חפש

קטגוריות

סמינריון סחר בנשים - היבטים חברתיים


37 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 642  .

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

פרטים נוספים


₪ 290


עבודת המחקר הוגשה פעם אחת ביולי לפני שנה וחצי במרכז טכנולוגי חולון , אצל ד"ר יצחקי.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  89

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי התופעה החברתית בסחר בנשים?

 

ראשי פרקים

א. מודלים תאורטיים בנוגע לסחר בנשים וזנות;

 1. גישה ממסדת;

 2. גישה אוסרנית;

 3. גישה ממגרת;

 4. גישה פוסט-מודרניסטית.

 ב. התמודדות עם סחר בנשים בישראל

נזקים לנשים עצמן שנסחרו לזנות

 1. ארגוני זכויות אדם בהקשר לנזקי הנסחרות לזנות;

 2. ניסיונות לשפר את מצב הנזקים של נשים אינדיווידואליות שנסחרו לזנות 

 

 ג. סיכום.


בשנים האחרונות מתרחשים בישראל שני מהלכים מקבילים, המשפיעים באופן דומה ובעייתי על מצבן של נשים בזנות בישראל, ולפיכך על נשות ישראל בכלל. הראשון הוא המאבק בתופעה המכונה ״סחר בנשים״. ההתעוררות בנוגע לסחר בנשים בשנים האחרונות גורפת אהדה חסרת תקדים למאבק הפמיניסטי. הראיה לכך היא שהנושא מסווג לרוב כשייך לתחום זכויות האדם ולא כסוגיה פמיניסטית. D.A. Leidholdt) )

היעדר הבחירה הוא השובה את לבם של ליברלים עת הם מוקיעים את תופעת הסחר בנשים. לפיכך סיפורה של פסיכולוגית שנחטפה לזנות הוא פוטוגנטי מזה של מי שהוזנתה ביודעין, אך כל עוד הבחירה נשללת מהן משום שנקנו, תזכינה שתיהן לאהדת הציבור. ככלל, נשים בזנות אינן נהנות מבחירה באשר למצבן. למרות נתונים המעידים שנשים בזנות אינן בוחרות במצבן, תופעת ה״סחר בנשים״ אובחנה והובחנה מזנות ואופיינה כ״זנות בכפייה״. חיבור זה טוען כי הבחנה זו מיקמה מופעים אחרים של זנות כ״זנות מבחירה״ וכך קידמה מהלך של מיסוד אותה ״זנות מבחירה״. המהלך השני הוא פעילות למען שיפור מצבן של נשים אינדיווידואליות בזנות. ניסיונות אלה לפנות למוסדות של המדינה בבקשה להטבות שונות בשם נשים בזנות יוצרים מצב של הכרה בזנות כעבודה - מיסוד. (אדלשטיין ארנון, 2010)

האופן שבו ארגוני זכויות אדם בישראל מתמודדים עם סוגיות הנוגעות לזנות נמצא במוקד חיבור זה. באופן ספציפי יותר, ה חיבור עוסק בהתמודדות עם בעיית ה״סחר בנשים״ ועם צרכים הומניטריים קצרי טווח של נשים בזנות. הפער בין גישה ליברלית, המנסה לעזור לאינדיווידואלים במסגרת השיטה באופן המשמר את השיטה ומאשר אותה, לבין גישה פרוגרסיבית, המבקשת לשנות את השיטה, ממסגר את הדיון בתגובותיהם של ארגוני זכויות אדם בישראל לזנות. טענתי היא כי הרטוריקה וקווי הפעולה שנוקטים חלק מארגוני זכויות האדם בישראל, כולל הקואליציה שהקימו כדי לאחד את כוחותיהם במאבק בסחר בנשים, מקדמים מיסוד של הזנות בישראל. העמדה המוצגת ב חיבור היא כי מיסוד הזנות פוגעני לנשים בזנות ולנשים בכלל. הפגיעה בנשים בזנות נובעת ממתן לגיטימציה להדרתן מהחברה כמי שמותרות למין שלא בהסכמה, כמי שזכויות אדם אינן רלוונטיות לגביהן. הפגיעה בכלל אוכלוסיית הנשים יסודה בהחפצת נשים, אשר זנות היא הגילום החברתי האולטימטיבי שלה, כמו גם בקיבוע של עמדות באשר למגדרים ולמיניות. D.A. Leidholdt, ) )

העיסוק הנרחב בתופעת הסחר בנשים הרע את מצבן של נשים בזנות. בטרם זכתה תופעת הסחר בנשים לאהדה ולשיח הציבורי שלהם היא זוכה כיום, הודרו הנשים בזנות מהחברה ומהשיח הציבורי. כיום נוספת להדרתן מהחברה יצירה של לגיטימציה לניצולן של נשים בזנות כתוצאה משיח הנוגע לסחר בנשים העושה שימוש ברטוריקה של חוסר בחירה ומתנהל על גבן של נשים בזנות. הדרך שבה מטפלים ארגוני זכויות אדם ומדינות בתופעת הסחר בנשים היא באמצעות יצירת שיח של אמפתיה כלפי נשים אלו. האמפתיה נוצרת כאמור באמצעות הצגתן של נשים אלו כמי שמוזנות על אף רצונן. הדגש על היעדר הבחירה במסגרת השיח ביחס לסחר בנשים מאפשר לארגונים ולמדינות לעזור לנשים אלו תוך עקיפת השיח הטעון באשר לזנות שנחשבת לפעולה מתוך בחירה. שיח הנוגע לזנות מחייב דיון ציבורי מעמיק ביחסי הכוחות והניצול בין המינים, שהזנות היא סימפטום מרכזי בהם. הרטוריקה שנבחרה על מנת לעקוף שיח זה משכפלת ומייצרת את האגדה החברתית שלפיה נשים בזנות פועלות מבחירה חופשית משום הדיכוטומיה - במוצהר או במובלע - בין נשים בזנות, שאינן נתפסות כמי שיש להגן על זכויות האדם שלהן, לבין נשים שנסחרו והוזנו על אף רצונן, ולפיכך יש להגן על זכויותיהן הבסיסיות. (בן רבי דליה וארגוב דפנה)

 

עבודה זו קוראת לשינוי באופן שבו ארגוני זכויות אדם בישראל מגיבים לתופעת הזנות לכיוון של פעילות אסטרטגית הנגזרת מתפיסה כוללת באשר לשיטה. חלקו הראשון מציג עמדות תאורטיות שונות באשר לזנות, ובייחוד את העמדות המתמודדות בזירה הישראלית, דהיינו התאוריה הממגרת (שהיא כרגע המדיניות של ספר החוקים הישראלי), והתאוריה הממסדת (הצוברת תאוצה כמדיניות בפועל של מדינת ישראל). ה חיבור מסביר מדוע גישות אלו אינן עולות בקנה אחד זו עם זו, וכיצד קידום של מדיניות ממסדת סותם את הגולל על השאיפה למגר את הזנות. חלקו השני של ה חיבור סוקר את האופן שבו מתמודדים אורגנים לא ממשלתיים עם סוגיית הזנות בישראל. ראשיתו בסקירה של האופן שבו ארגוני זכויות אדם בישראל מתמודדים עם שאלות של זנות ו״סחר בנשים״. המשכו בניתוח של פעולות שנעשו על ידי עורכות/עורכי דין פרטיות/ים בשם נשים בזנות לצורך קבלת הטבות נקודתיות ושל תגובות הרשויות לפניות אלו. (כהן שרה)

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


בן ברוך סוזי, ראש מדור נוער, משטרת ישראל, "טבלאות נתוני עבריינות".

כהן שרה, "התמודדות עם בעיית הזנות בישראל", מגמות.

 

157 ( Catherine A. MacKinnon Women's Lives - Men's Laws

Catherine A. MacKinnon "Prostitution and Civil Rights Supremacy" 1 Mich. J. 21 

Andrea Dworkin "Prostitution and Male.Gender & L.13 

 

 

================================================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

طُلَّاب ، طَلَبَة

עזרה מיוחדת למגזר הערבי

בעבודות אקדמיות בעברית ובאנגלית

 

 

 לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 077-9555017

052-77-33-400

ktiva1234@gmail.com

 

 

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה: פרסמו את עבודותיכם שקיבלו מעל ציון 88 במאגר

 ותרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של העבודות נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית שקיבלה ציון מאושר מעל 88 לפרסם כאן עבודותיהם תמורת תמלוגים. אנו נבדוק העבודה ואם היא . טובה נפרסמה כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

 פשוט לשלוח העבודה בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנעבור עליה, נבצע בה

הגהות, נעדכן אותה ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של עבודתך

ktiva1234@gmail.com


מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

למעט דיינרס

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

------

 

 

 הנחה של 10%

למשלמים בפייפאל

התשלום הולך ישירות לפאיפאל של הסטודנט שכתב העבודה

והוא מוציא קבלה על תשלום הפייפל

  

 

 

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

 

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות


אתרים וכותבים מומלצים

כתיבת סמינריונים בהתאמה אישית עם התחייבות על ציון גבוה

www.0528690210.info


פורום להמלצה על כותבים

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : כתיבת סמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

כתיבת עבודות סמינריון, כתיבת עבודות אקדמיות מקוריות שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com 


כותב מומלץ: כתיבת סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בכתיבת עבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, ואף כתיבת סמינריון

אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

מפתח לעבודות גמר, מחקרים, מאמרים וכתבי-עת אקדמיים בעברית

maamaracademi.blogspot.co.il

המאגר האקדמי הכי גדול ברשת ללא תשלום וללא דרישות רישום

 

בפניה טלפונית או במייל נא לציין 

מספר העבודה האקדמית המבוקשת 

paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©