חפש

קטגוריות

תזה בחינם - פרסום קהל יעד עולים רוסים פרסום מקוון


140 עמ'

עבודה מספר 1189.

צור קשר ישיר עם דני, כותב תזה ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל עם בקשה לקבל חלק מעבודת הסמינריון:  dima.muller.rus@gmail.com

התיזה עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת תזה חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת התזה נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

גלול עכבר מטה


₪ 290


שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי קמפיינים מקוונים במיקוד עולים רוסים?

 

תוכן העניינים

תקציר

1. מבוא

2. סקירת הספרות

2.1 . תהליכי הגלובליזציה והשפעתם על הכלכלה, התקשורת, ועיצוב הזהויות התרבותיות

2.2 . זהויות המהגרים בחברות מרובות תרבויות

2.3 . עולי חבר המדינות בישראל – מאפיינים תרבותיים, לשוניים ומרכיבי זהות

2.4 . תקשורת מהגרים ומיעוטים תרבותיים בעידן הרב-ערוציות והאינטרנט

2.5 . גלובליזציה בפרסום: היבטים שיווקיים ולשוניים

2.6 . רב-תרבותיות, צרכנות ופרסום 

2.7 . טענות המחקר 

3. שיטת המחקר

4. ממצאי המחקר

4.1 . העומדים מאחורי הפרסומות: מפרסמים, פרסומאים ותחומי פרסום

4.2 . אסטרטגיה פרסומית: ההבטחה הפרסומית, סגנון ההגשה וז'אנר פרסומי

4.3 . שימושי רוסית, עברית ואנגלית בפרסומות

4.4 . היחס בין הפרסומות בשפת המקור לפרסומות ברוסית

4.5 . הופעת מרכיבים תרבותיים רוסיים, ישראליים, יהודיים ובינלאומיים בפרסומות

4.6 . השופר ועץ האשוח: ראש השנה היהודי וראש השנה האזרחי בפרסומות

5. דיון

5.1 . השפעת מאפייני מדיום ומשתנים חיצוניים אחרים על המסר הפרסומי

5.2 . השימוש באלמנטים לשוניים ותרבותיים אמריקאיים בפרסומות בשפה הרוסית בישראל

5.3 . תסריטי הטמעה, התבדלות, טרנס-לאומיות והיברידיות בפרסומות

5.4 . השתקפותן של תמורות כלכליות, תקשורתיות וחברתיות בישראל בפרסום למגזר דוברי

הרוסית 

5.5 . תפיסת העולה כצרכן: צרכנות מאחידה או רב-תרבותיות צרכנית? 

5.6 . הפרסום למגזר דובר הרוסית בישראל לאן?

6. סיכום, מסקנות וכיווני מחקר עתידיים 

7. רשימת מקורות 

8. נספחים

8.1 . נספח 1: רשימה מלאה של הפרסומות הנדגמות

8.2 . נספח 2: שאלון המחקר והגדרות תצפיתיות לקטגוריות הכמותיות

8.3 . נספח 3: הוראות גישה ושימוש בקבצי הנספח

 

 

העלייה ההמונית שהגיעה לישראל מחבר המדינות בשנות התשעים הייתה שונה במובנים רבים מעליות

קודמות. השילוב בין מספרם הגדול של העולים (קרוב למיליון) לתמורות במדיניות הקליטה (הנהגת

מדיניות של "קליטה ישירה") ותמורות כלכליות שעיקרן פתיחת שוק התקשורת לטלוויזיה רב-ערוצית,

תרם לכך שעלייה זו פיתחה מאפיינים מובחנים. כך פיתחו העולים דפוסים שונים מבחינת צריכה

תרבותית, תקשורתית, דפוסי הצבעה פוליטית ואף הרגלים שונים בקניית מוצרי צריכה. מאפיינים

ייחודיים אלה תרמו ליצירת שדה מחקר העוסק בעיקרו בדפוסים סוציולוגיים ופוליטיים של העלייה.

בשנים האחרונות נעשים גם מחקרים הבוחנים דפוסי צריכה תקשורתית של עולים ואת הקשר בין דפוסי

הצריכה התקשורתית לתפיסות זהות. אולם עד היום טרם נעשה מחקר מעמיק הבוחן את הפרסום למגזר

זה. פרסום זה התפתח בהדרגה החל מתחילת שנות התשעים וכיום מתקיימים אפיקי פרסום מגוונים בכלל

אמצעי התקשורת הנצרכים על ידי העולים. מחקר חלוצי זה בוחן באופן מקיף את מאפייני הפרסום לעולים

מחבר המדינות בראי תיאוריות היונקות מתחום השיווק, סוציולוגיה, תקשורת ותחומים אחרים.

מטרת העל של מחקר זה היא לבחון את הזיקה בין ביטויי מאפיינים שיווקיים, לשוניים ותרבותיים

נבחרים שהוצגו בפרסומות לזהות הייחודית (על מאפייניה השונים) של עולים דוברי הרוסית בישראל מחד,

ולתהליכים כלכליים, תקשורתיים וחברתיים המתרחשים בישראל, לעיתים תוך השפעה עולמית, מאידך.

לשם ביצוע המחקר נבחר מדגם של 350 פרסומות שהופיעו בשני אמצעי תקשורת פופולאריים בשפה

הרוסית: העיתון "וסטי" הנחשב לפופולארי ביותר בקרב אוכלוסיה דוברת רוסית בישראל וערוץ

הטלוויזיה בשפה הרוסית "ערוץ 9", המהווה את אפיק הפרסום היחיד בתקשורת המשודרת בשפה

הרוסית. הפרסומות נדגמו במקביל בארבעה מועדים בין מאי לדצמבר. שניים מהמועדים נועדו לבחון

את הפרסום בימי שגרה, בעוד שני מועדים נוספים נועדו לבחון את דפוסי הפרסום בחגים, כשאחת

הדגימות נעשתה סמוך לחגי תשרי בעוד הדגימה השנייה נעשתה סמוך לראש השנה האזרחית (המכונה

ברוסית "נובי גוד") המצוין על ידי מרבית העולים. זאת על מנת לבחון האם מתקיים הבדל בין הפרסום

בחגים המתקשרים להווה הישראלי לחגים המתקשרים אל העבר הסובייטי-רוסי.

עיקר שיטת המחקר מתבססת על מחקר כמותי. לשם כך קודד שאלון הכולל 40 קטגוריות המתייחסות

למאפיינים שיווקיים, לשוניים ותרבותיים של הפרסומות. במישור השיווקי נבחנו מאפייני המסר הפרסומי

כגון סוג ההבטחה הפרסומית ושפת הפנייה הפרסומית (שכל או רגש). דגש מיוחד ניתן לפן הלשוני

המתבטא בשימוש באמצעים יצירתיים, שאילת מילים ועירוב בין מבנים לשוניים. כמו כן, נבחנה מידת

ההתאמה של פרסומות שכוונו לאוכלוסיות רחבות יותר (גלובלית או ישראלית ותיקה) לקהל דוברי רוסית,

- ב -

בדגש על המרכיב הטקסטואלי. במישור התרבותי נבחנה מידת הופעת סממנים המזוהים עם הזהויות

השונות (ישראלית, יהודית, רוסית וקוסמופוליטית) בפרסומות, ומידת האזכורים של חגי תשרי ומאידך

"נובי גוד" בפרסומות הסמוכות למועדי חגים אלה. בנוסף, נבחנה השפעת גורמים עקיפים, ובמיוחד המדיה

המפורסמת על משתנים אחרים. על מנת להשלים את הניתוח הכמותי התבצע ניתוח איכותני של פרסומות

המייצגות אבות- טיפוס של פרסומות אופייניות. מטרתו של ניתוח זה לתת מבט מעמיק יותר לממצאים

הכמותיים ולהתייחס לנקודות בהן המחקר הכמותי מוגבל כגון בחינת זהויות.

מניתוח הנתונים שהתקבלו נראה כי הפרסום לעולים מחבר המדינות אינו עשוי ממקשה אחת, וניתן

למצוא דפוסים הטרוגניים בפרסומות בכל אחת מהמדיה. עם זאת, מניתוח מדגם רחב ניתן למצוא מגמות

מובהקות בפרסום לעולים בישראל. כך חלק ניכר מהפרסומות באמצעי תקשורת בשפה הרוסית שנבחנו

יועדו לקהלי יעד רחבים ועברו התאמה לדוברי רוסית. מבין הפרסומות שאכן מיועדות לאוכלוסיה (למשל

פרסומות למוצרים שכל המשתמשים בהם שייכים למגזר, כגון מופעי בידור ברוסית) בולטות פרסומות

רבות המציגות מסר פשוט ולא מבודל וכמעט ולא משתמשות באמצעים יצירתיים. גם בפרסומות רבות

שעברו אדפטציה מתקיימים מאפיינים אלה, והדבר בולט במיוחד בפרסומות המופיעות בעיתונות

המודפסת אך שכיח למדי גם בפרסומות טלוויזיה. נתונים אלה מוסברים בעיקר בחוסר התקציב היחסי

ממנו סובל הפרסום לעולים מחבר המדינות בישראל. למרות שבמקרים אחדים ניתן ואף מומלץ להשתמש

במסרים מעין אלה, במקרים רבים אחרים השימוש באמצעים אלה שגוי ועלול להתברר כחסר תועלת. זאת

בעידן של הצפה במותגים ו"טרנדים" המחייב תגובה שיווקית מהירה ובידול גם באמצעות פרסום.

ניתוח אסטרטגיות ההתאמה של הפרסומות שבמקורן נוצרו עבור קהלי יעד אחרים מראה כי הנטייה

של המפרסמים היא לבצע התאמה מינימלית ככל האפשר של המסר. הדבר בולט במובן הוויזואלי, אך גם

בהתאמת מסר טקסטואלי הנטייה של המפרסמים היא לבצע תרגום ליטראלי המתעלם מהניואנסים של

השפה הרוסית והמעקר אמצעים יצירתיים. עצם השימוש באמצעים יצירתיים הוא מצומצם למדי,

כשהאמצעים היצירתיים הבולטים הם לשון ציורית ודו-משמעות.

בחינת השימוש בשפות השונות מראה כי אמנם מרבית הפרסומות עושות שימוש נרחב בשפה הרוסית,

אך בחלקים הוויזואליים המשמעותיים יותר כגון סלוגן, לוגו ומוסיקה נעשה שימוש בשפות אחרות ובאופן

בולט במיוחד בשפה האנגלית. כמו כן, ברבות מהפרסומות מתקיימת שאילת מילים ועירוב בין מבנים

לשוניים. גם כאן השפעתה של האנגלית רחבה הרבה יותר מזו של עברית או שפות אחרות.

דפוס דומה מתקיים מבחינת הצגת סממנים תרבותיים. הממצאים מראים כי כמות הפרסומות

המציגות סממנים המזוהים עם התרבות המערבית (מוגדרים במחקר כ"סממנים בינלאומיים") גדולה לאין

שיעור מהצגת סממנים ישראליים, יהודיים, סמלי עלייה ואף סממנים תרבותיים רוסיים. תמונת מצב זו

- ג -

משתנה לקראת חג "נובי גוד" הנחשב לחג החשוב ביותר עבור העולים. לקראת חג זה עולה כמות

הפרסומות המציגות סממנים רוסיים ונוסטלגיים. כמות הפרסומות המותאמות עולה באופן חד, וחלק

מהמפרסמים שברוב השנה שמים דגש על מסר אחיד, מתאימים את המסר לקראת החג. ככלל, בפרסומות

בהן מתקיימת התאמה גבוהה לקהל דוברי הרוסית נצפה שימוש גדול יותר באמצעים יצירתיים, ושימוש

נרחב יותר בסממנים רוסיים וסממני עלייה. לעומת זאת, בפרסומות בהן מתקיימת התאמה נמוכה נעשה

שימוש מועט יותר באמצעים יצירתיים ונעשה שימוש נרחב בעירוב לשוני בין הרוסית לאנגלית (לאו דווקא

כאמצעי יצירתי). בנוסף, בפרסומות ששפת המקור שלהן היא אנגלית או המציגות סממנים בינלאומיים

מידת התאמת המסר נמוכה בדרך כלל. לעומת זאת, פרסומות ששפת המקור שלהן היא עברית ומתייחסות

למוצרים תלויי תרבות עוברות לרוב התאמה משמעותית לקהל היעד דובר הרוסית. במקרים מסוימים,

ובניגוד לפרסומות שמקורן מחו"ל, פרסומות שמציגות מאפיינים ישראליים בולטים כגון צה"ל או השסע

העדתי אינן משודרות כלל במדיה הרוסית או נעשה מאמץ להפוך את המאפיינים הישראליים המובהקים

לניטראליים יותר באמצעות תרגום לוגי.

לאור ממצאים אלה נבחנה השאלה אודות ביטוי מרכיבי הזהות השונים של העולים בפרסומות.

הניתוח שהתבצע על פי מודל תסריטי ההשתלבות של הורוביץ ( 2006 ) הראה כי תסריט ההטמעה מתקיים

אך ורק בפרסומות של גופים ממשלתיים, ציבוריים ושל ערוץ 9. תסריט ההתבדלות מתקיים בעיקר

בפרסומות למוצרים כגון מופעי תרבות מיובאים מרוסיה. תסריט הטראנס- לאומיות מתקיים בעיקר

בפרסומות הסמוכות לחג השנה האזרחית החדשה ומדגישות את הקשר התרבותי המשותף בין קהילות

יהודיות דוברות רוסית בעולם; ותסריט ההיברידיות מתקיים במספר פרסומות שמשקפות מגמות של

שילוב בין התרבות הרוסית לישראלית או באמצעות מוטיבים היברידיים המשולבים בפרסומת עצמה

באמצעות תרגום מילולי לוגי ועירוב בין שפות. עם זאת, ארבעת התסריטים גם יחד מייצגים רק חלק

מהפרסומות, בעוד שחלק גדול מהן נוטות להשתמש במוטיבים ויזואליים וטקסטואליים מערביים או

ניטראליים. הזהות האופיינית המשתקפת מהפרסומות היא של אדם גלובלי הנזכר בשורשיו בתקופת

החגים או בהקשרים תרבותיים.

================================================

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית  

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית  

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח. 

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת   לפחות 20 שקפים.   מצגת powerpoint   מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח 

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

 

טיילור, צ'. ( 2003 ). הפוליטיקה של ההכרה. בתוך א. נחתומי (עורך), רב-תרבותיות במבחן הישראליות (עמ'
52 ). ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש מאגנס. – 21
טרומפר-הכט, נ. ( 2005 ). רב-תרבותיות ורב- לשוניות בראי הנוף הלשוני בישראל: סיפורם של חמישה
. אזורים במטרופולין תל אביב (גרסה אלקטרונית). הד האולפן החדש, 88
יבדוסין, א., אמלוג, ע. ופז, ד. ( 2008 ). חגיגות ה"נובי גוד" בקרב עולי חבר המדינות. אנשים ישראל.
כניסה 25 בנובמבר 2009

 

 סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2018

 כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2017

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

avodot123@gmail.com

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר


avodot123@gmail.com

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©