חפש

קטגוריות

סמינריון האזנות סתר, דיני ראיות, הגנת הפרטיות, האזנה חוקית ולא חוקית, דיני האזנת סתר


70 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 330 .

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: ירדן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

yarden.kaufman.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר לוין.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91


תוכן עניינים

מבוא

עקרונות מתנגשים

הזכות לפרטיות והצורך בהאזנות סתר

היסטוריה

תהליך הציתות הלכה למעשה - פנייה לבית המשפט

האזנת סתר דחופה - פנייה למפכ"ל

אכיפה וחינוך

טכנולוגיה מיושנת

חוק האזנת סתר - מבט ביקורתי

כללי המשחק

היבטים אתיים

חומרי חקירה ומודיעין

משפט משווה

המודל האמריקאי

עדכוני חקיקה בארה"ב ואנגליה

המודל ההולנדי

יעילות המודל הישראלי - מבט השוואתי

סיכום

נספח

הצעה לתיקון חוק האזנת סתר

דברי הסבר

 

עקרונות מתנגשים

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מהווה מרכיב חשוב בהגנה על זכויות אדם בסיסיות: כבוד, חירות, קניין, תנועה ופרטיות.

בדברים שנשא בטקס מינויו למשנה לנשיא בית המשפט העליון (כתוארו דאז), נתן א' ברק ביטוי למגמה זאת:

חוק-היסוד הוא מסמך משפטי, הקובע את אורחות חייה של מדינת-ישראל. ביסוד "כבוד-האדם" מונח איפוא הכבוד שיש ליתן לקיומו של האנוש בתור שכזה, ולכושר הבחירה וההכרעה שלו. האדם אינו אמצעי אלא מטרה. מכאן, שכבוד-האדם הוא שוויון בין בני-האדם; כבוד- האדם הוא שמו הטוב של האדם; כבוד-האדם הוא האוטונומיה של הרצון הפרטי.

...

כבוד-האדם עשוי להתנגש באינטרסים של טובת הכלל. כיצד תוכרע התנגשות זו? הדרכתו של חוק-היסוד היא מועטה. ... כאן בא תפקידו העיקרי של בית-המשפט העליון. זו האחריות המיוחדת המוטלת עליו. יהא עלינו לעצב אמות מידה חוקתיות ועקרוניות לפתרון המתח הפנימי בין מרכיביו של כבוד-האדם בינם לבין עצמם, בין הזכות בדבר כבוד-האדם וזכויות יסוד מוגנות אחרות, ובין העקרון של כבוד-האדם כפרט והאינטרס של הכלל.

בין הערכים החשובים הללו קיים, כאמור, מתח פנימי, ומודגשים עקרונות שלעתים מתנגשים. כך, למשל, האינטרס של הכלל עלול לעתים לפגוע בעיקרון ההגנה על הפרטיות. קיימים מצבים שבהם האינטרס הציבורי מחייב פגיעה בפרטיות.

במאמר זה נתמקד בדוגמה מייצגת אחת למודל פגיעה שכזה בין זכותו של האדם לפרטיותו, זכות יסוד המוצאת עיגונה בסעיף 7 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, לבין האינטרס הציבורי, כפי שנעמוד על משמעותו בהמשך.

תחום רגיש ובעייתי הגורם לפגיעה בזכות זו הוא האזנות הסתר. מספר חוקים מרכזים את הכללים להסדר המפגש הטעון שבין ההגנה על הפרטיות והמאבק בפשיעה:

א.   חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר העלה את הפרטיות למעמד של זכות יסוד. על פי סעיף 7 לחוק זה,

(א)  כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

(ב)   אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

(ג)   אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

(ד)   אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

ב.    חוק האזנת סתר, שלפיו,

"שיחה" - בדיבור או בבזק, לרבות בטלפון, בטלפון אלחוטי, ברדיו טלפון נייד, במכשיר קשר אלחוטי, בפקסימיליה, בטלקס, בטלפרינטר או בתקשורת בין מחשבים;

...

"האזנת סתר" - האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבלי השיחה;

לעניין זה "האזנת הסתר" תוגדר כהאזנה ללא הסכמתו של איש מבלי השיחה.

ג.    חוק הגנת הפרטיות, שעל פיו,

לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.

וכמו כן,

פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה: 

...

(2)   האזנה האסורה על פי חוק.

ד.    חוק המחשבים, אשר קובע כי

החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו - מאסר שלוש שנים; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" - חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר.

עוד מוסיף החוק ומרחיב:

העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו - מאסר חמש שנים.[6]

ה.   כללי המשטרה המורים:

לצורך מילוי תפקידה רשאית המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים ... לבקש את סיוע המשטרה בפעולות אלה:

...

(7)   ביצוע האזנות סתר והעברת תוצאותיהן למחלקה;

הפרשנות שניתנה לחוקים אלה בספרות המשפטית, גרסה כי חוק האזנת סתר הסדיר את נושא האזנה הסמויה לשיחות הזולת באמצעות מכשיר, וכי החוק קבע תנאים לקבילותן של ראיות שנקלטו בהאזנת סתר, תוך פסילת ראיות שנקלטו שלא על פי החוק. גם חוק הגנת הפרטיות קבע שכל חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, יהיה פסול מלשמש ראיה בבית המשפט ללא הסכמת הנפגע זולת אם בית המשפט התיר זאת מטעמים מיוחדים, או אם היו לפוגע שהוא צד להליך, הגנה או פטור לפי החוק.

שאלה מטרידה היא האם נקודת האיזון בין העקרונות הללו נמצאת במקום המאפשר טיפול יעיל והוגן של רשויות אכיפת החוק בפשיעה תוך המשך שמירה קפדנית על זכויות הפרט. בהקשר זה פסק בית המשפט כי ככלל פגיעה בפרטיות תגבר על כל טענה המצדדת בשימוש בראיות שהושגו בדרך של פגיעה בפרטיותו של אדם, וכי החריג לכלל הוא, למעשה, קיום שלטון החוק.

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק האזנת סתר (תיקון), ס"ח 180

דו"ח הועדה להגנה בפני פגיעה בצינעת הפרט (תשל"ז) (להלן: דוח הוועדה).

סעיף 6(ד) לחוק האזנת סתר בנוסחו המקורי (ס"ח התשל"ט 118, 119).

א' ברק "בית-המשפט העליון ואמון הציבור" בתוך מבחר כתבים (ח' ה' כהן וי' זמיר עורכים, כרך א) 965, 967, 968.

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©