חפש

קטגוריות

מצגת במשפטים זכות השתיקה, האזהרה בחקירה, היבטים משפטיים וחברתיים


מצגת פאוורפוינט בת 24 שקפים.

גלול עכבר מטה


₪ 99


הוגשה פעם אחת בלבד. מעולם לא נמכרה באתר זה או באינטרנט בכלל.

 

הוגשה שנה שעברה במרכז אקדמי ר"ג, אצל ד"ר ד' רענן.

ציון:   91

 

תוכן עניינים 

 

מבוא. 3

הצדקותיה של זכות השתיקה. 5

הצורך במתן הודאות באופן חופשי ומרצון 7

האוטונומיה של הרצון הפרטי 7

חתירה לאיזון בין חולשתו של החשוד לבין עוצמתו של המשטר. 7

הגורמים המובילים להודאה כוזבת. 9

וועדת גולדברג 10

ועדת גולדברג- 3 גורמים עיקריים להודאת שווא. 10

האזהרה ומקורותיה. 12

נוסח האזהרה – זכות שתיקה מוחלטת או חסיון מהפללה עצמית. 17

נוסח האזהרה - התוצאה הראייתית של השתיקה. 20

הדילמה של פסילת הוראות בהעדר אזהרה. 23

הרציונאלים – ההצדקות לחיסיון מפני הפללה עצמית. 26

החיסיון מפני הפללה עצמית וזכות השתיקה. 30

המקור החוקי לחיסיון במשפט הישראלי 30

היקף והגדרת החיסיון וזכות השתיקה. 30

מהו חיסיון? 31

הבחנה בין חיסיון שהוא אישי לבין חיסיון שהוא תוכני: 31

הבחנה בין החיסיון מפני הפללה עצמית ובין זכות השתיקה. 32

זכות השתיקה – " Right To Silence ". 33

נפקות המשפטית בשימוש הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית וזכות השתיקה. 33

סוג הראיה והיקף חסינותה. 34

החיסיון מהפללה עצמית במשפט המשווה. 36

ביטוי החיסיון מפני הפללה עצמית וזכות השתיקה במשפט משווה. 38

ארצות-הברית. 38

קנדה. 39

דרום אפריקה. 40

משפט משווה לדין בישראל. 41

סיכום. 43

ביבליוגרפיה. 44

 

השימוש ב"זכות השתיקה" יכול להיות דווקא מעין פתח-מילוט או סטייה - בלתי-מתקבלים על הדעת - מהחובה למסור את האמת וכל האמת, המוטלת ללא כל סייג על "עד". זכות השתיקה אינה הולמת את המושג "עדות", השייך לעיקרון הבסיסי של גילוי האמת, עיקרון זה, המטיל חובה על "העד", הינו זר ל"חשוד" או ל"נאשם", שעליהם אין מוטלת כל חובה להפליל את עצמם. הנטל של הוכחת חשד או אשמה מוטל, לפי סעיף 34כב(א) לחוק העונשין,[1]על המחשיד או המאשים, ללא כל חובה מקבילה להקדים ולהפריך אותם. חזקת החפות של הפרט מעניקה זכות בלתי-מסויגת להימנע מהצורך לנקוט מגננה. רק במשטרים רודניים, מכל סוג שהוא, החשוד הינו בחזקת אשם ונקודת המוצא היא כי עליו להוכיח את חפותו, שיטת משפט נאורה, לעומת זה, דוחה את העברת נטל ההוכחה כאמור.

"זכות השתיקה" הינה המצאה חסרת טעם כאשר היא מיוחסת ל"חשוד" או ל"נאשם", וחסרת ישועה כאשר מדובר ב"עד", המצאה זו מעוגנת אומנם בדיני ישראל הנוהגים, אך אין היא ראויה משום שהיא מערבבת, בניגוד לטבע הדברים, מין בשאינו מינו - "חשוד" או "נאשם" ו"גרסתם" מזה, ו"עד" ו"עדותו" מזה. הטמעה זו הינה פסולה ואף אבסורדית, למרות היותה מעוגנת בדיני ישראל. מדובר באנטינומיה שטעונה חליצה[2].

מן הדין, אפוא, לערוך מעין מטבוליזם בגוף המשפט, לחלץ ממנו את הביטוי "זכות השתיקה" כמושג-פסולת שנוצר בו ואשר נועד להפרשה, ולהותיר כפרוטופלסמה נקייה את חזקת החפות באין הפרכה כדין.

ראוי גם להוסיף כי כאשר מדובר בראיות חפציות - שמסירתן טעונה מימוש בעשייה שאינה בדיבור פה בלבד - יש לחשוב על דרכים חלופיות להשגתן, ולא להסתמך רק על פנייה אל מוצא פיו של ה"שותק" לשם השגתן, למרות התחפרותו מאחורי הטענה חסרת הטעם וההושעה הקרויה "זכות השתיקה"[3].

 

בשנים האחרונות התגלו בארצות הברית, ע"י הטכנולוגיה של DNA, ממצאים חמורים אודות הרשעות-שווא של נאשמים בעבירות חמורות. בדיקות DNA שנלקחו מאסירים הטוענים לחפותם הושוו עם ראיות מעבדה שנלקחו מתיקיהם, והתגלה כי רבים מן הפונים שנבדקו לא ביצעו את המעשה שיוחס להם, ביניהם נידונים למוות ואסירים שריצו תקופות מאסר ארוכות. גילוי הרשעות-השווא איפשרה לחקור בדיעבד את הסיבות שהובילו לטעות. מחקר זה מצא כי אחד הגורמים העיקריים להרשעות המוטעות הן הודאות-שווא של נאשמים כתוצאה מלחץ שהופעל עליהם על-ידי המשטרה. גם בישראל הסתבר כי כתוצאה מלחץ לא ראוי ניתנו הודאות שהובילו להרשעה על-ידי אנשים שלא ביצעו את העבירה או שהתעורר ספק ממשי בכך. גילויים אלה חוזרים ומעלים את הצורך לנקוט זהירות מיוחדת בגביית הודאותיהם של חשודים על-ידי המשטרה, תוך חיזוק הגנות שעומדות להם בשלב זה. אחת ההגנות העיקריות שעומדות לימינם של חשודים המצויים בחקירה היא זכות השתיקה. זכות השתיקה מוכרת כאחת מהזכויות המרכזיות השמורות לחשודים ולנאשמים בפלילים וימיה ארוכים כמעט כימיה של ההיסטוריה. נהוג לראות את אחד ממקורותיה הקדומים באמרה התלמודית: "אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע". בארצות הברית, שם נגזרת הזכות מהוראת התיקון החמישי לחוקה, כינה אותה בית-המשפט העליון כציון דרך עיקרי בהתפתחות החירות ובמאבקו של האדם לעשות עצמו תרבותי. לאורך השנים נשמעה ביקורת נוקבת כנגד זכות השתיקה. למרות זאת היא לא בוטלה והוכרה כזכות יסוד בהליך הפלילי. במשפט הישראלי היא נתפסת כעיקרון חוקתי, חלק מכבודו של האדם.[4] מזכות השתיקה נובע צורך להזהיר חשודים כי אין הם חייבים להשיב לשאלות החוקרים. אדם אשר אינו יודע על זכותו לשתוק, לא יוכל לנצלה והיא תאבד את משמעותה. כאשר איש משטרה, המייצג את החוק, דורש מאדם מענה לחשדות פליליים, הרי שבהעדר הודעה ברורה כי זכותו לא להשיב, הוא יחוש כי חובתו היא לענות לשאלות המופנות כלפיו. לכן אימצו בתי-המשפט, כבר בשנים הראשונות למדינה, את האזהרה שהיתה נהוגה אותה עת באנגליה, מכח תקנות השופטים. בשנת 1996 זכתה האזהרה לעיגון חקיקתי בחוק המעצרים.[5] עם זאת, למרות ההלכה הותיקה בדבר האזהרה, יישומה מעורר שאלות שונות. השאלה הנפוצה ביותר נוגעת לתוצאה הראייתית של העדר אזהרה. סוגיה אחרת, שכמעט ולא נתבררה במשפטנו, אך לטעמי משקפת את הבעייתיות הרבה ביותר ביישום האזהרה, נוגעת לעיתוי שבו היא מושמעת. המשטרה אינה מזהירה את החשודים בעת מעצרם אלא רק בשלב מאוחר יותר. מצב זה פוגע בתכלית האזהרה ומוביל לפרקטיקה יומיומית לפיה חשודים מוסרים גירסה בלא שידעו את מכלול זכויותיהם. בנוסף, בשנים האחרונות נעשו מספר שינויים בנוסח האזהרה, המשליכים על משמעותה של זכות השתיקה ועל האופן שבו יבינו אותה החשודים. מתברר, אפוא, כי בעוד שעצם החובה להזהיר מושרשת במשפטנו, הרי העיתוי המדוייק של האזהרה וכן תוכנה ומרכיביה השונים לא זכו לליבון ממצה ולא הובהרו די הצורך. תכליתה של עבודה זה היא לבחון אם-כן את הסוגיות השונות הנוגעות לאזהרה, זאת לאור המטרות ביסודה של זכות השתיקה. סימני שאלה המועלים גם היום בדבר צדקתה של הזכות מחייבים ראשית לחזור ולבחון מטרות אלו, דבר אשר יעשה בסעיף ב. ואילו סעיף ג יעמוד בקצרה על מקורות האזהרה ויצביע על כך שבעוד הפסיקה בישראל עדיין תומכת יתדותיה בתקנות השופטים האנגליות, הרי שבאנגליה בוטלו התקנות זה מכבר והוחלפו בהוראות מכוח חוק. עיקרו של המאמר יהיה בבירור יישומה של האזהרה בארבעה היבטים, כדלקמן:

(1) מהו העיתוי המצוי והרצוי של השמעת האזהרה?

(2) נוסח האזהרה - הודעה על זכות שתיקה מוחלטת או על חסיון מפני הפללה עצמית?

(3) נוסח האזהרה - האם היא צריכה להתייחס לתוצאות השליליות של השתיקה מבחינתו של החשוד?
(4) מהי התוצאה הראייתית הרצויה של גביית אמרה בהעדר אזהרה? התשובות אשר יינתנו לכל אחת מן השאלות הנזכרות לעיל ישליכו על התוקף שהמשפט הישראלי נותן לזכות השתיקה. בעקבות פסק-דין גלעד שרון,[6] שבו נשללה זכות שתיקה מוחלטת לגבי מסירת מסמכים, ניתן לטעון כי חל פיחות במעמדה של זכות השתיקה. אולם על פני הדברים אין פסק-הדין מסתייג מן המעמד החוקתי של הזכות. בארצות הברית קנתה האזהרה מקום ראשון במעלה בהליך הפלילי, בעקבות הלכת [7]Miranda שלפיה בהעדר אזהרה לא תתקבל כל ראיה אשר הושגה מן החשוד. במדינות כגון קנדה ואנגליה, קיים, לעומת זאת, כלל פסילה יחסי, המותיר שיקול דעת לפסול הודאה בהעדר אזהרה, כאשר הדבר מוביל לפגיעה חמורה בהגינות ההליך. אולם גם במדינות אלו, כמו בארצות הברית, קיימת חובה ברורה להזהיר חשודים מייד עם מעצרם. לתפיסתי, אם-כן, השמעת האזהרה בעיתוי מאוחר היא המכשול העיקרי במשפטנו בפני מימושן של הזכויות המסורות בירי נחקרים. כדי שתהא בה תועלת צריכה האזהרה להינתן ברגע המגע הראשון עם החשוד. עליה לשקף את זכות השתיקה במובנה המלא ולכלול את כל המרכיבים הנחוצים להבהרת זכויות החשוד, לרבות הזכות לייצוג משפטי והזכות שיועמד לו סניגור ציבורי.[8] הזכות לייעוץ משפטי מבטיחה מגוון מטרות ודיון ממצה בה חורג ממסגרתו של מאמר זה. אך בכל הנוגע לזכות השתיקה, הבטחתה היא תנאי כדי שהחשוד יבין לעומקה את הזכות שניתנת לו לשתוק. אימוץ אזהרה מפורטת כאמור אינו מחייב לאמץ גם את הגישה הגורפת, כפי שמקובל בארצות הברית, לענין פסילת הודאות בהעדר אזהרה, וניתן להסתפק במודלים מתונים יותר[9].

 

ביבליוגרפיה חלקית: (כ 30 מקורות באנגלית ובעברית)

[1] מ' לנדמן "על השתיקה" הסניגור 5.

[2] ע' קפלן "על זכות השתיקה" זכויות אדם בישראל - קובץ מאמרים לכבוד חיים ה' כהן  241, 253.

[3] א' ברק "הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי (המהותי והדיוני) " מחקרי משפט יג  5, 23.

[4] סעיף 28 (א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)

[5] ע"פ 8600/03 מ"י נ' שרון פ"ד נ"ח (1) 748 (להלן: "פסק-דין שרון"). פסק-דין שרון עוסק בסוגית מסירת מסמכים על-ידי חשודים, שהינה היבט מיוחד אשר לא יידון במאמר זה.

[6]. 436. U.S 384 Arizona. v Miranda.

 

 

================================================

 

הצוות שלנו הכין מצגת פאוורפוינט בת 24 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק לעבודה האקדמית עצמה 

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©