חפש

קטגוריות

מצגת אימוץ כפוי בשל היעדר מסוגלות הורית


24 שקפים

גלול עכבר מטה


₪ 99


מבצע לרוכשי עבודה באתר : מצגת במחיר 99 שח.

הצוות שלנו הכין עבור רוכשי עבודה באתר מצגת פאוורפוינט בת  24 שקפים. מצגת מרהיבה עם גרפיקה וצלילים, שתציג את תוכן העבודה לרפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי הכללים. כל זה תמורת 99 שח

 

תוכן עניינים

1. הבעיה

 

2. החוק

 

א. על הסודיות באימוץ

 

ב. על חוק האימוץ בארץ

 

ג. הוצאת החוק אל הפועל

 

3. ההליך המשפטי

 

א. מרכזיות ההוכחה כהליך המשפטי

 

ב. השוויון בפני החוק

 

ג. עמדת המדינה בהליך המשפטי

 

4. הרשות לאימוץ

 

5. שליטת המדינה בקשר של הילדים להוריהם

 

6. על יצירת בסיס להבחנה בין ההגנה על הילד לבין שליטת המדינה

7. סיכום

8. ביבליוגרפיה 


אחד מן הסעיפים הללו מתייחס לסכנה מיידית בה מצוי הילד כשהוא נמצא ברשות הוריו ומתיר למדינה להשעות את זכות ההורים לתקופה מוגבלת אף לפני שהדבר מובא לדיון בבית משפט:

 

12 (ג) ראה פקיד הסעד שהמקרה אינו סובל דיחוי והנסיבות מחייבות זאת, רשאי הוא, אף ללא הסכמת ההורים או הכרזה שהילד בר-אימוץ, לקבוע את מקום הימצאו או למסרו למי שהסכים לקבלו בביתו בכוונה לאמצו. פעולה זו טעונה אישור בית המשפט תוך 14 ימים מיום עשייתה, אישור כאמור יכול שיינתן על פי צד אחד בלבד.

 

ההיתר למסור את הילד "למי שהסכים לקבלו בביתו בכוונה לאמצו" כבר בשלב של הפעלת צו החירום ואף לפני שהמקרה מובא לדיון בבית המשפט, נועד למנוע מן הילד היטלטלות בין משפחות שונות במידה שבית המשפט יחליט להכריז עליו כבר-אימוץ.

 

בכך נוצרת תלות בין צו החירום לבין הכרזת הילד כבר-אימוץ ללא הסכמת הורים. בחוק האימוץ, תשמ"א-1981 הורחבה האפשרות להכרזת ילד כבר-אימוץ ללא הסכמת הוריו על ידי הוספת מספר עילות. החוק התיר למסור ילדים לאימוץ אף ללא הסכמת הוריהם כדי למנוע מצבים שבהם ילדים שהוריהם נטשו אותם, ו/או נמנעו מלגדלם בביתם, נמסרו לבתי תינוקות והיטלטלו בין מוסדות שונים. על עילות אלה נוספה העילה של "היעדר מסוגלות הורית" שמתייחסת להורים אשר מעונינים לגדל את ילדיהם בחזקתם ואף עושים זאת, אך אינם מבטיחים לילד תנאי גדילה נאותים:

 

סעיף 13: "באין הסכמת הורה, רשאי בית משפט, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, להכריז על ילד כבר-אימוץ, אם נוכח כי נתקיים אחד מאלה: (7) ההורה אינו מסוגל לדאוג לילדו כראוי בשל התנהגותו או מצבו, ואין סיכוי שהתנהגותו או מצבו ישתנה בעתיד הנראה לעין על אף עזרה כלכלית וטיפולית סבירה כמקובל ברשויות הסעד לשיקומו".

 

שני סעיפים אלה, צו החירום (סעיף 12 (ג)) והעילה של "היעדר מסוגלות הורית" להכרזת הילד כבר-אימוץ ללא הסכמת הורים (סעיף 13(7)), מעמיקים את התערבות המדינה ביחסים שבין הילד לבין הוריו. החוק מבחין אמנם בין הפעלת צו החירום הנעשית על בסיס תצפיות אשר מצביעות על "סכנה מיידית" ומתיר לנקוט בצעדים עוד לפני שהדבר מובא בפני בית המשפט, לבין הכרזת הילד כבר-אימוץ אשר נעשית על בסיס הערכת "מסוגלות הורית" שהיא נורמטיבית ומחייבת החלטה של בית המשפט. אף על פי כן, בשל ההיתר להעביר את הילד למשפחה שתסכים לאמצו עוד לפי שצו החירום קבל את אישור בית המשפט, קשה להפריד בין שני השלבים. לכן קיימת פסיקה אשר קובעת שאין להפעיל את צו החירום אלא אם קיימים תנאים שיצדיקו בקשה להכריז על הילד כבר-אימוץ23. פסיקה זו נוערה להגביל את הפעלת צו החירום למקרים חמורים שלגביהם קיימת סבירות גבוהה שיצריכו פתרון בלתי הפיך, משום שהעברת ילד למשפחה שבכוונתה לאמצו מקשה מאד על הדירות. אך למעשה בשל הכלל שאימוץ הוא סגור יש כבר לעצם הפעלת צו החירום השלכות מרחיקות לכת על עתיד היחסים בין הילד לבין הוריו. מרגע שמוצא צו חירום הילד מועבר למקום מסתור והמידור בינו לבין הוריו מתקיים בפועל, אף עוד לפני דיון בבית המשפט וזמן רב לפני שידוע אם הילד יוכרז כבר-אימוץ. התערבות חריפה כזו מעוררת שאלה לגבי היתרון בהחלת הכלל של אימוץ סגור.

 

ההכרה שילדים זקוקים להגנה מפני הוריהם, אם בשל פגיעה או בשל הזנחה, באה לידי ביטוי בהגברת מעורבות המדינה ביחסים בין ילדים להוריהם על בסיס חקיקה שנעשתה בישראל בשנות השמונים1. בין החוקים שנוספו בשנים אלה מצוי גם התיקון לחוק אימוץ, התשמ"א-1981 (להלן: חוק האימוץ)2 שמרחיב את האפשרויות להכרזת ילד כבר-אימוץ ללא הסכמת הורים, כדי להגן על ילדים מפני נטישתם על ידי הוריהם ומפני היעדר מסוגלותם לגדלו3. זוהי התערבות קיצונית ביחסי המשפחה שיוצרת מצב בלתי הפיך ביחסים בין הילד והוריו. הכלל הנהוג בארץ הוא שהאימוץ סגור, אלא במקרים יוצאים מן הכלל4. גיל הילדים שלגביהם מופעל חוק זה הוא מינקות עד לנערות.

 

אימוץ סגור מחייב סודיות אשר יוצרת מידור בתוך משולש האימוץ, מנתקת את המאומץ ממולידיו, מסתירה מהם את מקום הימצאו ומסתירה מן המאמצים את זהותו של המאומץ ואת זהות מולידיו5. בעוד שהמידור מנכיח את כוחו של החוק במשולש האימוץ, אוטמת הסודיות את השקיפות שאמורה לשמש כמעטפת הגנה על זכויות הילדים, המולידים והמאמצים. הקפדה מיוחדת נדרשת, אפוא, כדי שהסודיות לא תשמש חסות להמרת כוחו של החוק בשליטה של המדינה. שליטה כזו אפשרית מכוח היתרון שמוקנה לרשות לאימוץ, אשר מייצגת את המדינה, שהמידור איננו חל על קשריה עם נשואי משולש האימוץ ופעולותיה נעשות תחת מעטה של סודיות. שליטת המדינה מכפיפה את הילדים, המולידים והמאמצים למרות השואבת את כוחה מן הנגישות הבלעדית לנשואי משולש האימוץ ואיננה זהה להגנה על זכויותיהם, כפי שמחייב החוק.

 


 

ביבליוגרפיה חלקית

חוק האימוץ

 

פ' שיפמן, דיני המשפחה בישראל כרך ב (המכון למחקרי חקיקה ומשפט אתי, ע"ש סאקר), 54.

ע"א היועץ המשפטי לממשלה נגד פלונית, פ"ד ל"ח(1) 461

 

Mass, M "Adoption in the bondage of the Oedipal myth" 22 2 Psychiatry and Law  263

Carp, E W Family matters secrecy and disclosure in the history of adoption (London, ), 71.

 

 קישור לעבודה האקדמית:

http://freeacademic.com/product.php?id_product=1618
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©