חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית הגבלים עסקיים כי"ל, כימיקלים לישראל, הכרזת מונופול, ים המלח, דשנים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

24 עמודים

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודה אקדמית מספר 11662

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ברגמן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92


שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דיני ההגבלים העסקיים על כי"ל, כימיקלים לישראל?

 

תוכן עניינים

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

הגדרת ה"מונופולין"

מהו שוק מונופוליסטי?

מי יכול להיחשב מונופולין?

חלופה ראשונה

האם הסדר כזה הינו רצוי?

משפט משווה

ארה"ב ואירופה

חלופה שנייה

כיצד מודדים השפעה מכרעת בשוק?

חלופה שלישית

הכרזת המונופולין

הסמכות בארץ

משמעותה ותוקפה של ההכרזה

הערך של ההכרזה במישור הראייתי

אמצעי הפיקוח על בעל המונופולין

על ידי מי מתבצע הפיקוח?

כיצד הפכה כימיקלים לישראל מחברה ממשלתית רגילה למונופולין?

נמל אשדוד וההתייחסות אליו בדוח טרכטנברג

יישום החלטות וועדת טרכטנברג

סיכום

ביבליוגרפיה

 

בהתאם לסמכותו לפי סעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח– 1988, הכריז הממונה דרור שטורם על כימיקלים לישראל בע"מ ("כי"ל") כעל בעלת מונופולין בתחומים הבאים:

חומצה זרחתית, חומצה גפרתית, אמוניה, פוספטים, דשנים כימיים, ברום ותרכובותיו ואשלג.

 

 הכריז כדלקמן:

§ על כי"ל ומפעלי ים המלח כעל בעלות מונופולין בתחום האשלג.

§ על כי"ל ורותם כעל בעלות מונופולין בפוספטים וחומצה זרחתית.

§ על כי"ל ועל ברום כעל בעלות מונופולין בתחום הברום ותרכובותיו.

§ על כי"ל ועל דשנים כעל בעלות מונופולין בתחום האמוניה, החומצה הגופרתית, הדשנים הכימיים והדשן הזרחתי המוצק.

 

1. קבוצת כי"ל היא אשכול חברות (קונצרן), הכולל חברות הפועלות בישראל ובחו"ל בתחומי הדשנים, הכימיקלים והמטרולוגיה. מרכז הפעילות היצרני של הקבוצה הוא בישראל והוא מתבסס על ניצול אוצרות הטבע שבים המלח (אשלג, ברום ומינרלים אחרים) ובנגב (מרבצי סלע פוספט). מכל אלה מפיקה הקבוצה ומעבדת חומרים המשווקים ללקוחות ובחלקם אף משמשים ליצור מוצרי המשך נוספים על ידה.

2. פעילותה של קבוצת כי"ל מאופיינת, ככלל, בזרימת חומרי גלם ומוצרי ביניים בין חברות הקבוצה, כאשר חברה אחת מעבירה לרעותה חומר גלם, אשר מייצרת ממנו מוצר המשך, המשמש כמוצר סופי או מוצר ביניים בתעשיות המשך. במצב זה מיוחסת, מטבע הדברים, חשיבות לאכוונה הנעשית מלמעלה על ידי חברת האם שבקודקוד הקונצרן, המרכזת אצלה את הראייה הכוללת של הייצור והאספקה בכלל החברות שבאשכול.

3. רבות מהחברות שבבעלותה ובשליטתה של כי"ל, מוכרזות מזה שנים כבעלות מונופולין באספקת חומרי גלם שונים:

 (א). חברת מפעלי ים המלח (להלן: "מפעלי ים המלח") - חברת-בת בבעלות מלאה של כי"ל - מוכרזת כבעלת מונופולין באספקת אשלג.

 (ב). חברת ברום ים המלח (להלן: "ברום") - חברת-בת בבעלות מלאה של כי"ל- מוכרזת כבעלת מונופולין באספקת ברום ותרכובותיו.

 (ג). חברת רותם אמפרט נגב (להלן: "רותם") – חברת-בת בבעלות מלאה של כי"ל - מוכרזת כבעלת מונופולין באספקת פוספטים וחומצה זרחתית.

 (ד). חברת דשנים וחומרים כימיים (להלן: "דשנים") - חברת-בת בבעלות מלאה של כי"ל - מוכרזת כבעלת מונופולין באספקת אמוניה, חומצה גופרתית ודשנים כימיים.

חלק מהחומרים נשוא הכרזות המונופולין השונות מצוי תחת פיקוח מחירים.

 

4. כלל הוא בדיני התחרות, וכך אף לענין הכרזתו של אדם כבעל מונופולין, כי הבחינה התחרותית של מציאות עסקית ממקדת מבט בקונצרן כיחידה כלכלית מהותית אחת (single entity). חריג לכך יימצא במצב בו שתי חברות (שאינן אם ובת) פועלות כישויות כלכליות נפרדות, כל אחת על פי שיקוליה העצמאיים, שלא על פי הכוונה או תיאום מסחרי של התנהגותן, הנעשה על ידי חברת האם.

5. הוראת המונופולין שבחוק ההגבלים העסקיים – סעיף 26 – קובעת כי:

"(א) לענין חוק זה יראו כמונופולין ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל רכישתם, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם, בידיו של אדם אחד (להלן - בעל המונופולין). 

....

(ו) בסעיף זה, "אדם" - לרבות חברה ובנותיה, בנות של חברה אחת וכן אדם וחברה שהוא שולט בה."

בהתאם לכך, בנסיבות בהן בא בפני מערך פיקוח ההגבלים העסקיים אשכול חברות, בעלות מונופולין, שפעילותן בתחום התחרות מכוונת, מווסתת ומאורגנת מראש הקונצרן – חברת האם – יוכרזו החברות הבנות יחד עם חברת האם כבעלות מונופולין לפי החוק.

פעילותה של קבוצת כי"ל מאופיינת בזרימת חומרי גלם ומוצרי ביניים בין חברות הקבוצה, העוסקות לעתים באותם חומרים או מוצרים כאלה המשמשים בחברה אחות שלהן. במצב זה מיוחסת, מטבע הדברים, חשיבות לריכוז האספקה של מוצר מסויים בתוככי הקונצרן כולו, על החברות השונות בו, ולבחינת מוטת השליטה של הקונצרן כולו. בחינת התמונה בשלמותה אפשרית מנקודת מבטה של חברת האם שבראש הקונצרן, שכן רק מנקודת מבטה של זו תיפרש בפנינו יריעת האספקה כולה של הקונצרן במוצר נשוא המונופולין.

הכרזת המונופולין שבפני עוסקת במצב דברים זה.

לבחינת המונופולין מנקודת ראותה של חברת האם חשיבות בהיבט נוסף: האכוונה הנעשית מלמעלה על ידי החברה שבקודקוד הקונצרן, המרכזת אצלה את הראייה הכוללת של הייצור והאספקה בכלל החברות שבאשכול והיכולה לווסתם כרצונה.

6. כי"ל עברה במשך השנים שינויי בעלות וכן שינויים מבניים תוך-קונצרניים: במסגרת תהליך ההפרטה, עברה כי"ל לידיים פרטיות, ונפרדה בכך ממעמדה כחברה ממשלתית (מעמד שהיה נתון לה עד אמצע שנות התשעים). נוסף על כך, ביצעה כי"ל פעולות רה-ארגון פנימיות בתוך הקבוצה, תוך שקילת אינטרסים עסקיים בראייה כלל קונצרנית.

7. כך, במסגרת רה-ארגון שערכה קבוצת כי"ל , יוחד כל ייצורו של דשן זרחתי בידי חברה בת של כי"ל – רותם; וכל שיווקו של הדשן הזרחתי רוכז בידי חברה בת אחרת של כי"ל – דשנים. כל זאת להבדיל מהמצב ששרר קודם לכן, כאשר שתי החברות האמורות עסקו במקביל, כל אחת, בייצור ובשיווק.

8. בנוסף לכך, ולפי החלטת הנהלתה של כי"ל למזג את פעילותה בתחום הדשנים, אוחדה במהלך פעילותן של החברות רותם ומפעלי ים המלח. בשיחות שקיימו אנשי רשות ההגבלים העסקיים עם נציגי כי"ל, התברר כי מיזוגים ושינויים ארגוניים פנימיים נוספים (כגון אלה הנזכרים), נבחנים מזה זמן בהנהלת כי"ל וכי ייתכנו מהלכים נוספים דומים.

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

א. סורוקר " ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים" המשפט 15(1) 357  
מפעלי ים המלח בע"מ – הכרזה בדבר קיום מונופולין בתחום האשלג לחקלאות ולתעשיה (י"פ 3720, 549).

אתר כימיקלים לישראל  www.icl-group.co.il

 

Adi Eyal "Antitrust Abuse: Which Power is Curtailed?", in Abuse of Power in Competition Law (Nihoul and Takahashi, eds., 2016)

===============

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©