חפש

קטגוריות

סמינריון החוק למניעת הטרדה מינית


67 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 124

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: ירדן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

yarden.kaufman.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל פרופ' לויתן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי החוק למניעת הטרדה מינית?

 

ראשי פרקים

 

 • מבוא:

הרקע הסוציולוגי

מלחמת המינים מקדמא דנא

המהפיכה הפמיניסטית

פרופ' קת'רין מקינון והפמיניזם האקטיבי בארה"ב

-          שאלת המחקר

-          השערות המחקר

-          מתודולוגיה

איכותנית ולא כמותית

עקרונות המחקר האיכותני

מדוע בחרנו בסוג זה למחקרנו

סקירת ספרות

  • ספרות מרכזית
  •  מהי הטרדה מינית?
  •            
  • מה המלומדים המרכזיים מציעים להתמודדות עם התופעה?
  • המאמרים הראשיים בעבודה
  • הטרדה מינית ביחסי מרות
  •  בצבא
  •  בעבודה
  •  במוסדות לימוד
  •            
  • החוק והרקע לחקיקתו.
  • הסיטואציה שהיה עד לחקיקת החוק
  • מה תיקן החוק?
  • מי היו יזמי החוק
  • הלובי הפמיניסטי וד"ר אורית קמיר
   • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
   • החוק החדש 
   • מטרות החוק
   • כבוד ה אדם וכבוד האשה לאור חוק יסוד כבוד ה אדם וחירותו
  • ראיונות העומק
   • גברים לעומתנשים ביחסם לנושא ההטרדה המינית
   • מסקנות מראיונות העומק
   • ניתוח איכותני
   • סיכום ומסקנות
   • עצות לבאות

 

בעבודה זו אנסה לפרוס היריעה לגבי תופעת ההטרדה המינית במדינה ומידת ההשפעה של החקיקה הרלבנטית בנושא. הניתוח הקלסי של הסוגיה עסק ביחסי עובד מעביד. במקרה דנן אנסה לנתח את חוק ההטרדה המינית (המכונה חדש אך כבר לא) ביחסי מטפל-מטופל, מפקד-פקוד, רופא-פציינט וכו'. העבודה הינה במדעי החברה תתור אחרי הההיבטים הסוציולוגיים העמוקים לתופעה וגם להיביטיה המשפטיים והכלכליים. אנסה לתאר הקונספציות השונות של ההטרדה המינית על פי מודלים מתחום הסוציולוגיה והכלכלה. כאשר כל דגם מסביר היבטים שונים של תופעה ה הטרדה המינית, אבל אין בכל מודל כשלעצמו מענה למכלול הפנים של התופעה. למשל ננתח הקונספציה של ההטרדה המינית עפ"י הדגם הארגוני[1] או לפי דגם הכח החברתי תרבותי[2]. נביא בהרחבה את דעותיה של א' קמיר וכמובן של

 הקלסיציסטית ק' מקינון. לא ניתן להתייחס לתופעת ההטרדה המינית מבלי לנקוט עמדה בשאלה הפמיניסטית ועצם הבחירה במלומדות פמיניסטיות מלמדת על נטייתי שלי. בהמשך אעבור על מערכות יחסי המרות השונות ואתעכב על מקרי קיצון או מקרים שהתפרסמו בתקשורת כמו פרשת גלילי והשר רמון.

שאלת המחקר 

מהי מידת השפעתו של החוק למניעת הטרדה מינית על מעמד האשה במדינה הלכה למעשה?

השערות המחקר

מטרת החוק החדש היא לאסור ולמנוע הטרדה מינית ולקבוע דרכים לטיפול בתלונה על הטרדה מינית- בצורה משוכללת וטובה יותר מהחוק הישן.

בעקבות חקיקת החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית, שנכנסו לתוקפם בחודש פחתה תופעת ההטרדה המינית של גברים בכלל ושל מעבידים בפרט בישראל.

מתודולוגיה

מתודה איכותנית: נערוך מחקר איכותני המבוסס על 10 ראיונות שלנשים עובדות ומידת חשיפתן שלהן ושל סביבתן להטרדות מיניות לפני החוק ולאחריו. אנקוט בשיטת מחקר האיכותני.

גישות למחקר האיכותני 

ניתן להבחין בין שתי גישות שונות למחקר איכותני: האחת רואה בו מחקר משלים למחקר הכמותי, המתאים לשדות מחקר שונים או להיבטים שונים של אותו המחקר. לעומתה, הגישה השנייה, רואה במחקר האיכותני מחקר המפצה על בעייתיות הקיימת באופן מובנה במחקר הכמותני. נחווה דעתינו בענווה שבאחרונה אנו מצדדים.

מאז שנות ה-70 של המאה ה-20, חוקרים רבים בדיסציפלינות שונות במדעי החברה טוענים כי מחקר איכותני יכול לעמוד בפני עצמו וכי הוא עדיף, מסיבות תאורטיות, על מחקר כמותני[1]. חוקרים אלו יצאו כנגד התפיסה הפוזיטיביסטית המאפיינת את המחקר הכמותי. בהתאם הם טענו, כי שינוי תאורטי בצורת פרידה מהפוזיטיביזם מחייב גם שינוי מתודולוגי, לעבר שיטות מחקר המתאימות יותר לפרדיגמות המחקריות החדשות. על אף שחוקרים אלו יצאו בעיקר כנגד המחקר הכמותני, הרי שהגדרה של הבדל זה לפי קווים תאורטיים ולא לפי קווים מתודולוגיים מביאה לכך שפעמים רבות ההתנגדויות להלן מועלות גם כנגד מחקרים מהסוג שתואר לעיל. מחקרים שהם איכותיים מבחינת המתודולוגיה, אך פוזיטיביסטיים מההיבט התאורטי. (בן יהושוע).

למרות האמור לעיל, לא ניתן להכליל ביקורת זו במסגרת תאורטית אחת. אין ספק, כי קיימת קרבה רבה בין מחקר איכותני לבין גישה תאורטית פוסט מודרניסטית. אך חוקרים רבים מאמצים את ביקורת הפוזיטיביזם, ולכן את המחקר האיכותי, ואינם מקבלים את כל או אף את מרבית עקרונות הפוסט מודרניזם. להתנגדות לחקירה פוזיטיביסטית מספר סיבות: מהותנות :מחקר כמותי, מטבעו, נאלץ להשתמש בקטגוריות קיימות על מנת לכמת תופעות מהעולם החברתי. מכיוון שכך, מחקר כזה אינו יכול לפרק את הקטגוריות הקיימות בשיח, אלא רק למדוד את היחסים בין קטגוריות אלו. (בן יהושוע).

 

חוקרים איכותניים מדגישים את חשיבותו של המבט Gaze כפעולה אקטיבית - מבטו של החוקר, שלכאורה רק קולט מידע, למעשה משפיע על השדה ומשנה אותו. הם אף מותחים קו של דמיון מוגבל אמנם לעקרון אי הוודאות - בשניהם עצם פעולת איסוף המידע משפיעה על השדה, ולא ניתן לדעת מה מצבו של השדה במנותק מהמדידה. (שקדי)

ניסינו למצוא ספרות מנחה בעברית ממדף הספרים האיכותני, בשפה העברית המבחר הוא דל, אך שמתי ידי על ספרו של שקדי "מילים שמנסות לגעת".ומשם שאבתי עזרה רבה. (שקדי).
איסוף נתונים איכותניים: ראיונות עומק/ ראיון חתי מובנה / שאלונים.

הפרק של הצגת השדה הוא חשוב ביותר מבחינה מתודית, שקדי מציג שיטת ניתוח שמתאימה לפרדיגמה הקונסטרוקטיבית בגישה הנקראת ' תיאוריה המעוגנת בשדה'. גישה שבה החוקר מבקש לבנות פרשנות ותיאוריה שנובעים מתוך תהליכי הניתוח. בגישה זו החוקר ניגש אל החומרים הנחקרים ללא דעה מוקדמת ולעתים גם ללא פרספקטיבה מושגית. השדה שלי אליו הגעתי ללא דיעות מוקדמות הוא מסגרת 1 מסויימת ברמת השרון מדובר, כאמור, בקליניקת אחה"צ לטיפול בילדים עם ההפרעות התנהגות מטעם עירית רמה"ש והשירות הפסיכולוגי למען הילד.

שיטת הניתוח זו של תיאוריה המעוגנת בשדה בנויה מארבעה שלבים כאשר כל שלב בנוי על השלב הקודם. ארבעת השלבים המוצגים בספרו של שקדי באופן מפורט ביותר הם: הניתוח הראשוני, הניתוח הממפה (מתודולוגיה), הניתוח הממוקד(השדה) והניתוח התיאורטי. ניתוח זה מתבסס על בניית 'עץ קטגוריות'. שקדי מציין בספרו שמחקרים מסוימים יכולים להסתיים בשלב הממוקד שהוא שלב תיאורי, אם כי שאיפת החוקר היא להגיע לרמה הגבוהה יותר שהיא - הפשטה ויצירת תיאוריה. אין זו שאיפתי עדיין בשלב כה מוקדם של חיי האקדמיים אך בהחלט אנסה להבהיר הסוגיה לפי שיטת המחקר האיכותני. אנו מצדדים בשקדי שיש לבטל את הטענה הרווחת בין המפקפקים המבקשים לטעון שמחקר איכותני הוא מחקר אינטואיטיבי סובייקטיבי. גם מחקר המתנהל בגישה איכותנית- קונסטרוקטיביסטית הוא מחקר שיטתי ומובנה. (שקדי)

לינק למצגת אקדמית הטרדה מינית ב-99 שח

 

ביביליוגרפיה חלקית(כ-25 מקורות אקדמיים)

אורית קמיר, פרק י"ב, "כבוד האדם: הטרדה מינית", בספרה פמיניזם, זכויות ומשפט, אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון - ההוצאה לאור.

מרדכי קרמניצר וליאת לבנון "האיסור הפלילי על הטרדה מינית – קידוש האמצעי ומחירו" שערי משפט 285

נויה רימלט, "על מין, מיניות וכבוד: החוק למניעת הטרדה מינית בראי התאוריה הפמיניסטית והמציאות המשפטית", משפטים

ערעור שירות המדינה מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד כרך נ"ז (3) עמ' 817 

החלטתו של בית הדין הארצי לעבודה מיום  בעניין 274/06, פלונית נ' אלמוני.

עו"ד נחום פינברג    "בין הטרדה לרומנטיקה" ביטאון זמן הרפואה www.articles.co.il

לשכת עורכי הדין חוות דעת ועדת האתיקה הארצית, www.israel-bar.co.il

Baker, D.D., Terpstra, D.E., and Larnts, K.. The influence of individual characteristics

an

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית הטרדה מינית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©