חפש

קטגוריות

סמינריון מתנות בין בני זוג לאחר גירושין, פירוד או התפרקות המשפחה


37 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 40.

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש יולי בשנת הלימודים הקודמת במרכז אקדמי כרמל, אצל פרופ' פרנקל

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  94 

שאלת המחקר:

 כיצד באה לידי ביטוי במשפט הישראלי האישי חלוקת נכסים מלפני הנישואים של

ירושות ומתנות בעת הגירושין?

 

תוכן עניינים

מבוא.

שאלת המחקר. 

החלת חזקת השיתוף על נכסים "פרטיים" והתהוותה של תפיסה "קישורית". 

המצב המשפטי הקיים.

אי הדירותן של מתנות בכלל ובהקשר של מתנות מלפני הנישואין 

ירושות מלפני הנישואין 

ירושה על פי דין 

הרכוש המשותף בהקשר של ירושות ומתנות מלפני הנישואין 

תנאי מפסיק או חיוב נלווה. 

גישת בית המשפט לעומת גישת ההלכה. 

קיום חיוב נלווה לאי פינוי מהדירה. 

ירושות ומתנות מכוח "חזקת שיתוף". 

עמדת בתי המשפט כלפי עמדת בתי הדין הרבניים.. 

משפט השוואתי 

הדין הרצוי 

סיכום.

ביבליוגרפיה. 

נספח

חוק המתנה

 

בעבודה זו אעסוק בחוק המתנה ובהשלכותיו בתא משפחתי מתפרק. חוק המתנה הוא חוק מקוצר מאוד. חוק זה אף זכה, מפי פרופ' טדסקי, לכינוי "חוק מיברק". אלא שהלשון הקצרה של המחוקק אין פירושה, שהמציאות אינה מורכבת למדי.

משבר חיי הנישואין ופירוק מסגרתם מעמיד להכרעה את גורלו של רכוש בני הזוג, זכויותיהם בו ודרך חלוקתו. שאלות אלו עשויות להידון בבית הדין הרבני אם נכרך העניין כראוי בתביעת הגירושין, אך ברוב המקרים מובאות שאלות אלו להכרעה בבית המשפט האזרחי כשאלת רכוש עצמאית.
שורה ארוכה של פסקי דין מחד, וחוק יחסי ממון בין בני זוג מאידך, כבשו דרך סלולה ברוב השאלות הנוגעות לתחום הרכוש והשיתוף בו. אולם סוגייתנו הדנה בגורל מתנות שהעניק בן זוג לרעהו, כשבן הזוג המעניק דורש השבתם לעת התמוטטות הנישואין, לא זכתה לדיון מפורט ומעמיק בבית המשפט עד לעת האחרונה.  לעומת זאת בית הדין הרבני קבע מזמן עמדתו בשאלה זו, וכבר בפסקי הדין הראשונים שפורסמו, מוצאים אנו דיונים בסוגיה המתבססים על מקורות הלכתיים רבים.
מתברר שעל פי ההלכה נקבעו הוראות ייחודיות למתנות שניתנו בין בני זוג בתקופת הנישואין ולקראתם, והיא מורה על השבתן בנסיבות מסוימות - ובראש וראשונה במקרה מרידה. גישה שכזאת אינה מקובלת על בתי המשפט שמגמתם לראות במתנת בן זוג מתנה עליה יחולו דיני הקניין הנוהגים לגבי כל מתנה ומבלי שינתן אפיון מיוחד למתנות בין בני זוג7. גישתו זאת של בית המשפט מודרכת ומושפעת גם מהעובדה שכל התייחסות מיוחדת למתנות בין בני זוג תביא לכך שיידרש להכליל תחום רכושי זה במסגרת "ענייני נישואין". תוצאתה של ההגדרה הינה הפקעת סמכות מערכת המשפט האזרחית לדון בסוגיית רכוש זו ומסירתה לסמכות ייחודית של בית הדין, כשבכל מקרה יש לפסוק בסוגיה על פי הדין האישי ולא האזרחי. נראה שתוצאתה של גישת בתי המשפט, המתעלמת מיחסיהם המיוחדים של בני זוג החולקים יחדיו גורלם וחייהם, עלולה לגרום עוול לבן הזוג מעניק המתנה ולהביא לתוצאה משפטית שעל פניה אינה מתחשבת בכוונתו האמיתית של נותן המתנה.
הכרת דרכו של בית המשפט, השונה מדרכו של בית הדין, חשובה היא כמובן לבן הזוג הנותן, שבעת נתינת המתנה ידע ויעריך נכונה את תוצאות מעשיו וידאג למצוא דרכים שיביאו להשבת מתנתו עם שינוי הנסיבות, אם כך רצונו. שוב מקבלת היא חשיבות מיוחדת בעת שעומד בן הזוג בפרשת דרכים לבחירת הערכאה שתדון בתביעותיו השונות, עת משבר החיים המשותפים מאלצו לפנות לערכאות, כשבחירת הערכאה עשויה להיות מכרעת לגורל תביעתו.
בחינת פסקי הדין של בית המשפט העליון תספק לנו תשובה בדבר דרכו של בית המשפט במקרים ובנסיבות שבהם הוא דן, אך עדיין תשאיר אותנו תוהים לגבי מקרים ונסיבות אחרות. העקרונות המשפטיים שפסקי הדין מנסים לגבש, אינם ברורים די צורכם ומשקפים את האילוצים שעמם התמודד בית המשפט באותם מקרים שהונחו לפניו. עם זאת מבטאים פסקי הדין גישה ברורה שלא תמיד מתיישבת עם רגשות הצדק וההגינות שנסיבות החיים וסבך בעיות המשפחה מעמידים בפני בית המשפט; לעתים ראיה משפטית כוללת מקפחת את בן הזוג המבקש סעדו מהערכאה השיפוטית.

 

סוגיית גורל המתנות שבין בני זוג עם התמוטטות הנישואין הוכרעה עת קבע בית המשפט עמדתו שמדיניות סופיות המתנה ואי הדרתה היא המכרעת. אמנם בית המשפט מבסס מסקנתו גם על בחינת כוונת הצדדים שלא פירשו במפורש שכוונתם למתנה מסויגת, אולם מתוך פסקי הדין מבצבצת ועולה המסקנה שלא בסיס זה הוא הבסיס העיקרי להכרעת בית המשפט. עם זאת נותר עדיין פתח צר דרכו ניתן להשיב מתנה, במקום שקיימות נסיבות מוכחות שכך היתה כוונת הצדדים.
פסקי הדין אומרים דברם במקום שבו נרשם הנכס על שם מקבל המתנה בלשכת רישום המקרקעין. רישום שכזה מבטא את סופיות המתנה והשלמתה, ומאידך מצביע על הכוונה להעניק מתנה בלתי מסויגת. אין אפוא תשובה ברורה מה תהיה עמדת בית המשפט במקום שהמתנה טרם נרשמה או שאינה בת רישום, או במקום שהיתה רק התחייבות לתת מתנה. בה במידה ניתן לטעון שמתנות שהוקנו מכוח "חזקת השיתוף" יש להשיבן עם התמוטטות הנישואין משום שהנימוקים שהועלו בפסקי הדין לסופיות המתנה, אינם משכנעים דיים בנסיבות של מתנה מכללא. אולם גם כך ניכרת הנטייה שבכל מקרה לא יהיה ניתן לדרוש השבת מתנה.
מול גישתו זו של בית המשפט הוצגה בקצרה גישת ההלכה הקובעת את זכות השבת המתנה במקרה מרידת בן הזוג ובמיוחד כשלמרידה נלווית גם בגידה.

לדעתי, כאמור, שאת ניגוד התוצאות יש להקהות בדרך של הכרה בקיום חיוב נלווה להמשך שימוש בנכס. דרך שכזו תתאים לכוונת הצדדים ותמנע קיפוח ופגיעה בבן זוג הנותן מתנה מניצול מתנתו לפגיעה קשה בו ובזכויותיו. הוצעה ההצעה שלפחות כשהמדובר במתנת זכויות בנכס משפחתי כגון דירת המגורים של בני זוג, יש להסיק דבר קיומו של חיוב נלווה מצד המקבל לאפשר את המשך השימוש בנכס בדרך ובצורה כפי שהמשפחה השתמשה בה עד עתה. במקרה זה אין השבת גלגל אחורה אלא המשך מצב שוודאי תואם,  לדעתי, את כוונת הנותן כשנתן מתנתו. כמו כן נידונה עמדת בית המשפט כלפי פסיקתו של בית הדין הרבני שכאמור נוגדת היא את דרכו של המשפט האזרחי. בפס"ד "בעהם" קבע בית המשפט שאין עילה להתערבותו. ולדעתי, בחינת הדין על פי ההלכה מצביעה שצודקת המסקנה ונימוקיה. עם זאת דומה שטרם נאמרה המלה האחרונה בהקשר לכך. התוצאה המנוגדת המתקבלת בתביעת השבת מתנה בין בית המשפט ובית הדין תמריץ ככל הנראה את מערכת המשפט לחפש דרך שתמנע תוצאות כה שונות בדרך של צמצום סמכות בית הדין לדון בנושא על פי ההלכה. גם בנושא שיתוף הרכוש שבו מפעיל בית המשפט את "חזקת השיתוף", בעוד בית הדין לא מכיר בחזקה זו, דאג המחוקק שחוק "יחסי ממון בין בני זוג" הקובע "איזון משאבים" יופנה כהוראה מחייבת גם לבית הדין ; עובדה המצביעה על המגמה.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית על מתנות ומשפחה ב-99 שח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ריקרדו בן-אוליאל "א' ראבילו, חוק המתנה הפרקליט מד 606, 

ש' דורנר "האם ייפוי כוח כללי מעניק זכויות מהותיות" הפרקליט מ    ע' 154

מ' שאוה "על 'כרוך' ועל 'כנות' - הייפסק 'מרוץ הסמכויות' בענייני מזונות בין בית המשפט המחוזי לבין בית הדין הרבני?" עיוני משפט ב ע' 719. 

 

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב האקדמית העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו הכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת הוכנה לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ספיציפית על מתנות ומשפחה ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאלסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©