חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית בנושא גן עדן, גהינום,לאחר המוות,שכר ועונש,פירוש אלדבי, הרמב"ם לסיפור גן-העדן,פרי עץ הדעת,ספר בראשית


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

26 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10804

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת במכללה האקדמית תלפיות אצל ד"ר שאול 

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  88

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא  3

סיפור עץ הדעת לפי הרמב"ם, ותפיסת ה"ידיעה" במשנת הרמב"ם   4

האמונה וגן העדן 5

תפיסת החיים והמוות  8

גן העדן כמציאות שאינה טבעית  8

הכניסה לעולם הבא: לגן העדן/ לגהינום   11

מושג גן העדן  12

תירוצו של הרמב"ם לקושיה כי אין העונש והשכר לגוף  13

האנטגוניסט של גן העדן - הגיהנום   16

סיכום   20

ביבליוגרפיה  22

נספח. 25

חטא גן העדן הטקסט המקראי 25

 

לפי המיינסטרים הפרשני וגם לפי הרמב"ם[1] גן העדן היה אתר טבע מרהיב ויפה שהכל בו היה "מושלם". גן העדן מוקם באיזור שנקרא "עדן" בכיוון קדם (מזרח). האתר היה משופע בצמחיה פוריה ובאילנות גבוהים מניבי פרי. ממש אואזיס עלי אדמות. התיאור של גן עדן הוא אגדתי וניתן לקרוא מבין השורות בכתבי הרמב"ם שהרמב"ם ניסה לתת פרשנות רוחנית לגן העדן כקונספט ופחות התמקד בדקויות של העלילה בספר בראשית אלא ברעיון של החטא הקדמון ובשאלות של אבחנה בין טוב לרע בדילמה האנושית הנצחית.

וכך מתואר בספר בראשית ב' פסוק ח' ואילך:

"וַיִּטַּע ה' אֱלֹהִים גַּן-בְּעֵדֶן מִקֶּדֶם וַיָּשֶׂם שָׁם אֶת-הָאָדָם אֲשֶׁר יָצָר. ט וַיַּצְמַח ה' אֱלֹהִים מִן-הָאֲדָמָה כָּל-עֵץ נֶחְמָד לְמַרְאֶה וְטוֹב לְמַאֲכָל וְעֵץ הַחַיִּים בְּתוֹךְ הַגָּן וְעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע."

 


גן העדן כמציאות שאינה טבעית והאדם אשר נברא במרחב המציאות הטבעית רק הובא לגן עדן לשם חינוכו והכנתו לקראת שובו אל המציאות. המעבר מגן העדן אל המציאות אינו עונש אלא שליחות, כפי שנאמר " וישלחהו... לעבוד את האדמה". כך רואה הרב ברלין (תרצ"ז: 32) את המעבר מגן העדן אל מציאות העמל והעבודה, משום כך גם המוות והפרידה מהעולם אינם קשורים לשכר ועונש אלא לסדר העולם כפי שהוא. השכר והעונש הינם רק פועל יוצא של תקופת החיים והזכויות והחובות שצבר אדם בימי חייו. כאשר אכל האדם מן התפוח עליו אמר הה': " ביום אכלך ממנו מות תמות", הרי לא היתה כוונה שימות מייד אלא מפרשים זאת שתהיה בן מוות[1] וכן, לו היה מת מייד כאילו הפרי מורעל, הרי היה נקרא העץ 'עץ מוות'[2], אך לעומת זאת נפקחו עיניהם, גם של האישה שקיבלה מן הנחש, וגם של האדם שקיבל מחוה (ברזל, תשמ"ב, 103-106; מיליקובסקי, תשמ"ו: 311; מרזל, תשמ"ד: 352-353)

 

מרזל (שם) מביא אופציות פרשניות נוספות למילים 'מות תמות' וביניהן שהיתה זו רק אזהרה אשר נועדה להרתיע ולמנוע מאכילה, משום שלאחר האכילה האזהרה חסרת משמעות, כיוון שאלוהים פועל בהתאם למצב החדש שנוצר בעקבותיה[3] ומכאן שמתכוון לבחירה החופשית, ופירוש נוסף גורס כי לאחר שהאל ראה את תנאי הפיתוי בהם הועמד האדם שינה את עונשו[4] ומכאן שאין גוזרים על הציבור גזרות שאינו יכול לעמוד בו. ופרשן בשם אייספלד מציע פירוש כי האדם טען לאי הבנת המושג 'מות תמות' במלואו ואלוהים המתיק את עונשו ושד"ל רואה זאת כמשמעו כפי שנאמר (בראשית פרק ב', כ"ה) "מעפר אתה ואל עפר תשוב" וכשחטא היה דינו למות מייד, אלא שהוקל עונשו ולא מת מייד מפני שלא חטא מרוע ליבו. מרזל (שם) מסיק מהפירושים השונים כי המפתח להבנת המושג 'מות תמות' נעוץ בהבנת המושג 'עץ הדעת, טוב ורע'. [5]

 

מביא מרזל (שם) הנאמר במשנת הזוהר: "מתוך שהוא יונק משתי קצוות הוא יודע אותן כמי שיונק מתוק ומר"[6] וכן את בובר[7] המסביר כי מדובר בהכרה מספקת של הניגודיות החבויה בבריאה, הכרה מספקת של הניגודיות שבכל הוויה בעולם הזה ובוכנן טוען כי ידיעת הטוב והרע הינה ידיעת כל דבר, כללית, לטוב ולרע תוך כושר שיפוט העצמי ומכאן אנו יכולים ללמוד גם בדבר הבחירה החופשית. [8]

 

לפי הרמב"ם האדם נוהג על פי הבנתו ובחייו עושה את הטוב והרע על פי בחירתו. לאחר המוות מגיעה עת הגמול מתוך הנחה בסיסית שקיימת השגחה פרטית וזו נקודת המוצא של אלדבי בנתיב התשיעי ומפרשו שלא מדובר על פעולות האדם בעולם הזה אלא בגלל שסמכה התורה על השכל הישר שיורה על הטוב והרע והוא השכל וההכרה שאותו הזכרתי כבר בהקדמה שלא די להיות חסיד אלא צריך להיות חכם ולעשות דברים מתוך כוונה והבנה על פי מה שהשכל מורה. [9]

 

חיים ויטל מציין (שערי קדושה, שער א'), כי צריך האדם להיות מודע לאפסותו בעולם הזה ומכאן שצריך לדאוג לחיים מוסריים בחיי העולם הזה במגמה לזכות בחיי העולם הבא. אלדבי מציין את הרמב"ן אשר טען כי הכריתות הנזכרים בתורה בנפש הוא בטחון גדול לקיום הנפש אחר המיתה ובמתן השכר בעולם הנשמות, כפי שאומר רבי יעקב (אבות ז', ט"ז) "העולם הזה דומה לפרוזדור לפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין", דבר נוסף שטען (שם: ז, י"ז) "יפה שעה אחת בתשובה ובמעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא" והוא אף מסביר מדוע, משום ש"יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה" ובמקביל לכך אומר אלדבי (עמ' שעב-שעג) כי ראוי לו לצדיק לאבד מגופו ולסבול כל חייו ביסורי איוב מאשר יענש בנפשו להיות נדון בעולם הנשמות ביסורי גיהנום או אפילו ראוי לו לסבול בעולם הזה ככל שיסבול ובלבד שלא יגרע החטא מהמעלה הגבוהה ביותר בעולם הנשמות "ודווקא בזיו העליון ועולם הבא..." וכן יש טעם נוסף ליסורי הצדיקים שהוא ניקוי הנשמה ההיא אשר ניתנת בגוף ההוא ויתייסר גם אם הוא צדיק.

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 משה הלברטל, הרמב"ם, מרכז זלמן שזר

אלדבי, מאיר., (תשי"ט), 'ספר שבילי אמונה', ירושלים. שפז-שפח

הרוי ז' הרמב"ם ושפינוזה על ידיעת טוב ורע,עיון כח  ע' 167-185

 

Joel E. Kramer, "Moses Maimonides: An Intellectual Portrait," p. 47 note 1. In Kenneth Seeskin, ed. . The Cambridge Companion to Maimonides

 

==========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

ניתן לשלם ב- פאי פאל/מזומן/אשראי/העברה בנקאית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

 

מילות חיפוש: עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית עבודה אקדמית גן עדן, עבודה אקדמית גהינום, עבודה אקדמית לאחר המוות, עבודה אקדמית  שכר ועונש,עבודה אקדמית אלדבי, עבודה אקדמית הרמבם , עבודה אקדמית גן-העדן, עבודה אקדמית  פרי עץ הדעת, עבודה אקדמית ספר בראשית


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©