חפש

קטגוריות

סמינריון הגבלים עסקיים הסדר כובל


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

27 עמ'.

עבודה אקדמית מס'  4776.

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד באוגוסט בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל ד"ר אהרן.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי הגבלים עסקיים הסדר כובל?


א. מבוא. ב. הכבילה. 1. תחום הכבילה-תחום העסקים. 2. הצעת החוק-אי בהירות. 3. מהות ההגבלה. 4. הגבלת זכות. 5. בחינת הלכת שמעוני. 6. הגבלת כל זכות - או זכות במקרקעין. 7. הגבלה על בעל זכות במקרקעין. ג. מבחן – השפעה על צדדים שליליים. ד. כלל ההיגיון. 1. יסוד כללי. 2. מתוכו של החוק. ה. ביקורת ההצעה והצעת עקרונות לתיקונה. 1. אי התאמת מבנה ההגדרה. 2. עקרונות לשיפור.

ו. יישום המבחן התוצאתי בהצעת החוק. 1. הפגיעה בתחרות. 2. תחום העסקים.

3. בין צדדים מוגדרים. ז. המבחן ההתנהגותי בהצעת החוק. ח. סיכום.

 


א. מבוא

 

תכליתה של חקיקה העוסקת בהגבלים עסקיים לפקח על יצירתם ופעולתם של גופים כלכליים בעלי עוצמה מונופוליסטית1. בעיקרון, בידי בעל העוצמה המונופוליסטית יש שליטה על המחיר או הכמות של מוצרים או שירותים בענף. ניצול השליטה תוצאתו, בדרך כלל, רווח מעל הנורמלי לבעל הכוח המונופוליסטי, ועלות גבוהה יותר לשירותים או למוצרים שהוא מספק. בנוסף לרעה זו, שעיקרה בשינוי חלוקת העושר בחברה, נלווית בדרך כלל להפעלת העוצמה המונופוליסטית גם התוצאה של עיוות בהקצאת המקורות-שהשלכותיה, השליליות, חורגות מעבר לגדרו של הענף שבו פועל בעל העוצמה המונופוליסטית[1]. מכאן הצורך שחקיקה בתחום דיני ההגבלים העסקיים תחול על פעולתם ויצירתם של גופים בעלי עוצמה מונופוליסטית-ותנאי מוקדם לכך, תאימות ההגדרות שבחוק לתופעות הכלכליות האמורות.

חוק ההגבלים העסקיים, - [2] (להלן-החוק), מגדיר ומתייחס לשני מצבים: האחד, ההסדר הכובל, והאחר, המונופולין. סביר להניח, שבמושג מונופולין התכוון המחוקק להתייחס לגוף כלכלי, השולט בחלק ניכר ביותר של ענף (בין כספק ובין כצרכן) וכתוצאה מכך נצברת בידו עוצמה מונופוליסטית. המושג מונופולין משמש אף בתורת הכלכלה באותו מובן, כך שניתן היה לצפות לחפיפה רבה בין המשמעות הכלכלית ובין ההגדרה המשפטית של המושג. עיון בסעיף 30 לחוק מלמד, שלא כך הם פני הדברים. המונופולין מוגדר כהספקה של מוצר או של שירות בשיעור העולה על השיעור שתקבע הרשות. לשון ההגדרה, כפשוטה, אינה מחייבת קשר בין מה שתקבע הרשות ובין התוצאות הכלכליות של הקביעה. גם תחת ההנחה שהרשות, בדרך כלל, תכוון את קביעת השיעור כך שלדעתה יחול על מונופולין במהותו הכלכלית, עדיין יתקיים מרווח שבו לא תהיה חפיפה בין מה שיוגדר (ואולי חמור מכך-מה שלא יוגדר!) כמונופולין ובין קיומה של עוצמה מונופוליסטית, על התוצאות המשפטיות הנובעות מכך.

בדומה, סביר להניח, שבהגדרת הסדר כובל התכוון המחוקק לתופעה הידועה כקרטל. מבחינה כלכלית, קרטל הוא התארגנות של מספר גופים המגבילה תחרות בענף, במטרה להקנות למתארגנים יתרונות הנובעים מעוצמה מונופוליסטית שיצר הקרטל.

סעיף 2 [3] לחוק מגדיר הסדר כובל כדלקמן :

 

הסדר כובל מהו.

"2. הסדר כובל הוא הסדר בין בני-אדם המנהלים עסקים הבא למנוע או להגביל במפורש או מכללא את אחד הצדדים להסדר באחד העניינים המנויים להלן לגבי מצרך או לגבי שירות (להלן - כבילה), ולמעט הסדרים לפי סעיפים 10-5א. ואלה הענינים :

(1) התמורה או כל גמול אחר (להלן-מחיר) שיידרש, שיקובל, שיוצע או שיינתן, בין שהוא מחיר קבוע ובין שהוא מחיר מינימום או מקסימום ; (2) הריווח שיופק ; (3) העיסוק, תנאיו, דרכיו, כמותו, איכותו או סוגו ; (4) האנשים או סוג האנשים אשר אתם או בשבילם יעסקו ; (5) המקום שבו יעסקו ; (6) ההשקעה לשם העסק, כמותה, איכותה, תנאיה ודרכיה".

 

עיון ראשוני בהגדרה מלמד, שיסודותיה הם : (א) ההסדר-שעניינו קשר בין מי שמנהלים עסקים ; (ב) הכבילה - שמשמעה מגבלה המוטלת על צדדים להסדר ; (ג) תוכן הכבילה-רשימה סגורה של נושאים שלגביהם חל איסור על קביעת מגבלה.

היסוד הראשון הוא צורני גרידא - ומתייחס לסוג הקשרים בין בני אדם, שעשויים להיכלל בהגדרת ההסדר הכובל, היסוד השני מתייחס למהות המגבלה מן הבחינה המשפטית, כלומר לתוקפה ולסיווגה המשפטי. היסוד השלישי מתייחס לתוכנן של המגבלות, ומפרט סדרה סגורה של נושאים (כבילות) כפי הנראה מתוך הנחה שכל הסדר, בתחום נושאים אלה, מלווה בתוצאות שליליות.

עיון שטחי בהגדרת ההסדר הכובל מבליט, שבהגדרה, כשלעצמה, חסר יסוד נוסף ומהותי והוא - ייחוס ההסדר לתופעה הכלכלית - שאותה החוק אמור להסדיר. מכאן נובע, שייתכן שהחוק יחול גם על התארגנויות (הסדרים) שאינם יוצרים עוצמה כלכלית ממשית. משמע, שעל-פי הנוסח הקיים של החוק, בפשוטו, אין כל קשר, הכרחי, בין הגדרת התארגנות כהסדר כובל ובין היות ההסדר קרטל במובן הכלכלי[4].

השיטתיות, התמוהה, בחוק, לפיה אין קשר הכרחי בין התופעה הכלכלית. הנתונה להסדר ולפיקוח ובין הגדרתה, מצריכה שינוי, בין בדרך של תיקון החוק ובין בדרך פרשנות, במיוחד לגבי הסדר כובל. בעוד שהגדרת המונופולין היא פונקציה של צו שמוציאה הרשות-ומותר לצפות שבדרך כלל לא יוצא צו כזה אלא לגבי מונופולין במשמעות הכלכלית, לא כך הדבר באשר להגדרת התארגנות כהסדר כובל. התלויה רק בהתקיים דרישות סעיף 2 לחוק, על אי-החוקיות הפלילית והאזרחית הנובעת מכך. במגמה לתקן פגמים אלה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ד-1983[5], (להלן-הצעת החוק), אשר סעיף 2 שבה מגדיר הסדר כובל כדלקמן:

 

"2. (א) הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו מסכים אחד הצדדים לפחות להגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור יראו הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד הענינים הבאים כהסדר כובל:

(1) המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם ; (2) הריווח שיופק ; (3) חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו ; (4) כמות הטובין, השירותים או מקרקעין שבעסק, איכותם או סוגם".

 

ההגדרה המוצעת בנויה על יסודות ההגדרה הקיימת, תוך הכנסת מספר שינויים, שהעיקרי והבולט שבהם הוא : קביעת הפגיעה בתחרות כמבחן למהות המגבלה ותוכנה.

תכלית חיבור זה לבחון כמה יסודות בהגדרת הסדר כובל שבסעיף 2 בחוק ואת השינויים המוצעים בהם על-פי הצעת החוק. החיבור יתמקד ביסודות הנוגעים במהות ההסדר הכובל ולא ביסודות הצורניים שעניינם דרכי יצירתו, והצדדים לו.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


 להגדרה ולדיון: ,Paul .(St Law Antitrust Federal and Economics ,Hovenkamp .H

.ff 55 וכן: .Harv 94."Cases Antitrust in Power Market" ,Posner .R ,Landes

937  .Rev .L.

 

 .: .Econ .POI .J 83 "Regulation and Monopoly of cost Social The" ,Posner .R

807 

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©