חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית סגנון התקשרות בולבי, הקשר בין דפוסי ההתקשרות לבין תפיסת מרחק מועדף, טריטוריה, מרחק פיזי, מחקר כמותני, שאלונים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12340

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר אריה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

מהו הקשר בין דפוסי ההתקשרות לבין תפיסת מרחק מועדף ?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

סקירה תיאורטית

1. תיאוריית ההתקשרות

1.1. הגדרה

1.2 מונחי יסוד בתיאוריית ההתקשרות

1.3 פירוט סגנונות ההתקשרות

1.4 השלכותיה של תיאוריית ההתקשרות על היבטים התפתחותיים וקוגניטיביים

1.5 טיפול בגישה ההתקשרותית

1.6 המשכיות סגנונות ההתקשרות אצל מבוגרים

1.7 השפעתה של תיאוריית ההתקשרות על יחסים בן אישיים

2. תפיסת מרחק

2.1 הגדרה

2.2 מרחק חברתי

2.3 התייחסות האדם למרחב האישי

2.4 הגורמים המשפיעים על תפיסת המרחק הפיזי

2.5 תגובות בני אדם לפלישת אחרים למרחב האישי

2.6 מדדי המרחק החברתי

3. השפעת סגנון ההתקשרות על תפיסת המרחק

השערות המחקר

פרק השיטה

1. מדגם

2. הליך

3. כלי המחקר

פרק הממצאים

פרק הדיון

בביליוגרפיה

נספחים

נספח א' -שאלון דמוגרפי

נספח ב'- שאלון דפוסי התקשרות


תאוריית ההתקשרות, שפותחה לראשונה על ידי הפסיכואנליטיקאי הבריטי ג'ון בולבי, נתפסת היום כתיאוריית אישיות כללית. רעיונה המרכזי עוסק בהתפתחות הקשר בין התינוק לדמות הטיפולית העיקרית והשלכותיו של קשר זה על תפיסת העצמי ותפיסת העולם החברתי. אופי ההתקשרות ודפוסיה נועדו להשיג קרבה והגנה, ותגובות הדמות הטיפולית מספקות לפעוט בסיס ביטחון, ממנה הוא יכול לצאת ולחקור את העולם שסביבו. דפוס ההתקשרות מתחיל כאמור עם הלידה, מתעצם בשנים הראשונות ומתמשך כל החיים. מצב ההתקשרות נבדקת על ידי פרדיגמת "מצב הזר", על פיו מערכת ההתקשרות הינה הישרדותית בבסיסה ולכן תיחשף במלוא עוצמתה במצב של מצוקה ופחד.

על מנת לזהות את הליכי ההתקשרות נקבעו שלושה סגנונות מרכזיים. הראשון הינו סגנון התקשרות בטוח. ילדים בעלי סגנון התקשרות זה רואים את הדמות הטיפולית כזמינה ונוהגים בה בצורה נוחה בקרבה ובפרידה ממנה, ובטוחים בזמינותה ובקרבתה. ילדים בעלי סגנון ההתקשרות הנמנע לעומתם, שומרים על מרחק מהדמות הטיפולית ומדגישים עמדה של הסתמכות עצמית. הם רואים אותה כזמינה פחות והקשר איתה מספק בסיס לא בטוח. בעלי סגנון התקשרות חרד מצביעים על ניסיונות לא עקביים ליצור מגע עם הדמות הטיפולית, ומגיבים בכעס ובחרדה בדרישתם לקרבה.

השלכותיו של סגנון ההתקשרות משפיעים על תחומי חיים רבים, זאת מתוך ההנחה כי מודלי העבודה הפנימיים ודפוסי ההתנהגות הקשורים בסגנון ההתקשרות רלוונטיים לפרט לאורך חייו. בעלי התקשרות בטוחה הם בעלי יתרונות התפתחותיים הכוללים יכולת להתמודד עם מצוקות, רמה גבוהה של ביטחון עצמי ומסוגלות. דרכי התקשרות לא בטוחות מצביעות על התנהגויות של חוסר הסתגלות כללית ואף מופיע כגורם סיבתי לפסיכופתולוגיה. ראוי לציין כי מחקרים רבים מצאו המשכיות של סגנונות ההתקשרות בקרב מבוגרים, דבר המוכיח את יציבותם. הממצאים הראו באופן מובהק תכנים חיוביים אצל מבוגרים בעלי היסטוריית התקשרות בטוחה, ונגישות מוגברת של תכנים רגשיים, שליליים מעיקרם בקרב בעלי היסטוריה ניגודית.

נוסף על תחושת הדימוי העצמי, לסגנון ההתקשרות משפיע עיקרי על יחסי האינטראקציות של הפרט עם סביבתו. התנסויות החוזרות ונשנות של הילד ביחסיו עם הוריו, גורמות לציפיות המשפיעות על דפוסי ההתנהגות החברתית. התקשרות בטוחה עלולה לנבא בעתיד ביטחון בסביבה וקשרים בין אישים מיטביים.

תפיסת המרחק הינו המרחק הפיזי שמציב אדם בינו לבין הזולת. בתוך המרחב האישי הזה, נעשים המגעים הבין אישיים והיא מהווה כעין טריטוריה פרטית. גודל המרחק שמציב אדם בינו לבין זולתו קשור בגורמים פסיכולוגים, חברתיים ותרבותיים ומשתנה במצבים שונים. תפיסת המרחק היא חלק מתקשורת לא- מילולית ומאפשרת לאדם קיום קשרים בין אישיים, הגנה וביטחון. חוקרים שונים שדנו במשמעותו של תפיסת המרחק מצאו כי הוא בעל תפקיד חשוב הן במשמעותו הפסיכולוגית, כשמירת פרטיות והן במישור הפיזי בהרגשת אוטונומיה ושליטה.

מרחק חברתי הינו מונח בתוך ההגדרה הכללית של תפיסת מרחק, שמציין את ההבדלים בדפוסים חברתיים שונים של פרטים ואת מידת הרצון של חברי הקבוצה להיות בקשר עם אחרים ולגלות כלפיהם סימפטיה והבנה. מדדי המרחק החברתי נמדדים כפרטים, מאחר ומידת התייחסותם של הפרטים למרחב האישי היא שונה. הגורמים המשפיעים על תפיסת המרחק הם גורמי אישיות וצרכים אינדיבידואלים.

יחד עם זאת, נמצאו גורמים עיקריים שנחקרו ביחס להשפעתם על תפיסת המרחק. מידת היחסים של האדם בגילאים המוקדמים עם הוריו נמצא כגורם משפיע מרכזי. כלומר, ילדים שקיבלו משוב חיובי מהוריהם בילדותם, נוהגים לבטא זאת על ידי קרבה פיסית אליהם יותר מאשר ילדים המתנסים ברגשות דחייה מצדם. ילדים בעלי חסך בקשר עם ההורים, נצמדים קרוב אליהם ומתפתחים יחסי תלות. קיים שוני בתפיסת המרחק בין גברים לנשים. מחקרים גילו, כי משנות הילדות המוקדמות, המרחב האישי של הבנות גדול מזה של הבנים וישנם פערים בתפיסת המרחק בין המגדרים באופן טבעי.

הקשר בין סגנונות ההתקשרות שהוזכרו לעיל ותפיסת המרחק נחקרו בהקשר ליחסים בין בוגרים. באופן כללי ניתן היה לראות כי אב הטיפוס של המבוגר בעל ההתקשרות הבטוחה, הוא זה שחש נוחות במצבי קרב ותלות, ואב הטיפוס של ההתקשרות החרדה מוטרד מקרבה רגשית וחושש מתוצאותיה. ממצאי המחקר מצאו עוד, כי מבוגרים בעלי התקשרות נמנעת תוספים ומנהלים גם את האינטראקציות היום- יומיות שלהם תוך שמירה על מרחק רגשי והם מנהלים את המרחב הבין- אישי שלהם עם אחרים בהתאמה לסגנון ההתקשרות שלהם.

השערת המחקר הראשונה אוששה באופן מובהק, ונמצא מתאם חיובי בין סגנון התקשרות נמנע ותפיסת מרחק רחוקה. השערת המחקר השנייה אוששה גם היא על ידי הממצאים, כאשר הם הראו קשר בין רמה גבוהה של התקשרות חרדה ותפיסת מרחק קרובה. השערת המחקר השלישית עסקה בהבדלי מגדר בתפיסת המרחק, כך שבקרב גברים יימצא קשר מובהק יותר בין חרדה בהתקשרות והמרחק המועדף מבן משפחה בן אותו מין מאשר בקרב נשים. השערת המחקר הזו לא אוששה, ונמצא כי אין הבדל בתפיסת המרחק בקרב גברים בעלי סגנון התקשרות חרד לתפיסת מרחק. נמצא עוד, כי נשים באופן כללי בעלות תפיסת מרחק קרובה יותר מזו של גברים.

תוצאות המחקר מהווים כלי לעבודה טיפולית בגישה ההתקשרותית על ידי צוות ההוראה והייעוץ בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. זיהוי סגנונות ההתקשרות ועבודה בקבוצות מיקוד יעילות למספר מישורים. הן תרומה לימודית הנגזרת מתפיסת המרחק הפיסי של התלמיד את המורה והן שיפור הכישורים חברתיים והקבוצתיים. בגילאים בוגרים, משתנים אלו משפיעים על תחומי חיים רחבים כגון: משפחה ועבודה, לימודים ומערכות יחסים ועוד, ומוכנות זו היא חיונית.

מגבלות המחקר הנוכחי יאפשרו מחקרי המשך בעתיד. מחקר זה אינו בדק את השפעתם של כל סגנונות ההתקשרות על תפיסת מרחק. ניתן לשער כי התקשרות בטוחה הינה בסיס בטוח ליחסים בין אישיים מיטביים, אך היא לא נחקרה בפועל במחקר זה. כמו כן, מעניין לחקור משתנים נוספים העלולים להשפיע על תפיסת המרחק, כגון גיל, ומקום המחקר.

דוגמא חלקית מהשאלון

 

 

7

6

5

4

3

2

1

1. אני מעדיף לא להראות לאנשים אחרים כיצד אני מרגיש בפנים

7

6

5

4

3

2

1

2. אני מודאג מכך שיעזבו אותי           

7

6

5

4

3

2

1

3. אני מרגיש בנוח להיות קרוב לאנשים אחרים  

7

6

5

4

3

2

1

4. אני דואג לגבי מערכות היחסים שלי

7

6

5

4

3

2

1

5. אני מתרחק כאשר אנשים מתחילים להתקרב אלי         

7

6

5

4

3

2

1

6. אני דואג שלאנשים אחרים לא יהיה אכפת ממני באותה מידה שבה לי אכפת מהם

7

6

5

4

3

2

1

7. אני מרגיש לא נוח כאשר אנשים רוצים להיות קרובים אלי

7

6

5

4

3

2

1

8. אני דואג מכך שאאבד את האנשים הקרובים לי             

7

6

5

4

3

2

1

9. אני לא מרגיש נוח להיפתח לאנשים אחרים

7

6

5

4

3

2

1

10. הייתי רוצה שרגשותיהם של אנשים אחרים כלפי יהיו חזקים כמו רגשותיי כלפיהם     

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©