חפש

קטגוריות

סמינריון זכויות יוצרים ספרים אלקטורניים, e-books אי בוקס, קנין רוחני ספרות מקוונת


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

59 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 10437

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש פברואר בשנת הלימודים הקודמת באונ' חיפה, אצל ד"ר בירנהק

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 89

 

חוק זכויות יוצרים האנגלי מ- 1988 לא שינה את מהות החוק האנגלי מ- 1911 שנקלט בישראל,

בנוגע להתייחסות לחופש החוזים בין מו"ל לסופר. למרות חופש ההתקשרות ובשל האופי
המונופוליסטי והמיוחד של דיני זכויות יוצרים, הפסיקה האנגלית, שנקלטה בישראל, עסקה
בשאלת ההשפעה הבלתי הוגנת והגבלת חופש העיסוק בכריתת הסכמי הוצאה לאור של ספרות או
מוסיקה.
בהסכמי הוצאה לאור בד"כ היוצר מעביר את זכויותיו למו"ל וביהמ"ש מתבקש לקבוע האם יש
מקום להשבת הזכויות לסופר.
1. השפעה בלתי הוגנת -149 מצב של השפעה בלתי הוגנת יכול שיחול כאשר אחד הצדדים להסכם
(בד"כ המו"ל) עושה שימוש, אף אם לא במודע, ביתרון הפסיכולוגי שיש לו על הצד השני ומשכנע
אותו להיכנס להסכם שאינו לטובת הצד השני. מצב זה של יתרון פסיכולוגי יכול שיהיה מפורש או
מסתבר מתוך יחסי האמון בין הצדדים. ביהמ"ש יקבע שבין הצדדים להסכם ההוצאה לאור יש
יחסים בלתי מאוזנים עד כדי השפעה בלתי הוגנת, בהתקיים התנאים המצטברים כדלקמן:-
א. בין הצדדים יש יחסי אמון- כאשר הצד "החזק" – המו"ל פועל בתפקיד של יועץ לצד
"החלש"- הסופר, כאשר המו"ל מנהל ושולט בענייניו הכספיים של הסופר וכן עוסק גם
בסיפוק צרכיו היומיומיים, והמו"ל מנצל שליטה זו כדי להשפיע על הסופר לבצע העברה
. של זכויות יוצרים ביצירה 150
ב. העברת זכויות יוצרים הרעה את מצבו של הצד החלש -151 לאחר שאופיינו יחסי אמון בין
הצדדים, הטוען להשפעה בלתי הוגנת נדרש להוכיח שהעברת זכויות יוצרים בעקבות
ההשפעה הבלתי הוגנת היא לרעתו של הסופר, למשל- הזכויות הועברו במתנה, ישנם בחוזה
סעיפים שהצד החלש לא יוכל לעמד בהם ואז הצד החזק יוכל לקבל העברת הזכויות, לא
149 פרזנטי כרך ג' עמ' 84-87
Goldsworthy v. Rickell [1987] 1 A11.E.R. 853 150
151 פרזנטי כרך ג' עמ' 85-86
55
הובטחה תמורה נאותה, ההעברה אינה כדאית מבחינה כלכלית ועוד- הכל לפי נסיבות
העניין.
ג. לאחר שהוכחו יחסי אמון והוכח שההסכם היה לרעת הצד החלש, נטל הראיה עובר לצד
החזק לשכנע מדוע אין לבטל את הסכם ההעברה בגין השפעה לא הוגנת.
2. הגבלת חופש העיסוק 152 – הסכם יפורש כנוגד את חופש העיסוק כאשר הצד החזק- המו"ל
מגביל את חופש ההתקשרות העתידית של הסופר עם צדדים שלישיים שאינם צד להסכם
ההוצאה לאור. הסכם כזה יאכף רק אם יש בו הגיון לגבי מצבו של הצד החלש 153 . ההסכם יפסל
בשל הגבלת חופש העיסוק כאשר: תקופת הרשיון ארוכה מידי, סעיף שיפוי של הסופר את המו"ל
במקרה של תביעה נגדם על הפרת זכויות (בדומה לפס"ד צ'ק פוינט- להפנות) זכות העברה של
זכויות המו"ל בלי הסכמה של היוצר – ניצול השפעה לא הוגנת וכו'.
אנגליה
סעיף 8 לחוק זכויות יוצרים האנגלי משנת 1988 מעניק למו"ל זכות עצמאית לשלוט על השכפול
של הספר. הזכות היא לשלוט על ביצוע שכפולים של סדר דפוס של מהדורה שפורסמה. תקופת
הזכות היא למשך 25 שנה מיום הפרסום הראשון של המהדורה, ללא קשר לזכויות יוצרים
שקיימת או שאינה קיימת ביצירה הספרותית. הזכות אינה חלה על מהדורה שפורסמה אם היא
שכפול של מהדורה קיימת.
פס"ד ישראליים
מתן זכויות יוצרים פירושה מתן מעין מונופול על משא הזכות. אמנם אין מדובר במונופול מושלם
כמו פטנט או מדגם אך במרבית המקרים בפועל, הכרה בזכויות יוצרים מגיעה לתוצאה קרובה
. מאוד לכך 154
הדרישה למקוריות 155 נשמטה מהתרגום הרשמי העברי של החוק, אך היא מופיעה בסעיף 1 של
הנוסח האנגלי של החוק, שהוא הנוסח הקובע. הגנת זכויות יוצרים אינה ניתנת עבור רעיון מופשט
אלא עבור ביטויו המוחשי של רעיון. ביטוי זה צריך שיהיה מקורי, אך הפירוש שניתן למושג
"מקורי" הן בפסיקה האנגלית והן בפסיקה האמריקנית איינו המושג המקובל של חדשני, אין
היצירה צריכה להיות ביטוי של מחשב או של המצאה מקורית, כל שנדרש הוא שהיצירה לא תהיה
מועתקת מיצירה אחרת אלא שמקורה יהיה ביוצר עצמו.יחד עם זאת, הלכה פסוקה היא באנגליה
כי היצירה צריכה להיות פרי מאמץ, כשרון והשקעה של המחבר, שיקנו לה אופי שונה משל
החומרים מהם עוצבה.
זכות היוצרים מוגנת מפני החיקוי וההעתקה, בגלוי או תחת מסווה,היא איננה מעניקה מונופולין
כלליים, שמשמעותם או תוצאת ם היא המניעה הכללית של יצירה מקבילה, העלולה להיחשב
להפרת הזכות בשל הדמיון או הזהות המקוריים והבלתי מודעים המתגלים לאחר מעשה. אם
הוכח כי אדם יצר יצירה באופן בלתי תלוי, כפרי רוחו שלו וללא קשר כלשהו ליצירה אחרת
שקדמה לה, אין המחבר הראשון זכאי לכל סעד נגד היוצר השני. כלומר, ההגנה המוענקת
152 פרזנטי כרך ג' עמ' 87-90
Schroeder Music Publishing CO LTD v. Macaulay [1974] 3 E.R. 616 153
154 אינטרלגו עמ' 156
347 (יש שם פירוט על פס"ד אנגליים וארה"ב) ,340 ( 155 ע"א 360/83 סטרוסקי בע"מ נ' גלידת ויטמן בע"מ, פ"ד מ( 3
56
ליצירות מוגנות היא יחסית ואינה מוחלטת ועיקרה במניעת החיקוי או ההעתקה של הקיים, בין
. הגלוי ובין המסווה 156
המוציא לאור (האם להכניס- אם כן, ביחסים בין הסופר למו"ל)
publishing - ברוב שיטות המשפט, וכך גם בישראל, המוציא לאור לא נחשב ליוצר וזכויותיו
אינן עצמאיות כי אם תלויות בזכויות הסופר שאת ספרו הוא מוציא 157 . למרות ניגודי rights
האינטרסים שיש בין המו"ל לסופר הם חולקים אינטרס משותף והוא ההגנה על האינטרסים
הכלכליים של היצירה. המו"ל תפקידו להפוך את היצירה הספרותית לנכס כלכלי- הוא משקיע
ביצירה מכספו, עורך אותה, דואג להפצתה בציבור ומפרסם את המחבר. מעמדו של המו"ל נמצא
בסכנה מתמדת מצד הסופר. הסופר, שהינו בעל זכויות יוצרים ביצירה הוא בעל הזכות הבלעדית
לפרסם את היצירה ולהפיצה (להפנות לסעיף המתאים מחוק זכויות יוצרים). המו"ל המסורתי
היה מקבל מהסופר זכות להפצת היצירה המוגבלת מבחינת זמן, מקום גיאוגרפי ושפה. המו"ל
האלקטרוני אינו מוגבל עוד בהגבלות כאלה- אמנם בד"כ הסופר מעביר לו זכות הפצה ייחודית
מוגבלת בזמן, אולם ההגבלה הטריטוריאלית נעלמה שכן האינטרנט מצוי בכל מקום. המו"ל
חולק עם הסופר סיכונים של העתק לא חוקית של הספר, סיכונים כלכליים של פרסום, וסיכוני
השיווק. עם זאת, תרומתו של המו"ל מוגנת רק מבחינת התוספת שלו ליצירה המקורית ותו לא.
למו"ל אין זכות תביעה בגין זכויות יוצרים נגד צד ג', אין לו זכויות קנייניות נגד עותקים לא
מורשים של היצירה, והמו"ל יכול להגן על זכויותיו ביצירה רק אם הסופר משתף עמו פעולה
ומסכים לתביעתו.
למו"ל יש שני אינטרסים משמעותיים 158 : א. הגנה על השקעתו הכלכלית והיצירתית בספר מפני
העתקה בלתי חוקית. ב. הגנה על חלקו של המו"ל בזכות הבלעדית של הסופר להרשות שכפול
הספר, פרסומו והפצתו לציבור- כלומר,ההגנה על זכות הפרסום וההפצה. זכותו של המו"ל נתפסת
ברוב שיטות המשפט כזכות הפרסום וההפצה הראשונים של הספר לציבור בטריטוריה מוגבלת.
יש דרישה להכרה בזכות ייחודית של המו"ל בספר- ובכך למעשה מתן הכרה שלמו"ל יש
אינטרסים משמעותיים בספר- ולכן יש לתמרץ אותו ליצור. לדעתי, יש להעניק זכויות יוצרים
למו"ל, וזו אכן מוענקת, רק ביצירות של ליקוט (קומפילציה) שם תרומת המו"ל הינה מרכזית
ומכרעת ביותר לעצם היצירה, כיוון שהמו"ל משקיע חשיבה, מאמץ, כשרון, ידע ומשאבים
כלכליים באיסוף החומר, עריכתו וסידורו. כיום נהנה המו"ל מזכות במאגרי מידע ובליקוטים
(כמו אנציקלופדיות) על תרומתו ליצירה. אולם, שעה שמדובר בספר מודפס, לא כל שכן
אלקטרוני, תרומת היצירתית של המו"ל מצטמצמת מאוד ומסתכמת בעריכת החומר הכתוב
ובכריכת הספר

 

מהפיכה של ממש התחוללה בשוק הספרות בכללותה ובשוק הספרות האלקטרונית בפרט עם

כיום ניתן לומר בפה מלא שבצד שוק .”Ridding the Bullet" יציאת ספרו של סטיפן קינג

הספרות המודפסת קיים שוק ספרות אלקטרונית. לדעתי, לאור היתרונות המשמעותיים של

ספרים אלקטרוניים, שהצגתי, שוק הספרות האלקטרונית ילך ויגדל עם השנים ויתפוס נתח

משמעותי ביותר בעולם הספרות בכלל. עם זאת, אינני סבורה שהספרים האלקטרוניים יחליפו את

הספרים המודפסים אלא יהוו שוק מקביל. מבחינת זכויות יוצרים, חוק זכות יוצרים מעניק הגנה

לספר אלקטרוני בדיוק כמו לספר מודפס, אם כי החוק אינו מטפל בהפרות זכויות יוצרים

באינטרנט ודרושים שינויים בחקיקה כדי להתאים את המצב המשפטי למציאות ולבעיות

המיוחדות שמתעוררות באינטרנט בכלל ובספרות האלקטרונית בפרט.

בסמינריון בדקתי את המצב בשדה הספרות האלקטרונית ובמצב כפי שראוי שהוא יהיה מבחינת

שלושת השחקנים המרכזיים בענף: הסופר, המו"ל והקורא. ראינו כי מנקודת מבטם של שלושת

השחקנים לספרות האלקטרונית יש יתרונות משמעותיים : מבחינת הסופר– ספרו זמין ברשת

בכל רגע ובכל מקום בעולם ללא עלויות נוספות, הוא נהנה מתמלוגים גבוהים יותר והוא אינו תלוי

עוד במו"ל, אלא בידיו היכולת לקבוע מה יהיה אורכה של שרשרת ההפצה ומהם האמצעים

הטובים והיעילים ביותר במקרה שלו. הקוראים - יכולים לקרוא את הספר האלקטרוני בכל עת

ולשאתו לכל מקום, החיפוש בספר נוח, יעיל ופשוט ולרוב, עלויות רכישת הספר האלקטרוני

נמוכות בהרבה (לעיתים אין עלות כלל) מעלויות רכישת ספר מוחשי. המוציא לאור - מטפל ונזקק

לגורמי ביניים מועטים יותר מאשר בהפצת ספר מוחשי, לכן הוצאותיו לכל אורך הליך ההפצה

נמוכות יותר והסיכון הכלכלי שהוא נוטל על עצמו קטן יותר.

בחינת המודלים העסקיים השונים של הוצאה לספר של ספר אלקטרוני הביא אותי למסקנה כי

דיני זכויות יוצרים עברו שינוי מבחינת שני מישורים של מערכות היחסים בין השחקנים בתחום:

ראשית, חל שינוי עמוק ומשמעותי במערכת היחסים בין הסופרים לבין המו"לים. מחד, התחזק

כוחם של הסופרים במערכת היחסים. הסופרים אינם תלויים עוד באופן מוחלט במו"לים שיוציאו

לאור את ספרם, אלא סופרים יכולים להיות המו"לים של עצמם וכוחם במערכת היחסים התחזק.

מעבר לזאת, לאור פס"ד טסיני ניתן לומר כי הסופר יכול וראוי שינהל מו"מ כפול ונפרד בנוגע

לזכויות היוצרים שלו בספר המודפס ובנוגע לזכויות היוצרים שלו בספר האלקטרוני, ובכך יש

בידי הסופר כוח רב ביותר בניהול מו"מ עם המו"ל. מאידך, תעשיית ההוצאה לאור איבדה מכוחה

הרב- שרשרת הפצת הספר האלקטרוני הינה קצרה (לעומת הפצת ספר מודפס), אין עוד צורך

במו"לים כדי שישקיעו כספים רבים בספר כדי להוציאו לאור. מעבר לזאת, החלה התפתחות

מהירה של ענף הוצאה לאור אלקטרונית שמאיים להחליש את כוחה של ההוצאה לאור

המסורתית- שכן יתכן מצב שמו"ל מסורתי יחזיק בזכויות יוצרים בגרסה המודפסת של הספר, בו

בזמן שמו"ל אלקטרוני יחזיק בזכויות היוצרים האלקטרוניות של הספר. ככל הנראה, תתפתח

תחרות בין שני שווקי ההוצאה לאור- מחד, שוק הספרות המודפסת ומאידך שוק הספרים

האלקטרוניים, דבר שיתרום רבות להתפתחות שני השווקים ויביא להתפתחות אלקטרונית

מואצת בנוגע לספרים האלקטרוניים. לאור השינויים הללו במערכת היחסים בין המו"ל לסופר

בעולם הספרות האלקטרונית, אני סבורה שיש מקום לשינוי משמעותי בחוזי ההוצאה לאור

הסטנדרטיים המסורתיים, כך שיתאימו לעידן האינטרנט והספרות האלקטרונית. בחנתי לעומק

את החוזים והצעתי שינויים בסעיפים רבים בהם, בין היתר: ניהול מו"מ נפרד על זכויות בספר

האלקטרוני להבדיל מהזכויות בספר המודפס, התאמת סעיף החזרת הזכויות ביצירה לסופר

לטכנולוגיה של "הדפסה-לפי-דרישה" כך שהמונח "אזל" יקבל את המשמעות המתאימה

למציאות, העלאת תשלום התמלוגים לסופר עם התקצרות שרשרת הפצת הספר האלקטרוני

והוזלת עלויות ההוצאה לאור, ביטול סעיף הרזרבה כנגד החזרות של ספרים ועוד.

לסיכום נקודה זו, אני סבורה כי לסופר עמדת מיקוח חזקה יותר מבעבר נוכח כפילות זכויות

היוצרים שבידיו (ביצירה המודפס והאלקטרונית) ולאור השינויים שחלו בהליך ההפצה, בתלותו

של הסופר במו"ל ובמאפיינים המיוחדים של ספר אלקטרוני. כל אלה מביאים אותי למסקנה כי

ראוי שהסופרים יבינו את שינוי מעמדם ביחסיהם עם המו"לים וידעו כי ביכולתם לדרוש ולקבל

תנאים משופרים מאלה הנהוגים כיום. כך, הסופרים ייהנו מקבלת תשלום מלא עבור עמלם ועבור

מגוון הזכויות – בגרסה המודפסת כמו גם האלקטרונית של ספרם, ובכך ייהנו מתמריצים ליצור

ברמה המרבית העונה על צרכי השעה ועל צרכי השוק החדש שנוצר.

שנית, חל שינוי במערכת היחסים בין הסופרים והמו"לים מחד לבין הקוראים מאידך. הסביבה

הדיגיטלית יצרה, כאמור, חשש עמוק בלב המו"לים והסופרים מהפרת זכויות היוצרים שלהם

ביצירות, עקב הקלות הרבה שבה הפרות אלה מתבצעות ברשת. דאגה זו יצרה מצב שבו בעלי

זכויות היוצרים בספרים (המו"לים ו/או הסופרים) מבקשים להגן על זכויותיהם. בחנתי את שתי

הגישות העיקריות להגנת זכויות היוצרים: א. מודל ההגבלות הטכנולוגיות והחוזיות – המאמץ

הגבלות נוקשות של שימושים ביצירה וקובע הסדרים משפטיים שמטפלים בהפרות זכויות יוצרים

ובפיצוח ההגבלות הטכנולוגיות. במודל זה מניתי מספר אמצעים טכנולוגיים: הצפנה וחוק

האמריקאי, שערים אלקטרוניים, מתקני קריאת הספרים האלקטרוניים ועוד, וכן DMCA

הגבלות חוזיות. ב. מודל הספרות המסורתית – אימוץ המודל הקיים בנוגע לספרים מודפסים

(לרבות חמש הזכויות הייחודיות הניתנות לסופר, ההפרות והפטורים שבחוק זכות יוצרים) תוך

עריכת שינויים המתחייבים והתאמת חוק זכות יוצרים לסביבה האלקטרונית.

 

חוק זכויות יוצרים האנגלי מ- 1988 לא שינה את מהות החוק האנגלי מ- 1911 שנקלט בישראל,

בנוגע להתייחסות לחופש החוזים בין מו"ל לסופר. למרות חופש ההתקשרות ובשל האופי

המונופוליסטי והמיוחד של דיני זכויות יוצרים, הפסיקה האנגלית, שנקלטה בישראל, עסקה

בשאלת ההשפעה הבלתי הוגנת והגבלת חופש העיסוק בכריתת הסכמי הוצאה לאור של ספרות או

מוסיקה.

בהסכמי הוצאה לאור בד"כ היוצר מעביר את זכויותיו למו"ל וביהמ"ש מתבקש לקבוע האם יש

מקום להשבת הזכויות לסופר.

1. השפעה בלתי הוגנת -149 מצב של השפעה בלתי הוגנת יכול שיחול כאשר אחד הצדדים להסכם

(בד"כ המו"ל) עושה שימוש, אף אם לא במודע, ביתרון הפסיכולוגי שיש לו על הצד השני ומשכנע

אותו להיכנס להסכם שאינו לטובת הצד השני. מצב זה של יתרון פסיכולוגי יכול שיהיה מפורש או

מסתבר מתוך יחסי האמון בין הצדדים. ביהמ"ש יקבע שבין הצדדים להסכם ההוצאה לאור יש

יחסים בלתי מאוזנים עד כדי השפעה בלתי הוגנת, בהתקיים התנאים המצטברים כדלקמן:-

א. בין הצדדים יש יחסי אמון- כאשר הצד "החזק" – המו"ל פועל בתפקיד של יועץ לצד

"החלש"- הסופר, כאשר המו"ל מנהל ושולט בענייניו הכספיים של הסופר וכן עוסק גם

בסיפוק צרכיו היומיומיים, והמו"ל מנצל שליטה זו כדי להשפיע על הסופר לבצע העברה

. של זכויות יוצרים ביצירה 150

ב. העברת זכויות יוצרים הרעה את מצבו של הצד החלש -151 לאחר שאופיינו יחסי אמון בין

הצדדים, הטוען להשפעה בלתי הוגנת נדרש להוכיח שהעברת זכויות יוצרים בעקבות

ההשפעה הבלתי הוגנת היא לרעתו של הסופר, למשל- הזכויות הועברו במתנה, ישנם בחוזה

סעיפים שהצד החלש לא יוכל לעמד בהם ואז הצד החזק יוכל לקבל העברת הזכויות, לא

הובטחה תמורה נאותה, ההעברה אינה כדאית מבחינה כלכלית ועוד- הכל לפי נסיבות

העניין.

ג. לאחר שהוכחו יחסי אמון והוכח שההסכם היה לרעת הצד החלש, נטל הראיה עובר לצד

החזק לשכנע מדוע אין לבטל את הסכם ההעברה בגין השפעה לא הוגנת.

2. הגבלת חופש העיסוק 152 – הסכם יפורש כנוגד את חופש העיסוק כאשר הצד החזק- המו"ל

מגביל את חופש ההתקשרות העתידית של הסופר עם צדדים שלישיים שאינם צד להסכם

ההוצאה לאור. הסכם כזה יאכף רק אם יש בו הגיון לגבי מצבו של הצד החלש 153 . ההסכם יפסל

בשל הגבלת חופש העיסוק כאשר: תקופת הרשיון ארוכה מידי, סעיף שיפוי של הסופר את המו"ל

במקרה של תביעה נגדם על הפרת זכויות (בדומה לפס"ד צ'ק פוינט- להפנות) זכות העברה של

זכויות המו"ל בלי הסכמה של היוצר – ניצול השפעה לא הוגנת וכו'.

אנגליה

סעיף 8 לחוק זכויות יוצרים האנגלי משנת 1988 מעניק למו"ל זכות עצמאית לשלוט על השכפול

של הספר. הזכות היא לשלוט על ביצוע שכפולים של סדר דפוס של מהדורה שפורסמה. תקופת

הזכות היא למשך 25 שנה מיום הפרסום הראשון של המהדורה, ללא קשר לזכויות יוצרים

שקיימת או שאינה קיימת ביצירה הספרותית. הזכות אינה חלה על מהדורה שפורסמה אם היא

שכפול של מהדורה קיימת.

פס"ד ישראליים

מתן זכויות יוצרים פירושה מתן מעין מונופול על משא הזכות. אמנם אין מדובר במונופול מושלם

כמו פטנט או מדגם אך במרבית המקרים בפועל, הכרה בזכויות יוצרים מגיעה לתוצאה קרובה

. מאוד לכך 154

הדרישה למקוריות 155 נשמטה מהתרגום הרשמי העברי של החוק, אך היא מופיעה בסעיף 1 של

הנוסח האנגלי של החוק, שהוא הנוסח הקובע. הגנת זכויות יוצרים אינה ניתנת עבור רעיון מופשט

אלא עבור ביטויו המוחשי של רעיון. ביטוי זה צריך שיהיה מקורי, אך הפירוש שניתן למושג

"מקורי" הן בפסיקה האנגלית והן בפסיקה האמריקנית איינו המושג המקובל של חדשני, אין

היצירה צריכה להיות ביטוי של מחשב או של המצאה מקורית, כל שנדרש הוא שהיצירה לא תהיה

מועתקת מיצירה אחרת אלא שמקורה יהיה ביוצר עצמו.יחד עם זאת, הלכה פסוקה היא באנגליה

כי היצירה צריכה להיות פרי מאמץ, כשרון והשקעה של המחבר, שיקנו לה אופי שונה משל

החומרים מהם עוצבה.

זכות היוצרים מוגנת מפני החיקוי וההעתקה, בגלוי או תחת מסווה,היא איננה מעניקה מונופולין

כלליים, שמשמעותם או תוצאת ם היא המניעה הכללית של יצירה מקבילה, העלולה להיחשב

להפרת הזכות בשל הדמיון או הזהות המקוריים והבלתי מודעים המתגלים לאחר מעשה. אם

הוכח כי אדם יצר יצירה באופן בלתי תלוי, כפרי רוחו שלו וללא קשר כלשהו ליצירה אחרת

שקדמה לה, אין המחבר הראשון זכאי לכל סעד נגד היוצר השני. כלומר, ההגנה המוענקת

ליצירות מוגנות היא יחסית ואינה מוחלטת ועיקרה במניעת החיקוי או ההעתקה של הקיים, בין

. הגלוי ובין המסווה

המוציא לאור (האם להכניס- אם כן, ביחסים בין הסופר למו"ל)

publishing - ברוב שיטות המשפט, וכך גם בישראל, המוציא לאור לא נחשב ליוצר וזכויותיו

אינן עצמאיות כי אם תלויות בזכויות הסופר שאת ספרו הוא מוציא 157 . למרות ניגודי rights

האינטרסים שיש בין המו"ל לסופר הם חולקים אינטרס משותף והוא ההגנה על האינטרסים

הכלכליים של היצירה. המו"ל תפקידו להפוך את היצירה הספרותית לנכס כלכלי- הוא משקיע

ביצירה מכספו, עורך אותה, דואג להפצתה בציבור ומפרסם את המחבר. מעמדו של המו"ל נמצא

בסכנה מתמדת מצד הסופר. הסופר, שהינו בעל זכויות יוצרים ביצירה הוא בעל הזכות הבלעדית

לפרסם את היצירה ולהפיצה (להפנות לסעיף המתאים מחוק זכויות יוצרים). המו"ל המסורתי

היה מקבל מהסופר זכות להפצת היצירה המוגבלת מבחינת זמן, מקום גיאוגרפי ושפה. המו"ל

האלקטרוני אינו מוגבל עוד בהגבלות כאלה- אמנם בד"כ הסופר מעביר לו זכות הפצה ייחודית

מוגבלת בזמן, אולם ההגבלה הטריטוריאלית נעלמה שכן האינטרנט מצוי בכל מקום. המו"ל

חולק עם הסופר סיכונים של העתק לא חוקית של הספר, סיכונים כלכליים של פרסום, וסיכוני

השיווק. עם זאת, תרומתו של המו"ל מוגנת רק מבחינת התוספת שלו ליצירה המקורית ותו לא.

למו"ל אין זכות תביעה בגין זכויות יוצרים נגד צד ג', אין לו זכויות קנייניות נגד עותקים לא

מורשים של היצירה, והמו"ל יכול להגן על זכויותיו ביצירה רק אם הסופר משתף עמו פעולה

ומסכים לתביעתו.

למו"ל יש שני אינטרסים משמעותיים 158 : א. הגנה על השקעתו הכלכלית והיצירתית בספר מפני

העתקה בלתי חוקית. ב. הגנה על חלקו של המו"ל בזכות הבלעדית של הסופר להרשות שכפול

הספר, פרסומו והפצתו לציבור- כלומר,ההגנה על זכות הפרסום וההפצה. זכותו של המו"ל נתפסת

ברוב שיטות המשפט כזכות הפרסום וההפצה הראשונים של הספר לציבור בטריטוריה מוגבלת.

יש דרישה להכרה בזכות ייחודית של המו"ל בספר- ובכך למעשה מתן הכרה שלמו"ל יש

אינטרסים משמעותיים בספר- ולכן יש לתמרץ אותו ליצור. לדעתי, יש להעניק זכויות יוצרים

למו"ל, וזו אכן מוענקת, רק ביצירות של ליקוט (קומפילציה) שם תרומת המו"ל הינה מרכזית

ומכרעת ביותר לעצם היצירה, כיוון שהמו"ל משקיע חשיבה, מאמץ, כשרון, ידע ומשאבים

כלכליים באיסוף החומר, עריכתו וסידורו. כיום נהנה המו"ל מזכות במאגרי מידע ובליקוטים

(כמו אנציקלופדיות) על תרומתו ליצירה. אולם, שעה שמדובר בספר מודפס, לא כל שכן

אלקטרוני, תרומת היצירתית של המו"ל מצטמצמת מאוד ומסתכמת בעריכת החומר הכתוב

ובכריכת הספר.

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות ומחיקה מהאתר לנצח על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©