חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית התמודדות מועצות מקומיות עם נוער בסיכון, כמותני, גמול השתלמות, רשויות מקומיות, מוניציפלי, מועצה אזורית חבל יבנה מול

38 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11978

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר יונתן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93

שאלת המחקר

האם מערכת הרווחה במועצה אזורית חבל יבנה מטפלת כנדרש בילדים בסיכון במסגרות חוץ ביתיות?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלת המחקר   

מחלקת הרווחה חבל יבנה          

סקירת ספרות מקצועית 

נוער בסיכון       

נוער בסיכון – אי הצלחה ונשירה ממסגרות           

אי שוויון של נוער בסיכון לעומת נוער רגיל

נשירה גלויה וסמויה       

הגורמים המשפיעים על הנשירה ממערכת החינוך 

משבר זהות וגיבוש זהות

גיבוש זהות       

אי שוויון בחינוך בין המרכז לפריפריה      

נוער בסיכון – נקודת פתיחה נמוכה לחיים לעומת נוער רגיל           

אוכלוסייה בסיכון – הגדרות ומאפיינים     

זהות נוער בסיכון - מערכות יחסים בתוך ביה"ס והרגשת תחושת שייכות     

העדר תמיכה חברתית בנוער בסיכון        

חוסר אמונה עצמית של נער/ה בסיכון       

הפרטת החינוך 

מועצה איזורית באר טוביה         

היסטוריה         

יישובי המועצה  

גאוגרפיה          

היסטוריה         

ישוביי המועצה  

ראשי המועצה   

שיטה - מתודולוגיה        

אוכלוסיית המחקר         

כלי המחקר       

הליך המחקר    

ממצאי המחקר  

ביבליוגרפיה      

שאלון דמוגרפי  

 

מטרת העבודה היא לתאר את מאפייני הרקע וגורמי הסיכון של ילדים ובני נוער שטופלו בקהילה ושל אלו שטופלו במסגרות חוץ ביתיות ולבחון את המצב והתוצאות השונות שאליהן הגיעו ילדים שטופלו במסגרות השונות.

ייבדק האם מערכת הרווחה במועצה אזורית חבל יבנה מטפלת כנדרש בילדים בסיכון במסגרות חוץ ביתיות (בהשוואה למועצה אזורית באר טוביה)?

 

מאז הקמת המדינה עלתה בעיית הנשירה פעמים רבות לדיון ועיון במשרד החינוך. אך רק לקראת סוף שנות ה–60 ובתחילת שנות ה–70 התגבש התחלתו של פתרון בצורת הקמת השירות לטיפול בנוער רחוב בתוך הקהילה, תחילה בשם " השירות לחבורות נוער " ובהמשך בשם " היחידה לקידום נוער " במסגרת אגף הנוער של משרד החינוך והתרבות.

תפיסה זו של אחריות כוללת של מערכת החינוך במדינה גם על "חצי הכוס הריקה" (מבחינת קבוצת בני הנוער המצוי מחוץ למערכת החינוך הפורמלי) היתה חדשה אז וגם מאוד לא מקובלת. התפיסה המנוגדת לה דגלה בכך שלא כולם יכולים וצריכים ללמוד, ובאשר למי שאינו לומד, קיימות מערכות סוציאליות-תעסוקתיות שימצאו עבורו פתרון. תפיסה זו היתה מקובלת, עד סוף שנות ה- 60 ועל פיה פעלה המערכת. השינוי, שחל לקראת סוף שנות ה– 60, הביא להקמת מערך של שירותים מחוץ לבית הספר ובתוך הקהילה להתמודדות עם תופעה זו של הנוער המנותק. מערך זה הוקם במסגרת המחלקה לחינוך משלים ( לחינוך בלתי פורמלי ) של מערכת החינוך, לימים מינהל חברה ונוער. מתחילת שנות ה– 70, הופעלו השירותים לנוער מנותק בתוקף "מנדט חברתי" שלקח על עצמו משרד החינוך התרבות והספורט במסגרת הפעולות לחינוך בלתי פורמלי (חינוך משלים). מדיניות זו נקבעה בעקבות המלצות ועדות ציבוריות שונות (ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה, 2013; ועדת שרים לענייני רווחה ועדת דרי , 2014; הוועדה לאלטרנטיבות חינוכיות-טיפוליות לנוער מחוץ למסגרות לימוד, 2010), שבחנו וקבעו לאורך השנים כי על מערכת החינוך מוטלת אחריות גם לגבי אלו שלא מצאו את מקומם בתוכה – לפחות בניסיון להחזירם אליה או לפצותם בחינוך אלטרנטיבי. [1]

רק בסוף שנות ה– 80 נידון נושא זכותו של הנוער המנותק לסל משאבי חינוך במסגרת חוק חינוך חינם בממשלה, והתקבלה ההחלטה המחייבת מימוש זכות זו, המוגדרת על ידי השופט נחמיאס "כזכות בעלת תוקף של קניין שאינה ניתנת להפקעה או לשלילה".

בספטמבר 2011 פרסמה הוועדה המשותפת של משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד האוצר את ממצאיה, בדבר החלת חוק חינוך חינם גם על נוער מנותק – שאינו לומד אף לא באחת מהמסגרות הפורמליות הרגילות. הוחלט כי אם נוער זה מטופל על ידי היחידות לקידום נוער שבפיקוח משרד החינוך, הריהו זכאי לסל תשומות חינוכיות- טיפוליות בסיסיות בהיקף שבין 2.5 ש"ש ל– 5.5 ש"ש (שעות לימוד שבועיות), שעליהן החליטה הוועדה. תשומות אלו מכוונות להשגת המטרות העיקריות של קידום נוער ועוסקות בתקצוב ובהפעלת השירותים העיקריים הבאים: שירותי טיפול וליווי חינוכי-חברתי (מדריך קידום נוער אישי צמוד לכל נער/ה), שירותי השלמת השכלה לתעודה ומקצוע (תוכנית היל"ה לנוער מנותק), שירותי חינוך חברתי-ערכי (תוכניות חינוכיות בתחום המניעה וההכנה לחיים) ושירותי פיתוח מיומנויות חברתיות ומקצועיות (תוכניות לתעודה והעשרה). מינהל חברה ונוער באמצעות תחום קידום נוער נערך להפעלת התוכנית ולביצועה על פי הכללים שהנהלת המשרד קבעה ופרסמה בצורה מפורטת בחוזר מנכ"ל כ"ב / 6, כ"ח בשבט, תשנ"ב (2.2. 2012). כללים אלה הכתיבו גם את המטרות העיקריות של תחום קידום נוער ברמה הממלכתית וברמה המוניציפלית. בעקבות החלטה זו, חל גידול ניכר במספר המשתתפים בתוכנית ובהיקפיה.

תוכנית היל"ה (השכלת יסוד ולימודי השלמה) מופעלת במגזרי חינוך שונים ובקרב אוכלוסיות מיוחדות (עולים מאתיופיה ומחבר המדינות, חסות הנוער וכלא השרון וכדומה). ייחודה של התוכנית היא שהתלמידים מקבלים, לצד המענים הלימודיים, גם מענים טיפוליים על ידי מדריך קידום נוער, גם פעילות חינוכית חברתית וגם אפשרויות לפיתוח מיומנויות מקצועיות. 

תוכנית היל"ה מיועדת להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק בגילאי 18-14, כלומר בני נוער שאינם משולבים במערכת החינוך הפורמאלית, נערים ונערות עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים. מטרתה של התוכנית היא לסייע לנערים ולנערות אלו להשתלב מחדש במסגרות לימוד פורמאליות, או להשלים השכלת יסוד.

התכנית מקיפה כיום כ-5,000 לומדים והלמידה נעשית בקבוצות קטנות ובשעות גמישות. כל תוכנית לימודים נבנית באופן אישי, לאחר אבחון והערכת הצוות החינוכי על מנת לתת מענה לצרכיו הייחודיים של כל נער ונערה. ביסודה של תכנית היל"ה מונחת השקפת עולם הרואה בהשכלה תנאי למוביליות חברתית ואמצעי לשילוב נורמטיבי בחברה הישראלית. מתוך ראיה זו, נבנו במסגרת התכנית מספר מסלולי לימוד: הקניית מיומנויות למידה בסיסיות, השלמת השכלה פורמאלית לתעודת 10 ש"ל, בגרות אקסטרנית ומיומנויות מקצועיות.

 

 

היגד

מסכים מאוד

מסכים במעט

לא מסכים בכלל

1. להערכתי, המועצה המקומית

מתמודדת היטב עם נוער בסיכון

3

2

1

2.להערכתי, המועצה המקומית

צריכה לתת תקציב רב יותר לטיפול בנוער בסיכון

3

2

1

3.לדעתי, הפרטת החינוך במועצה איזורית ישפר המצב של הנוער בסיכון שתחומי הרשות המקומית

3

2

1

4.לדעתי, הפרטת החינוך במועצה איזורית ידרדר המצב של הנוער בסיכון שתחומי הרשות המקומית

3

2

1

5.לדעתי, נשירת נוער ממסגרות במועצה האיזורית היא סבירה ביחס למקובל בארץ

3

2

1

6.לדעתי, נשירת נוער ממסגרות במועצה האיזורית היא גרועה ביחס למקובל בארץ

3

2

1

7.לדעתי, מחלקת החינוך במועצה האיזורית לא עושה מספיק למען נוער מנותק בתחומי הרשות המקומית

3

2

1

8.. לדעתי, מחלקת החינוך במועצה האיזורית עושה מספיק למען נוער מנותק בתחומי הרשות המקומית

3

2

1

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

כאהן-סטרבצינסקי, פ., דולב, ט. ושמש, א. סקר מאפייני נוער בטיפול היחידות לקידום נוער. ירושלים: מכון ברוקדייל.

להב, ח. ( 2015). נוער בשולי החברה-התופעה ודרכי ההתמודדות. משרד החינוך והתרבות, מינהל חברה

 ונוער- תחום קידום נוער, ירושלים.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©