חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית רגישות צוות רפואי לרב תרבותיות של הפציינטים, עמדות אחיות כלפי חולים אוכלוסיה דתית, ערבית, עולים מברית המועצות אתיו


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

43 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12294

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ראובן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

1. האם קיים הבדל בכשירות תרבותית בין אחים ואחיות בעלי וותק בסיעוד לעומת אחים ואחיות ללא וותק בסיעוד?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

סקירת ספרות

רקע תיאורטי

יתרונותיה של כשירות תרבותית

מחסומים של כשירות תרבותית

שני מגזרים מייצגים של האוכלוסייה הישראלית

המגזר החרדי

שתי קבוצות אתניות מייצגות של האוכלוסייה הישראלית

הקבוצה האתיופית

הקבוצה הרוסית

עמדות וידע של אחיות כלפי הטיפול בחולים עם שונות תרבותית

מטרות המחקר

שאלות המחקר

משתנה תלוי

משתנים מסבירים

השערות

שיטות מחקר

כלי המחקר

הליך המחקר

אופן עיבוד הנתונים

תוצאות

נתונים דמוגרפים:עבודה

מיומנות תרבותית

כשירות תרבותית על פי תפקיד האחות

בדיקת השערות המחקר

דיון

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

נספחים

ביבליוגרפיה

 

1. לבדוק את רמת הכשירות התרבותית של אחים ואחיות בישראל

2. להשוות את רמת הכשירות התרבותית בין אחים ואחיות בעלי וותק בסיעוד לעומת אחים ואחיות ללא וותק בסיעוד.

3. להשוות את רמת המיומנות התרבותית בביצוע מטלות סיעודיות בין אחים ואחיות מברה"מ לבין אחים ואחיות ממוצא אחר.

4. לבחון את מידת המיומנות התרבותית של אחים ואחיות לספק טיפול לתרבויות שונות (קבוצה אתנית אתיופית ורוסית, מגזר ערבי וחרדי)

 

1. האם קיים הבדל בכשירות תרבותית בין אחים ואחיות בעלי וותק בסיעוד לעומת אחים ואחיות ללא וותק בסיעוד?

2. האם קיים הבדל בכשירות תרבותית בין אחים ואחיות מברה"מ לשעבר לבין אחים ואחיות ממוצא אחר?

3. האם קיימים הבדלים במיומנות תרבותית של האחים והאחיות בין

עמדות וידע כלפי טיפול בחולים הבאים מתרבויות שונות.

גיל, מוצא, השכלה, ותק, מקום עבודה

1. ככל שהאחיות ותיקות יותר בסיעוד, כך הידע שלהן רחב יותר ביכולותיהן לספק טיפול מותאם לשונות התרבותית של המטופלים

2. כשירות תרבותית של אחיות מברה"מ לשעבר נמוכה יותר מכשירות תרבותית של אחיות ממוצא אחר

3. חל קושי גדול יותר לספק טיפול לאוכלוסייה האתיופית והערבית (מחסומי שפה ותרבות) מאשר לאוכלוסייה הרוסית והדתית

 

סוג מחקר: המחקר מסוג מחקר חתך

אוכלוסיית המחקר: אוכלוסיית המחקר כוללת 90 אחים ואחיות במדינת ישראל

תיאור המדגם: אוכלוסיית המדגם כללה 60 אחים ואחיות בישראל (היענות 66.7%), 52 אחיות ו-8 אחים שעובדים ב-2 מרפאות קהילתיות (לאומית ומכבי) ובבי"ח שערי צדק בירושלים - ואחים ואחיות שלומדים לתואר ראשון במנהל בריאות באוניברסיטת אריאל. שיעור ההיענות: 66.7% (ראו פרק ממצאים). האוכלוסייה גויסה באמצעות מדגם נוחות, כלומר כל אח ואחות יכלו להשתתף במחקר.

כלי המחקר היה שאלון במילוי עצמי בן 52 פריטים. הם התחלקו לשלוש קטגוריות: 9 שאלות דמוגרפיות, 25 שאלות של שאלון שבודק את הכשירות תרבותית של אחים ואחיות ו-18 שאלות של שאלון שבודק את המיומנות התרבותית של אחים ואחיות:מדינת ישראל הינה מדינה רב-תרבותית ובהתאם לכל קבוצה אתנית או תרבותית, שפה, מנהגים, אידיאולוגיות, נורמות וערכים ייחודיים לה בלבד. על ארגונים המספקים שירותים לאוכלוסייה, נדרש להכיר בשונות תרבותית זו וזה נכון עבור ארגוני בריאות. עבור הסיעוד, משמעות רבה לתרבות המטופל כי לאחיות יכולת השפעה על היענות המטופלים לטיפול. המסגרת התיאורטית של המחקר הנוכחי הייתה התיאוריה בכשירות תרבותית של קמפינה-בקוטה אשר בודקת את כשירותן התרבותית של אחיות על פי ארבעה מימדים: מודעות תרבותית, ידע תרבותי, מיומנות תרבותית ומפגש תרבותי. המטרה הייתה לבחון את רמת הכשירות התרבותית של אחים ואחיות ורמת המיומנות שלהן לספק טיפול לקבוצות עם שונות תרבותית: המגזר החרדי והערבי והקבוצה האתנית האתיופית וגם הקבוצה האתנית הרוסית. בנוסף, נבדק הקשר של משתני הוותק, המוצא (ברה"מ לעשבר) וארבעת הקבוצות עם הכשירות והמיומנות התרבותית. בוצע מחקר חתך שבו השתתפו 60 אחים ואחיות - 52 אחיות (87%) ו-8 אחים בגילאי 25-34 - שחולקו לשתי קבוצות: אחים ואחיות העובדים בקהילה ואחים ואחיות הלומדים לתואר ראשון. המשתתפים ענו על שאלון שכלל את שאלון כשירות תרבותית של קמפינה-בקוטה ושאלון מיומנות תרבותית של פרומן וברנל. נמצא שהכשירות התרבותית של האחיות בקהילה הייתה מעט יותר גבוהה מהאחיות הלומדות לתואר ראשון (58-99, ס.ת. 74.4±10.9 לעומת 55-99, ס.ת. 73.8±9.08). ההשערה הראשונה שעל פיה לאחות וותיקה תהיה כשירות תרבותית גבוהה יותר לא אוששה (P =0.967 ; 0.05 <P ). ההשערה השנייה שאחות מברה"מ לשעבר תהיה בעלת כשירות תרבותית נמוכה יותר מאחיות אחרות הופרכה ואף נמצא שלהן כשירות תרבותית גבוהה יותר (2.35;T= P = 0.02; P < 0.05). ההשערה השלישית שגרסה כי יחול קושי גדול יותר לספק טיפול לאוכלוסייה האתיופית והערבית (מחסומי שפה ותרבות) מאשר לאוכלוסייה הרוסית והדתית אוששה (P = 0.0002; P < 0.05). לאחיות במחקר לא נמצא חוסר כשירות תרבותית אלא מודעות, כשירות ומיומנות. לעומת זאת, כשירותן התרבותית אינה הומוגנית. בהתאם למחקרים קודמים, מחקר זה גם הוא ממחיש שקורסים לשונות תרבותית תורמים לכשירותן התרבותית של אחיות בעשייה שלהן, על אחד כמה וכמה כאשר אחיות מעשיות בעלות כשירות תרבותית הנמוכה ביותר. יחד עם זאת, היות ואחיות עם תואר שני קיבלו ציון נמוך יותר מאחיות מוסמכות ועם תואר ראשון, מומלץ לרענן את הנושא מחוץ ללימודים לתואר ראשון תוך הקפדה, הן בקורסים והן במסגרת העבודה על האוכלוסייה האתיופית והערבית. אפשרות זו תאפשר להביא את האחיות לכשירות תרבותית הומוגנית יותר.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שרה שחף, אחות טובה דייה - הסיעוד בין אידאל למציאות, ישראל , רסלינג, 2014

 Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

1. לבדוק את רמת הכשירות התרבותית של אחים ואחיות בישראל

2. להשוות את רמת הכשירות התרבותית בין אחים ואחיות בעלי וותק בסיעוד לעומת אחים ואחיות ללא וותק בסיעוד.

3. להשוות את רמת המיומנות התרבותית בביצוע מטלות סיעודיות בין אחים ואחיות מברה"מ לבין אחים ואחיות ממוצא אחר.

4. לבחון את מידת המיומנות התרבותית של אחים ואחיות לספק טיפול לתרבויות שונות (קבוצה אתנית אתיופית ורוסית, מגזר ערבי וחרדי)

1. האם קיים הבדל בכשירות תרבותית בין אחים ואחיות בעלי וותק בסיעוד לעומת אחים ואחיות ללא וותק בסיעוד?

2. האם קיים הבדל בכשירות תרבותית בין אחים ואחיות מברה"מ לשעבר לבין אחים ואחיות ממוצא אחר?

3. האם קיימים הבדלים במיומנות תרבותית של האחים והאחיות בין

עמדות וידע כלפי טיפול בחולים הבאים מתרבויות שונות.

גיל, מוצא, השכלה, ותק, מקום עבודה


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©