חפש

קטגוריות

עבודה אקדמאית עיכוב יציאה מהארץ של חייב מזונות ילדים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

44 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  10050.

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים 2014-2015 בקריה האקדמית אונו

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 91

תוכן עניינים

א.   מבוא

ב.    צו עיכוב מן הארץ –רקע היסטורי

ג.     עיקרון יסוד חופש החירות-רקע הסטורי

ד.    השינויים שחלו לאחר חקיקת חוק היסוד

ה.   הזכות לצאת מן הארץ מול חובת הנאשם להיות נוכח בהליכים הפליליים נגדו

ו.      הזכות לעכב יציאה מהארץ ע"י רשם הוצל"פ

ז.      המתח בין כבוד-האדם וחירותו לבין חוק ההוצאה לפועל

ח.   התנגשות בין זכות הקנין לזכות החירות

ט.     כבוד האדם בחובת תשלום מזונות ילדים

י.        זכותו של הילד, לסיפוק צרכיו הגופניים והחומריים

יא.  ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

יב.   השוני בין חוב כספי גרידא לבין חוב של מזונות לקטינים

יג.    האם יש להוכיח לרשם ההוצל"פ יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל או להכביד על ביצוע פסק הדין

יד.   שיקולים שאינם רלוונטיים בבקשה לעיכוב יציאה מהארץ

טו.  בקשה להמצאת ערבים או בטוחות עבור יציאת חייב מהארץ

טז.  בקשה לעיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב שהוכח שהוא עומד באופן קבוע בתשלומי המזונות

יז.  משפט משווה

בריטניה

קנדה

ארצות הברית

אוסטרליה

יח.  סיכום

 

בית המשפט ובית הדין הרבני מוסמכים לאסור על נתבע לצאת מן הארץ "כאשר יציאתו של נתבע עלולה להכביד על המשפט או על ביצוע פסק דין". מנהל רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל) אף הוא מוסמך לעכב יציאת חייב מן הארץ אם קיים חשש שיציאתו מן הארץ עלולה לסכל גביית חובו. בעבר נחשבה עיכוב יציאה מן הארץ כאמצעי כפייה הבא לסייע במימוש הדין המהותי, גרידא. גישה זו השתנתה במהלך השנים במשפט הישראלי בעיקר עקב חקיקת חוקי היסוד. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו [1] (להלן: חוק-היסוד). הקובע כי כל אדם חופשי לצאת מישראל.

 

השאלה הניצבת בפני שופטים דיינים ורשמי הוצל"פ בבואם להכריע בבקשה לעיכוב יציאה מהארץ כנגד אב שנקבע בפסק דין שהינו חייב בתשלום מזונות ילידו,  היא כיצד להתמודד מול שתי הזכויות, כאשר מחד גיסא, יש להעמיד את זכותו החוקתית של כל אדם לצאת מישראל. זכות זו הוכרה כאחת מזכויות היסוד של האדם בישראל. 'חרות התנועה של האזרח מן הארץ אל מחוצה לה היא זכות טבעית, מוכרת, כדבר המובן מאליו, בכל מדינה בעלת משטר דימוקרטי - וארצנו היא אחת מהן... ומאידך גיסא, זכות הילדים למזונות, מכוח פסק דין חלוט, הן תשלום חודשי והן - ובקל וחומר - גביית חוב מזונות שהצטבר - משקפת אף היא זכויות יסוד, שאף הן חוקתיות, ואת בסיסן ושורשן, ניתן למצוא בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. למעשה, בחוק היסוד ישנן שתי זכויות יסוד, אשר תחת כנפיהן ניתן לסווג את זכות הילדים לקבל מזונות מאביהם: האחת, זכות הקניין; השניה, הזכות לכבוד האדם. זאת ועוד, זכות הקניין, מוגנת אף היא באותו חוק יסוד, בסעיף 3, שזה לשונו: " אין פוגעים בקניינו של אדם". זכות זו לקניין, כוללת גם את הזכות לגבות מזונות מכוח פסק-דין. כנגד הזכות החוקתית של כל אדם לצאת מהמדינה עומד האינטרס של בעל דין להגשמת הדין המהותי. יציאתו של בעל דין מהארץ עשויה להשפיע על ההליך השיפוטי ועל אפשרויות הביצוע של פסק הדין. קיומם של הליכי משפט סדירים להבטחת הזכויות המהותיות הוא אינטרס לגיטימי ראוי להגנה של כל צד במשפט. יתירה מזו, ישנו אף אינטרס ציבורי שהליכי השיפוט יהיו יעילים, שתביעות לא תשובשנה, ושפסקי-דין יקוימו. העמדת צד למשפט בפני 'שוקת שבורה' בשל יציאתו של הצד האחר מהארץ פוגעת הן באינטרס האישי של הצד הנפגע והן באינטרס הציבורי בקיומם של הליכים שיפוטיים ראויים. 

כאמור, בעבודה זו נתמקד בעיקר בעיכוב יציאה מהארץ כאשר יש לאדם יש חוב מזונות כלפי ילדיו הקטינים.

עיכוב יציאה מהארץ עבור חוב מזונות שונה משאר הצווי עיכוב יציאה בסדרי הדין, כך למשל, שכן בעוד בקשה לעיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בחוב רגיל, מתקבלת רק לאחר שהוכח שהחייב לא שילם את חובו הפסוק, בחוב מזונות לעומת זאת, "העובדה שהמערער משלם את המזונות כסדרם, אין בה כדי למנוע פתיחת תיק הוצל"פ ומתן סעד של עיכוב יציאה מן הארץ כנגדו בגין חיובי מזונות הנושאים פני עתיד".[2]

זאת ועוד, בשונה משאר חובות שבהם מתקבלת בקשה לעיכוב יציאה מהארץ רק כאשר, יוכח, כי יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל או להכביד על ביצוע פסק הדין. בחוב מזונות לעומת זאת, אין צורך להוכיח, כי יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל או להכביד על ביצוע פסק הדין. והדבר אומר דרשני, הרי כל בקשה לעיכוב יציאה מהארץ מתנגדת לזכות חוקתית של חופש התנועה. בהכרח שקיימים לפנינו, איפוא, התנגשות בין שתי זכויות, ועלינו לנתח, תחילה, את המהות של כל זכות, ואת מיקומה במידרג הנורמטיבי של מדינת ישראל. לאחר מכן, נערוך את האיזון בין הזכויות ובדיקת המידתיות, וזאת על פי הכללים של סעיף 8 לחוק-היסוד, הוא פיסקת ההגבלה.

על פניו, פועלו העיקרי של מאמר זה הוא תאורטי, שכן חוק-היסוד משמר את הדין שהיה קיים ערב חקיקתו[3], אולם קיים גם פן מעשי, אשר פועלו הינו בעיקר במישור שיקול-הדעת בהפעלת או אי-הפעלת אותן הוראות דיוניות המתנגשות עם עקרונות היסוד כאמור. למותר לציין, שסוגיה זו תתעורר במלוא היקפה כאשר יבקש מחוקק המשנה להתקין תקנות חדשות או להוסיף הוראות דיוניות חדשות לתקנות הקיימות[4].

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס"ח 1391 

בר"ע (ים) 3284/07 פלמן נ. פלמן – פורסם בנבו 

א' רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (הוצאת שוקן)

אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי, פרשנות חוקתית (ירושלים, תשנ"ד)

בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והליכות

 

===========================

הנחה 10 אחוז למשלמים בכרטיס אשראי רגיל בינ"ל או פאיי פאל :

אחרי לחיצה על הכפתור הירוק מתחת למחיר למעלה, במסך הבא ללחוץ על הריבוע הקטן של הקופון , שם להקישקוד קופון 010 ולאשר אותו ואז המחיר בסל יירד בעשרה אחוז! במסךהבא לבחור באפשרות של קניה מאובטחת ולשלם בכרטיס אשראי רגיל בינ"ל (לא דיירקט או מקומי) או בפאי פאל.

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

 

סרטון על אופן רכישה 

 של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©