חפש

קטגוריות

עבודה סמינריונית הרמת מסך - סיכון עסקי, מסך ההתאגדות של חברה בע"מ


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

45 עמ'.

עבודה אקדמית מס' 9299

צור קשר ישיר עם חן, כותב/עורך עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

 idochen100@gmail.com

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה אקדמית ערוכה בקובץ וורד פתוח , גופן דיויד 12רווח שורה וחצי.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

גלול עכבר מטה


₪ 390


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בחודש אוקטובר בשנת הלימודים הקודמת באונ' חיפה, אצל ד"ר אסטרייכר

ציון:  93

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דיני הרמת מסך במצב של סיכון עסקי?

 

תוכן עניינים 

מבוא.

הרמת המסך בחברה. 

המצב המשפטי לפני חוק החברות.

הרמת המסך כביטוי לעיקרון תום הלב. 

הקמת חברות סדרתית ללא הגיון כלכלי 

היעדרו של עסק ממשי, או מבחן "הקליפה הריקה". 

נטילת התחייבויות במסגרת הניסיון להציל את העסק מקשיים, והטעיית נושים.

התקופה שלאחר חקיקתו של תיקון מס' 3 לחוק החברות.

סעיף 6 החדש של חוק החברות.

אין די ב"מימון דק"  על מנת להביא להרמת המסך. 

צמצום היקף התחולה של הרמת המסך לתנאים "צודק ונכון" ו"מקרים חריגים". 

דרישת ה"ידיעה" ועצימת העיניים.

פטור מאחריות במקרה של "רשלנות גרידא". 

יכולת החברה לפרוע את חובותיה. 

ביטול אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 

האיזון הראוי בין עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת לבין העקרונות של דיני הגביה כלפי חברה שהתנהלה באופן כלכלי כושל תוך נטילת סיכון עסקי מיותר. 

מהותו של הסיכון העסקי 

ההבחנה בין התחייבויות של עסק פעיל, לבין חברות שאינן אלא "קליפות ריקות". 

ההבחנה בין מקימי חברות סדרתיים לבין מקימי עסקים ממשיים.. 

פיזור הסיכון העסקי 

"הנושא היעיל" בסיכון העסקי 

חובות הנוצרים במהלך הניסיון להציל את ה"עץ הבוער". 

חבות מכוח אחזקה במניות למול חבות מכוח שליטה. 

דילול זכויות הנושים למול סיכונים עסקיים ידועים מראש.

ההבחנה בין נושים רצוניים לבין נושים לא-רצוניים.

הרמת המסך לטובת בעלי המניות.

סקירת מגמות הפסיקה להרמת מסך בגין נטילת סיכון עסקי ופסיקה עדכנית בנושא

סיכום.

ביבליוגרפיה.

נספח : סעיף 6 לחוק החברות

 

הרעיון העומד בבסיסו של ההסדר המשפטי של הרמת המסך הינו פשוט וחיוני: הכרתה של מערכת המשפט בקיומה של אישיות משפטית שאינה טבעית – פותחת פתח לניצול לרעה בידי פרטים אופורטוניסטיים, העלולים להסתתר מאחורי מסך ההתאגדות על מנת להתחמק מהתחייבויות שנטלו על עצמם. לכן, בצד התפתחותו של עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת התפתחה גם הדוקטרינה של הרמת המסך, המאפשרת לבית-המשפט להתעלם ממסך ההתאגדות במקרים חריגים וכאשר נסיבות העניין מצדיקות זאת.

הרמת המסך כרוכה בהתעלמותו של בית-המשפט מן ההפרדה שבין ישותם המשפטית של בעלי המניות לבין ישותה של החברה. בדרך כלל, משמעותה של הרמת המסך היא הרחבה של מעגל היריבויות: על-פי העיקרון של האישיות המשפטית הנפרדת, יריבותם של נושי החברה מצטמצמת ליריבות עם החברה עצמה בלבד.

 הרמת המסך, לעומת זאת, יוצרת יריבות גם בין הנושים לבין בעלי המניות של החברה.  כאשר מרים בית-המשפט את מסך ההתאגדות, הוא יוצר יריבות ישירה בין הנושים לבין בעלי המניות, על מנת לשרת את האינטרס של הנושים להיפרע את מלוא החובות כלפיהם. אלא שהרחבת מעגל היריבויות יכולה לפעול גם לטובתה של החברה עצמה, כאשר זו מבקשת את הרמת המסך על מנת למצוא את הנושה אחראי אישית כלפי בעלי המניות של החברה.

 

לפני חקיקתו של חוק החברות, התפתח ההסדר של הרמת המסך בחקיקה השיפוטית. בית-המשפט הרים את המסך כתגובה לשימוש לרעה שעשו בעלי המניות במסך ההתאגדות. אכן, עקרון האישיות הנפרדת מיועד לאפשר ליזמים ליהנות מתוצאות טובות יותר מאלו שהיו יכולים להשיג בקשרים חוזיים רגילים, תחת משטרו של המשפט הפרטי הקלאסי. בפרט, עיקרון האחריות המוגבלת מאפשר ליזמים ליצור חיץ בין עושרם הפרטי לבין מקורות ההון שבחרו להשקיע בחברה. לכן, עצם ההנאה שמבקש בעל המניות להפיק מהגבלת האחריות עדין אינה נחשבת לשימוש לרעה במסך ההתאגדות. אלא שמערכת המשפט מניחה שעל היזם לעשות שימוש הוגן.

בדרך כלל, התאימו בתי-המשפט את תחולתה של הלכת הרמת המסך לקונטקסט הקונקרטי שבו מדובר. כך למשל, בסכסוכים בין בעלי מקרקעין לבין דיירים מוגנים, נקשרה הכרעת בית-המשפט, בסוגיה של הרמת המסך, במידת הצדק שבאכיפת הדיירות המוגנת במקרה הנדון. כמו כן, בעוד שמבחן השימוש לרעה במסך ההתאגדות נראה כמבחן המתאים לביטול האחריות המוגבלת ולהטלת אחריות אישית על בעלי המניות לחובות החברה; הרי שדווקא מבחני השליחות נחשבו למבחנים הראויים לחול ביחס לדרישות הגילוי על-פי חוק ניירות הערך. הקרבה שבין החברה הציבורית לבין בעלי השליטה בה היא ההופכת את המידע של האחרונים לרלוונטי למשקיעים מן הציבור, כאשר אלה שוקלים את כדאיות ההשקעה במניותיה; ועל פני הדברים נראה, שאין צורך להתנות את הרחבת דרישות הגילוי בשימוש לרעה של בעלי השליטה במסך ההתאגדות.

הרמת המסך כביטוי לעיקרון תום הלב

לפני חקיקתו של תיקון מס' 3 ולאחריו, בלט בפסיקה השימוש המוגבר בהלכת הרמת המסך על-ידי בתי הדין לעבודה בשל ניהול עסקי שנגד טובת העובדים. כאשר מרים בית-המשפט את המסך לטובת עובד, הוא מטיל על בעלי המניות או על נושאי המשרה הבכירים של החברה, את אותה האחריות המוטלת על החברה-המעסיקה. כל זאת, במידה שאותם בעלי מניות או
נושאי משרה בכירים הם שפעלו בשמה של החברה על מנת להעסיק את העובד.  

בעניין זה, ההלכה המנחה הקודמת לתיקון מס' 3 היתה הלכתו של בית הדין הארצי לעבודה, מפיו של כבוד השופט שמואל צור. בית-המשפט מרחיב את עיקרון תום הלב, ומרכיב אותו על הלכת הרמת המסך: כאשר הפרט פועל בשם חברה על מנת להעסיק עובד, עליו לפעול כלפיו בתום לב. חובת תום הלב מחייבת אותו, בין השאר, לבחון את מידת יכולתה הצפויה של החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה כלפי אותו עובד. במידה שהפרט הפועל בשם החברה יודע שקיים חשש משמעותי שהחברה לא תוכל לקיים את התחייבויותיה כלפי אותו עובד, עליו להימנע מלהעסיקו, או לפחות, להזהירו מפני התוצאות האפשריות של חדלות הפירעון של החברה. אחרת, עצם הפרת חובת תום הלב יכולה לשמש כבסיס מספיק על מנת להרים את מסך ההתאגדות, ולהטיל על הפרט שפעל בשם החברה, בהעסקת אותו העובד, אחריות אישית בגין ההתחייבויות שנטלה על עצמה החברה-המעסיקה. בלשונו של השופט צור בהלכת  זילברשטיין10:

"הקלות שבעלי עסקים מקימים מיזם עסקי ולימים סוגרים את עסקיהם תוך שהם מעמידים את עובדיהם – לעתים במפתיע – אל מול שוקת שבורה, היא בלתי נסבלת ובלתי ראויה. אחריות זו לא מן הראוי שתעצר למרגלות מסך ההתאגדות ובנסיבות המתאימות יצא בית הדין להגנת העובדים, ירים את מסך ההתאגדות ויחשוף את הגורם הכלכלי האמיתי המסתתר מאחורי המסך. אכן, סבור אני שבכל הנוגע לזכויות של עובדים, עקרונות תום הלב ותקנת הציבור מחייבים להגמיש את הדרכים להגיע אל המעסיק האמיתי, אל בעל השליטה, אל אותו גורם – כמו בענייננו – שבמהלך העסקים מפעיל למעשה את החברה, תוך שימוש לא מתאים ולא מסודר בחברת האם או בגופים כלכליים אחרים שלו."

 

ההנחה שהנחתה את השופט צור היא שיחסי עובד-מעביד מצדיקים מערכת כללים מיוחדת ביחס להרמת מסך ההתאגדות. האופי האישי של ההתקשרות בין העובד לבין הפרט המייצג את החברה-המעסיקה, וכן, הנזק המיוחד הנגרם לעובד הנפגע כתוצאה מפירוקה של חברה, מחייבים את הפרט המייצג את החברה-המעסיקה בחובות משפטיות מיוחדות. עליו להימנע מלגרור את העובד הפוטנציאלי למצב שבו הוא מסתמך על התחייבויות שנוטלת החברה על עצמה כלפיו, כאשר הפרט הפועל בשמה מודע לכך שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה.


 

לינק למצגת אקדמית ספיציצפית ב-99 שח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חמדני א', אקשטיין א' "מהותיות בקשר לחובת דיווח מיידי – בחינה מחודשת והצעה לשינוי חקיקה" משפטים (2017) 

 אירית חביב סגל דיני חברות לאור חוק החברות החדש (נבו כרך א',ב' פרק ה')  

אוריאל פרוקצ'יה דיני חברות חדשים לישראל  (מהדורה שנייה)  12 -14

יוסף גרוס דירקטורים ונושאי משרה בחברה  (ת"א)  117.

 

N. A. Mendelson, A Control-Based Approach to Shareholder Liability for Corporate Torts, 102 Colum. L. Rev. 1203).


Stephen M. Bainbridge "UNCORPORATION: A NEW AGE?: ABOLISHING VEIL PIERCING” U. Ill. L. Rev 77.    

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח


לינק למצגת אקדמית ספיציצפית ב-99 שח


קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©