמסרת גם לבעלי המונופולין ואם הם מעונינים לחלוק עליה ניתנת להם הזכות לערור בפני בית הדין להגבלים עסקיים תוך 30 ימים-ס' 43 לחוק.

ס' 30 לחוק קובע כי הממונה הוא הרשות המוסמכת להוציא הוראות לבעלי מונופולין, לרבות, התנהגות בתחום מחירים, איכות, היצע כמותי והתנהגות עם מתחרים זאת בניגוד לחוק הישן שבו הוסמכה המועצה להגבלים עסקיים לתת בנושא זה המלצה בלבד לשר התעשייה והמסחר והוא זה שהיה מוסמך לקבוע בצו הוראות בדבר מחירים מקסימליים, איכות, דרכי ייצור או הספקה של אותו מצרך או שירות. החוק הישן התמקד יותר בהיבט הניצול, ולא בהיבט ההתנהגות האנטי תחרותית. מנגנון הפיקוח שהיה בו היה מסורבל. מנגנון הפיקוח בחוק החדש פשוט יותר. כיום, אם סבור הממונה ,כי מתקיימת פגיעה בציבור או בתחרות החופשית כתוצאה מקיומו של מונופולין הוא מוכרח לפנות לבית הדין כדי שיפעיל את סמכותו-ס' 44 לחוק.

לצד האפשרות לתת הוראות פרטניות לבעל מונופולין מסוים לפי ס' 30 ראה המחוקק ,כי יש צורך לקבוע נורמות של התנהגות על ידי בעלי מונופולין בתוך חוק ההגבלים העסקיים עצמו. על כן , בתיקון מספר 2 שנעשה בחוק הוסף ס' 29א לחוק שקובע כי "בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור" ונקבעו בס' 4 חזקות ניצול לרעה.

כל צד שנפגע, בנסיבות מתאימות ומכוח העילות הקבועות בחוק יכול להגיש בשמו ובשם אחרים תובענה ייצוגית בעילה של הפרת החוק. יש לכך חשיבות עצומה בהיבט של ההרתעה שיש לחוק.

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

Competition Law- Richard Whish, Sixth Edition.

EC Competition Procedure- Luis Ortiz Blanco, oxford

EC Competition Law, An Analytical Guide To The Leading Cases- Ariel Ezrachi.

The EEC merger regulation 

 

מ' בורנובסקי "על האכיפה העונשית והפרטית של דיני הגבלים עסקיים" עיוני משפט טו (3)  537-547

ז' גילמור "גישתו של הממונה לפיקוח על הגבלים עסקיים- סוגיות נבחרות" עיוני משפט טו (3) 589

ל' א' קסטנבאום "הערות והרהורים על הצעת חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ד-1983" משפטים טו  453

 

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©